Reklama

Wiadomości z Watykanu

Instytucje i organizacje społeczne różnych szczebli, w tym także państwo, muszą wspólnie promować pospolity ruch solidarności między wszystkimi warstwami ludności, ze szczególnym uwzględnieniem słabych i zepchniętych na margines. To jest nakaz moralny, którego trzeba wszystkich nauczyć i któremu sprawujący władzę muszą się poświęcić jako sprawie sumienia.

Jan Paweł II

(Z przemówienia do burmistrzów największych metropolii świata - 13 maja 2002 r.)

Jan Paweł II do Polaków

Jan Paweł II zwracając się podczas audiencji generalnej do ok. 2 tys. rodaków, powiedział: "Witam pielgrzymów z Polski. Wszystkim życzę, ażeby miesiąc czerwiec upłynął na wielkiej czci i miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!".

Audiencja generalna - 5 czerwca 2002 r.

"Anioł Pański" z Papieżem

2 czerwca br. podczas przemówienia poprzedzającego modlitwę Anioł Pański Jan Paweł II przypomniał znaczenie Eucharystii i świętowania niedzieli. Z okazji przypadającej tego dnia we Włoszech i innych krajach uroczystości Bożego Ciała Papież podkreślił ścisły związek między Eucharystią a świętowaniem niedzieli, która jest "dniem odpoczynku i oddawania chwały Bogu". Oto tekst papieskiego przemówienia:
"We Włoszech oraz w wielu innych krajach obchodzona jest dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. Wspólnota chrześcijańska skupia się wokół Eucharystii i adoruje w niej swój najcenniejszy skarb: Chrystusa rzeczywiście obecnego pod postacią konsekrowanego chleba i wina. Lud cały wychodzi z kościołów i na ulice i place miast niesie Najświętszy Sakrament. To zmartwychwstały Chrystus podąża drogami ludzkości i nie przestaje dawać ludziom swego ´ciała´ jako autentycznego ´chleba żywota´ (por. J 6, 48. 51). Dzisiaj, podobnie jak dwa tysiące lat temu, ´mowa ta jest twarda´ (J 6, 60) dla ludzkiego rozumu, który czuje się bezsilny wobec tej tajemnicy.
Do zgłębienia fascynującej głębi obecności Chrystusa pod ´znakami´ chleba i wina potrzebna jest wiara, czy raczej potrzebna jest wiara ożywiana miłością. Tylko ten, kto wierzy i miłuje, może pojąć coś z tej niewypowiedzianej tajemnicy, dzięki której Bóg zbliża się do naszej małości, szuka naszej ułomności, objawia się tym, czym jest, nieskończoną miłością, która zbawia.
Właśnie dlatego Eucharystia stanowi pulsujące centrum wspólnoty. Od początku, od czasów pierwszej wspólnoty jerozolimskiej chrześcijanie zbierali się w dniu Pańskim, ażeby odnawiać w Mszy św. pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. ´Niedziela´ jest dniem odpoczynku i oddawania chwały Bogu, bez Eucharystii zatraca jednak swoje prawdziwe znaczenie. Dlatego w liście apostol-skim Novo millennio ineunte przypomniałem o priorytetowym zadaniu duszpasterskim, jakim jest dowartościowanie niedzieli, a wraz z nią celebry eucharystycznej: ´Tę powinność traktować należy nie tylko jako wypełnienie obowiązku, ale jako niezbędny element prawdziwie świadomego i spójnego życia chrześcijańskiego´ (n. 36).
Adorując Eucharystię, nie możemy nie myśleć z wdzięcznością o Maryi Pannie. Skłania nas do tego często śpiewany słynny hymn eucharystyczny: Ave, verum Corpus / natum de Maria Virgine (Witaj, prawdziwe Ciało/ zrodzone z Maryi Panny). Prosimy dzisiaj Matkę Pana, ażeby każdy człowiek mógł zakosztować słodyczy komunii z Jezusem i poprzez chleb żywota wiecznego mieć udział w Jego tajemnicy zbawienia i świętości" .

Spotkanie z uczestnikami sympozjum misyjnego

Reklama

Przepowiadanie Ewangelii nie jest łatwe - przyznał Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym 31 maja br. do uczestników sympozjum z udziałem przełożonych instytutów życia konsekrowanego zajmujących się misjami. Spotkanie zorganizowała Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, a jej prefekt - włoski kardynał Crescenzio Sepe stał na czele ok. 250-osobowej grupy przyjętej przez Papieża.
Ojciec Święty podkreślił, że przed pokusą upadania na duchu, utratą odwagi i brakiem zaangażowania uratować może tylko Bóg, który doda sił do przezwyciężenia przeszkód i odzyskania "wewnętrznej świeżości apostol-skiej". Przed popadaniem w rutynę i duchową jałowością obroni misjonarzy "głęboka więź z Bogiem".
Papież stwierdził, że "obiecująca pora nowej ewangelizacji wymaga krzewienia owocnej jedności między instytutami, biskupami i Kościołami lokalnymi, wyrażającej się w dialogu oraz szacunku dla odmiennych charyzmatów, zadań i urzędów".

Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów

7 czerwca br. - w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Kościół obchodził Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Z tej okazji kard. DariMo CastrilloMn Hoyos - prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa - wydał specjalny list do księży. Zwraca w nim uwagę, że centrum życia kapłańskiego stanowi Msza św. i spowiedź. List nosi tytuł: Eucharystia i spowiedź - rozpocząć od Miłosierdzia Bożego, by odkryć na nowo kapłańską tożsamość.
"Właśnie dla nas, księży, są to dwa sakramenty, w których szczególnie osobiście doświadczamy niewysłowionej miłości miłosiernej Boga Ojca do nas i do całej ludzkości. Sakramenty Eucharystii i spowiedzi są rzeczywiście sercem naszego kapłaństwa" - napisał kard. Hoyos. Zachęca on księży do częstego korzystania z tych sakramentów i do nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, którego apostołką - jak przypomina - była św. Faustyna Kowalska.
List kard. Hoyosa w kilku językach znaleźć można na stronie internetowej Kongregacji ds. Duchowieństwa: http://www.clerus.org. Do listu zostały dołączone teksty medytacyjno-modlitewne na Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, w tym również Litania do Chrystusa Najwyższego Kapłana.

List do Organizacji Państw Amerykańskich

Problemy związane z migracją między krajami kontynentu amerykańskiego znalazły się w centrum listu, który watykański sekretarz stanu - kard. Angelo Sodano przesłał w imieniu Jana Pawła II na ręce przewodniczącego 32. Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), obradującego w Bridgetown - stolicy Barbados.
"Stolica Apostolska szczególną uwagę zwróciła na informacje Organizacji Państw Amerykańskich w kwestii praw należnych pracownikom-emigrantom i ich rodzinom. Dotyczy to także możliwości realizacji projektu międzyamerykańskiej konwencji przeciw rasizmowi, dyskryminacji i nietolerancji - napisał kard. A. Sodano w liście złożonym na ręce przewodniczącego OAS, Billie Millera, który jest ministrem spraw zagranicznych wyspy Barbados na Antylach. - Dla rozwiązania problemów migracji konieczna jest efektywna solidarność całego kontynentu amerykańskiego. Wymaga ona większych wyrzeczeń ze strony krajów i grup społecznych będących w lepszej sytuacji materialnej. Wysiłkiem całego kontynentu należy zapewnić więcej miejsc pracy na terenach ubogich" - czytamy w liście.
Kard. Sodano zwrócił też uwagę na konieczność otwarcia rynków państw rozwiniętych na produkty pochodzące z najbiedniejszych krajów.

Apel o zwrot obiektów kościelnych w Rumunii

Reklama

Ojciec Święty Jan Paweł II zaapelował o zwrot budynków kościelnych zagrabionych w czasach komunistycznych, o czym była już mowa trzy lata temu podczas jego historycznej wizyty w Bukareszcie. 1 czerwca w przemówieniu do nowego ambasadora Rumunii przy Stolicy Apostolskiej - Mihaila Dobre Ojciec Święty powiedział, iż powołana do rozwiązania tego problemu specjalna komisja powinna uznać, że Kościół katolicki dla pełnienia swojej posługi pilnie potrzebuje własnych świątyń.
"Nie można zapominać o tym, że im bardziej będzie się zabiegać o zagojenie ran przeszłości, które stanowią potencjalne zarzewie konfliktu, tym bardziej pomoże się chrześcijanom poświęcić wszystkie siły dla dobra całego społeczeństwa" - podkreślił Ojciec Święty.
Papież wyraził nadzieję na osiągnięcie z władzami Rumunii porozumień o współpracy w różnych dziedzinach życia społecznego. " Kościół nie zabiega o żadne przywileje dla siebie ani immunitety. Przeciwnie, wierny swoim celom, pragnie służyć każdemu człowiekowi w imię Chrystusa, a jego misja jest tym pilniejsza, że człowiek cierpi lub znajduje się w trudnym położeniu.
Mihail Dobre w swym przemówieniu podkreślił, że priorytetami polityki zagranicznej jego kraju jest jak najszybsze wejście do NATO i Unii Europejskiej. Jego zdaniem, obie te organizacje kierują się systemem wartości, który jest "rezultatem symbiozy demokracji, gospodarki rynkowej, pluralizmu oraz poszanowania praw człowieka".

