Reklama

Neoprezbiterzy drohiczyńscy 2002

W nowym "Katechizmie Kościoła Katolickiego" czytamy: "Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat" (KKK 1536).

Włączanie do jednego z tych stanów Kościoła dokonywało się na mocy obrzędu nazywanego "ordinatio", który stanowił akt religijny i liturgiczny, będący konsekracją, błogosławieństwem lub sakramentem. Dzisiaj wyraz "ordinatio" jest zarezerwowany dla aktu sakramentalnego, który włącza do stanu biskupów, prezbiterów i diakonów. Jest to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie przez wspólnotę. Ten akt sakramentalny udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać "świętą władzę", która może pochodzić jedynie od samego Chrystusa, przez Jego Kościół. Święcenia określa się także jako "consecratio", są bowiem pewnym wyłączeniem i przyjęciem przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi.

Przez włożenie rąk bp. Antoniego Dydycza i modlitwę konsekracyjną, stanowiącą widzialny znak tej konsekracji, w sobotę 15 czerwca br. w Węgrowie nasza diecezja ubogacona zostaje 10 nowymi kapłanami. Za nimi 6 lat studiów seminaryjnych, setki wysłuchanych wykładów kończących się zwykle egzaminami i złożeniem pracy magisterskiej, wiele godzin ćwiczeń i praktyk duszpasterskich. W odróżnieniu od każdych innych studiów - odrębny rozdział w formacji seminaryjnej stanowi to, co dokonywało się w kaplicy podczas codziennych Mszy św., nabożeństw, rozmyślań, rekolekcji, systematycznych spowiedzi i modlitw prywatnych.

Zwyczajem lat poprzednich Czytelnicy "Niedzieli Podlaskiej" mają możliwość zapoznania się z tymi, którzy w najbliższej przyszłości dostaną stosowne dekrety Księdza Biskupa, na podstawie których obejmą powierzone im funkcje w konkretnych parafiach.

Ks. mgr Mariusz Bartosiak

- ur. 8 listopada 1975 r. w Sokołowie Podlaskim, syn Sławomira i Krystyny. Pochodzi z parafii konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim. Ma jednego brata i jedną siostrę. Ukończył Technikum Rolnicze w Sokołowie Podlaskim. Święcenia diakonatu przyjął 15 czerwca 2001 r. w Drohiczynie. Praktykę diakońską (we wrześniu 2001 r. i przez cały Wielki Post w 2002 r.) odbywał w Jabłonnie Lackiej. Egzamin magisterski złożył na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi pt.: Kapituła Katedralna w Drohiczynie w latach 1991-2000. Mszę św. Prymicyjną odprawi 16 czerwca br. w konkatedrze w Sokołowie Podlaskim. Za motto prymicyjne wybrał słowa: "Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!" (Iz 43, 1). Jest zaangażowany w pracę oazową i charytatywną w Caritas. W kapłaństwie fascynuje go możliwość niesienia Bożej miłości i dobroci innym ludziom. Jako kapłan chciałby całym życiem służyć Panu Bogu i ludziom. Powołanie do kapłaństwa rozeznał dzięki rodzinie, w której wzrastał i kapłanom z rodzinnej parafii.

Ks. mgr Krzysztof Domaraczeńko

- ur. 15 lipca 1974 r. w Siemiatyczach. Rodzice: Lucjan i Jolanta mieszkają w Drohiczynie. Ma dwie siostry. Ukończył Szkołę Zawodową w Michałowie i LO w Kutnie. Święcenia diakonatu przyjął 15 czerwca 2001 r. w Drohiczynie. Praktykę pastoralną odbywał w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach. Pracę magisterską pt.: Modlitwa w życiu młodzieży klas maturalnych na podstawie badań przeprowadzonych w Sokołowie Podlaskim napisał pod kierunkiem ks. dr. Tadeusza Syczewskiego. Zaangażowany jest w duszpasterstwie oazowym. Interesuje się teatrem, literaturą, muzyką i grą w szachy. Swoje Prymicje odprawi w 16 czerwca br. w Drohiczynie. Na obrazkach prymicyjnych widnieją słowa: "Czego pragnęło serce moje, od młodości dałeś mi Panie i prośbie ust moich nie odmówiłeś. Z łaski Twojej jestem kapłanem". W kapłaństwie szczególnie ceni człowieczeństwo. Pragnie być zawsze otwarty na drugiego człowieka. W odczytaniu wezwania Bożego pomógł mu Ruch Światło-Życie.

Ks. mgr Waldemar Niewiński

- ur. 17 czerwca 1977 r. w Bielsku Podlaskim. Rodzice: Ryszard i Teresa, mieszkają w parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim. Ma dwóch braci. Ukończył I LO im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Święcenia diakonatu przyjął 15 czerwca 2001 r. w Drohiczynie. Praktykę pastoralną odbywał w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach. Pracę magisterską pt.: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Wyszki napisał pod kierunkiem ks. dr. Tadeusza Syczewskiego. Interesuje się muzyką i lekturą książek, szczególnie autorstwa ks. R. E. Rogowskiego. Bierze udział w rekolekcjach oazowych i pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Swoje Prymicje odprawi 16 czerwca br. w rodzinnej parafii w Bielsku Podlaskim. Prymicyjnym mottem są słowa: " Jezu, ufam Tobie!". W kapłaństwie ceni szczególnie postawę autentycznego życia prawdą, otwartość, prostotę i pokorę.

Ks. mgr Jarosław Rosłon

- ur. 21 czerwca 1976 r. w Węgrowie. Rodzice: Sławomir i Jadwiga, mieszkają w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie. Ma dwóch braci i siostrę. Ukończył Technikum Mechaniczne w Węgrowie.

15 czerwca 2001 r. przyjął święcenia diakonatu. Praktykę duszpasterską odbywał w parafii pw. św. Wojciecha w Skibniewie. Pracę magisterską pt.: Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w parafiach dekanatu węgrowskiego jako obiekty kultu napisał pod kierunkiem ks. dr. Tadeusza Syczewskiego. Angażuje się w działania Caritas i pracę w Oazie. Interesuje się sportem. Swoje Prymicje odprawi wraz ze swoim starszym bratem Mariuszem 16 czerwca 2002 r. w węgrowskiej bazylice. Mottem prymicyjnym są słowa: "Jezu, ufam Tobie!". Swoje życie kapłańskie chciałby układać na wzór Chrystusa. Wśród tych, którzy pomogli rozeznać i zrealizować powołanie do służby Bożej wymienia Rodziców, krewnych i księży.

Ks. Mariusz Rosłon

- ur. 4 lipca 1975 r. w Węgrowie. Rodzice: Sławomir i Jadwiga, mieszkają w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie. Ma dwóch braci i siostrę. Ukończył Technikum Elektryczne w Węgrowie. 15 czerwca 2001 r. przyjął święcenia diakonatu. Praktykę duszpasterską odbywał w parafii Miedzna. Pracę magisterską pt.: Ład społeczny według Władysława Piwowarskiego pisze pod kierunkiem ks. dr. Andrzeja Ulaczyka. Interesuje się muzyką i literaturą. Mszę św. Prymicyjną odprawi 16 czerwca 2002 r. w węgrowskiej bazylice. Mottem prymicyjnym są słowa: " Jezu, ufam Tobie!". Swoje życie kapłańskie chciałby układać na wzór Chrystusa. Wśród tych, którzy pomogli rozeznać i realizować powołanie do służby Bożej wymienia Rodziców, krewnych i księży.

Ks. mgr Roman Ryszard Smuniewski

- ur. 8 maja 1967 r. w Siedlcach. Pochodzi ze Smuniewa w parafii Kożuchówek. Rodzice: Zdzisław i Anna (zm. 1990 r.). Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Sokołowie Podlaskim, Technikum Rolnicze w Siedlcach i Kolegium Teologiczne w Siedlcach. Święcenia diakonatu przyjął 15 czerwca 2001 r. w Drohiczynie. Praktykę pastoralną odbywał w parafii konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim. Egzamin magisterski złożył na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem ks. dr. Tadeusza Syczewskiego pt.: Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w parafiach dekanatu sokołowskiego jako obiekty kultu. Mszę św. Prymicyjną odprawi 7 lipca br. w parafii pw. św. Wawrzyńca w Kożuchówku. Mottem prymicyjnym są słowa: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał" ( J 15, 16). Zaangażowany jest w duszpasterstwie oazowym i harcerstwie. Interesuje się sportem. W kapłaństwie szczególnie ceni szczerość i możliwość pracy z ludźmi. Pragnie być zawsze otwartym na drugiego człowieka, wierny zobowiązaniom przyjętym w dniu święceń i pamiętać, że kapłaństwo to służba. W odczytaniu wezwania Bożego pomogli mu księża i ludzie świeccy, których spotkał na swojej drodze.

Ks. mgr Paweł Solka

- ur. 19 lutego 1975 r. w Węgrowie (w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obecnie, po podziale parafii, rodzina przynależy do parafii Świętych Piotra z Alkantary i Antoniego z Padwy. Rodzice: Kazimierz (zm. 1990 r.) i Helena. Ma dwie siostry. Ukończył Technikum Mechaniczne w Węgrowie. 15 czerwca 2001 r. przyjął w Drohiczynie święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbywał w Sterdyni. Egzamin magisterski złożył na podstawie pracy pt.: Współpraca wiernych świeckich z władzą kościelną. Studium teologiczno-kanoniczne pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Dzięgi. Przedmiotem zainteresowania pastoralnego ks. Pawła są: misje, służba liturgiczna ołtarza, Ruch Światło-Życie i piesze pielgrzymki na Jasną Górę. W kapłaństwie ceni szczególnie to, że może mieć liczne kontakty z ludźmi i służyć swoimi dłońmi i ustami samemu Chrystusowi. W kapłaństwie pragnie być otwartym na wszystkich spotkanych ludzi i pomagać im w przezwyciężaniu problemów w drodze do Pana Boga. Mszę św. Prymicyjną odprawi 23 czerwca br. w kościele pw. Świętych Piotra z Alkantary i Antoniego z Padwy w Węgrowie. Na prymicyjnych obrazkach widnieją wybrane przez niego słowa: "Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy" (Ps 16, 11). W odczytaniu i realizacji powołania do kapłaństwa pomogła mu rodzina, w której się wychowywał: Mama, siostry, siostrzeńcy a szczególnie nieżyjący już Ojciec. Nosi w sobie wielką wdzięczność w stosunku do tych wszystkich, którzy pomogli mu zostać kapłanem.

Ks. mgr Wodzisław Artur Szczepanik

- ur. 2 czerwca 1976 r. w Sokołowie Podlaskim, syn Edwarda ( zm. 1999) i Elżbiety. Pochodzi z Liwa. Ma dwóch braci i dwie siostry. Ukończył LO w Węgrowie. 15 czerwca 2001 r. przyjął w Drohiczynie święcenia diakonatu. Praktykę diakońską we wrześniu odbywał w Łochowie, a w Wielkim Poście - w drohiczyńskiej parafii. Egzamin magisterski złożył na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem ks. dr. Romualda Koska pt.: Semejologiczno-symbolowe pojęcie cudu w ujęciu ks. M. Ruseckiego. Mszę św. Prymicyjną odprawi 16 czerwca br. w parafii św. Leonarda w Liwie. Za motto prymicyjne wybrał słowa: "Potrzeba, aby On wrastał, a ja się umniejszał" (J 3, 30). Jego zainteresowania to: duszpasterska pomoc rodzinom, poszukiwanie sposobów ukazywania prawdy, że orędzie Objawienia odpowiada na najgłębsze tęsknoty ludzkiego serca, na pytania o sens życia i pełnej prawdy oraz uprawianie filozofii nauki. W kapłaństwie fascynuje go możliwość głębszego spotkania i doświadczenia działania Pana Boga, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii i Pokuty, w spotkaniu z drugim człowiekiem, modlitwie i systematycznych studiach. Jako kapłan chciałby być wiarygodnym świadkiem obecności Boga wśród ludzi, który ciągle szuka człowieka - swego dziecka, by obdarzyć go życiem wiecznym. Na to, że jest dziś kapłanem, znaczący wpływ miał przykład życia nieżyjących już Babć i Prababci oraz jeden ze spotkanych na drodze swego życia kapłanów.

Ks. mgr Sławomir Wentczuk

- ur. 14 maja 1972 r. w Hrubieszowie, syn Jana i Heleny. Ma jednego brata, również alumna (IV rok) WSD w Drohiczynie. Pochodzi z Werbkowic (woj. lubelskie). Ukończył LO im. St. Staszica w Hrubieszowie. 15 czerwca 2001 r. przyjął w Drohiczynie święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbywał w Brańsku. Egzamin magisterski złożył na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem ks. dr. Tadeusza Syczewskiego pt.: Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w dekanacie Hrubieszów Południe. Mszę św. Prymicyjną odprawi 30 czerwca br. w parafii w Werbkowicach, a mottem prymicyjnym są słowa: "Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie" (Iz 54, 10). Wśród zainteresowań wymienia: sport, a zwłaszcza tenis stołowy i piłkę nożną, podróże i piesze pielgrzymki, w których czynnie uczestniczy. Jako kapłan pragnie służyć wszystkim ludziom i dążyć do ideału kapłańskiej doskonałości. W odczytaniu swojego powołania pomogli mu Rodzice oraz kapłani i ludzie świeccy, których spotkał w życiu.

Ks. mgr Tomasz Żukowski

- ur. 28 czerwca 1977 r. w Bielsku Podlaskim, syn Leszka i Reginy. Ma dwóch braci. Pochodzi z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim. Ukończył I LO im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaski. 15 czerwca 2001 r. przyjął w Drohiczynie święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbywał w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie. Egzamin magisterski złożył na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem ks. dr. Sławomira Mazura pt.: Potrzeba świętowania niedzieli w nauczaniu Jana Pawła II. Mszę św. Prymicyjną odprawi 23 czerwca br. w parafii w bazylice w Bielsku Podlaskim, a mottem prymicyjnym są słowa: "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną" (Ps 24, 4). Angażuje się w Ruchu Światło-Życie, harcerstwie i duszpasterstwie pielgrzymek pieszych. Przedmiotem zainteresowań jest psychologia, jazda rowerem i wyprawy w góry oraz piłka nożna. W kapłaństwie ceni to, że całkowicie można oddać się na służbę Panu Bogu i ludziom. Jako kapłan pragnie być zawsze godnym zaufania, otwartym na innych ludzi i wiernie służyć Kościołowi. Swojego powołanie odczytał dzięki Ruchowi Światło-Życie i kapłanom związanym z tym Ruchem.

Wszystkim Neoprezbiterom życzyć należy, aby byli wierni przez całe życie swoim ideałom i przez swoją posługę kapłańską w Kościele upodabniali się do Najwyższego Kapłana - Jezusa Chrystusa.

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od św. Faustyny!

2021-09-13 08:44

[ TEMATY ]

duchowość

niebo

św. Faustyna

Mazur/episkopat.pl

Cela s. Faustyny Kowalskiej

Cela s. Faustyny Kowalskiej

Każdy z nas przynajmniej kilka razy zastanawiał się „jak tam będzie?”. Czy Niebo to miejsce czy stan? Czy w Niebie może być nudno? Czy można być tam szczęśliwym będąc z dala od bliskich na Ziemi? Przekonajmy się! Oto kilka cytatów św. Faustyny mówiących o wizji Nieba.

„Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do Źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga – Ojca, Syna i Ducha Św., którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią” (Dz. 777)

CZYTAJ DALEJ

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę, którą ci daje

2021-09-16 09:12

[ TEMATY ]

ksiądz

Jezus

Karol Porwich/Niedziela

Hymnem do Ducha Świętego odśpiewanym w łódzkiej bazylice archikatedralnej rozpoczęły się doroczne rekolekcje dla księży diecezjalnych i zakonnych, którym w dniach 15 – 17 września przewodniczy abp Grzegorz Ryś. Pierwsze rozważanie rekolekcyjne zostało oparte o fragment ewangelii św. Marka (Mk. 1.1-8)

Przyglądając się postaci św. Marka, łódzki pasterz wskazał na trzech uczniów Jezusa, którzy byli mistrzami dla autora Ewangelii. – Trzech uczniów Jezusa Chrystusa: Barnaba, Piotr i Paweł przekazywali Markowi wiarę. Chcę dzisiejszego wieczoru zatrzymać się tylko na tym jak ten przekaz się dokonywał, bo to jest coś, w czym każdy z nas może się odnaleźć, ale potrzebujemy się odnaleźć razem – zauważył arcybiskup.

CZYTAJ DALEJ

Nasze życie jest pielgrzymką - Eucharystia na Jasnej Górze pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego

2021-09-18 01:19

ks. Łukasz Romańczuk

Pasterka Maryjna

Pasterka Maryjna

W ramach Pielgrzymki Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę o północy została odprawiona Pasterka Maryjna, której przewodniczył bp Jacek Kiciński. 

Na początku homilii bp Jacek mówił o celu pielgrzymki - Bardzo się cieszę i Bogu dziękuję, że możemy wspólnie przybywać do naszej Matki i powierzyć jej nasze intencje. Przychodzimy na Jasną Górę, bo jesteśmy powodowani miłością i wdzięcznością. Pragniemy zawierzyć nasze rodziny i nas samych opiece Maryi.
Przywołując Ewangelię o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni, w której to Jezus, Maryja i Józef udają się do Jerozolimy, bp Kiciński mówił o życiu ludzkim, jako pielgrzymce - Wszyscy pielgrzymujemy do domu Ojca. Pielgrzymką jest nasze życie i na tej drodze nie jesteśmy sami. Pielgrzymujemy z innymi, a od Chrztu Świętego, w naszej pielgrzymce wiary jest obecny Jezus, Maryja i Józef. Jednak w tej pielgrzymce może być tak, że gdzieś zagubimy Jezusa. Dzieje się, to gdy zatrzymujemy się na sprawach ziemskich, doczesnych. Jakże często jesteśmy zamyśleni, zapatrzeni. Mamy wiele spraw do załatwienia. Żyjemy pod presją spraw pilnych. To wszechobecne „muszę” sprawia, że nie mamy czasu na sprawy Boże. W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami duchowej acedii. To sprawia, że wchodzimy w przestrzeń letniości, bylejakości - nauczał hierarcha.
Biskup Jacek zauważył różnicę pomiędzy zagubieniem Jezusa, a Jego znalezieniem - To są pewne proporcje. Żeby Go odnaleźć potrzeba wysiłku. Dziś Maryja podpowiada nam, co trzeba czynić, aby odnaleźć Jezusa. Na pierwszym miejscu trzeba podjąć wysiłek poszukiwania. Nie można popaść w rozpacz. Dalej, należy szukać Go