Audiencja dla przewodniczącego Konferencji Biskupów Włoskich

1 czerwca br. Jan Paweł II przyjął na audiencji przewodniczącego Konferencji Biskupów Włoskich - kard. Camillo Ruiniego i jej sekretarza generalnego - abp. Giuseppe Betoriego. Przedstawili oni wyniki ostatniej, XLIX Konferencji Plenarnej, która odbyła się w Rzymie w dniach 20-24 maja br.
Członkowie Episkopatu Włoch zaaprobowali nowy przekład Pisma Świętego, który po tzw. recognitio Stolicy Apostolskiej używany będzie w księgach liturgicznych. Zapowiedziano, że na początku listopada br. odbędzie się w Rzymie zjazd na temat mediów, oraz że w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w Toronto weźmie udział ok. 20 tys. Włochów, dla których będzie to okazja do nawiązania kontaktu z mieszkającą tam młodzieżą pochodzenia włoskiego. Nowym wiceprzewodniczącym Episkopatu Włoch został arcybiskup Taranto - Benigno Luigi Papa.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Biskupi na XXI Dzień Papieski: Wesprzyjmy „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II

2021-09-21 17:08

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

episkopat

Dzień Papieski

Dzieło Nowego Tysiąclecia

św. Jan Paweł II

© Wydawnictwo Biały Kruk/Adam Bujak

Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny – napisali biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski zapowiadającym obchody XXI Dnia Papieskiego, który przeżywać będziemy 10 października br.

Biskupi przypomnieli, że wciąż aktualne jest wezwanie do ewangelizacji św. Jana Pawła II. „W tym kontekście tak ważne jest szkolne nauczanie religii, które dzisiaj w wielu przypadkach jest jedyną sposobnością proponowania dzieciom i młodzieży Chrystusa. Stanowi ono niezwykłą szansę nowej ewangelizacji lub pre-ewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub nie mających kontaktu z Kościołem. W obliczu wielu negatywnych głosów, nawet w środowisku Kościoła, stanowczo chcemy podkreślić wartość nauczania religii w szkole, które dzięki Janowi Pawłowi II znalazło na powrót swoje miejsce w placówkach oświatowych w 1990 r.” – czytamy w Liście pasterskim.

CZYTAJ DALEJ

Święty celnik

2021-09-13 18:26

Niedziela Ogólnopolska 38/2021, str. VIII

[ TEMATY ]

Św. Mateusz

Grażyna Kołek

Św. Mateusz, apostoł i ewangelista zm. ok.60 r.

Św. Mateusz, apostoł i ewangelista zm. ok.60 r.

To święty, do którego bardzo często odwołuje się papież Franciszek, wskazując na drogę własnego powołania. Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później w innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz.

Na pewno Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum nad Jeziorem Tyberiadzkim – w mieście położonym przy ważnym szlaku handlowym łączącym Galileę z Damaszkiem. To właśnie w Kafarnaum Chrystus zastał go w komorze celnej i powołał na swojego apostoła. Do tego wydarzenia nawiązał papież Franciszek, kiedy wyjaśniał swoje motto: Miserando atque eligendo. Jest ono zaczerpnięte z homilii św. Bedy Czcigodnego, który komentując ewangeliczne opowiadanie o powołaniu św. Mateusza, napisał: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Jezus ujrzał celnika, a ponieważ spojrzał na niego z miłością i go wybrał, powiedział do niego: Pójdź za Mną). Otóż w święto św. Mateusza młody Jorge Mario Bergoglio – miał wtedy 17 lat – doświadczył w szczególny sposób miłującej obecności Boga w swoim życiu.

CZYTAJ DALEJ

Narodowe rekolekcje u św. Józefa [ZAPROSZENIE]

2021-09-21 18:00

Archiwum sanktuarium

Obraz św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu

Obraz św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu

W Sanktuarium Świętego Józefa odbędą się Narodowe Rekolekcje połączone z aktem zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi.

Rozpoczną się one 3 października i potrwają do 7 października br. Hasłem rekolekcji są słowa Ojcowskiemu Sercu zawierzamy. Tematyka dotyczyć będzie kilku przestrzeni związanych ze Św. Józefem: Opiekun Kościoła, małżeństwo, życie, ojcostwo oraz istota i cel modlitwy zawierzenia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję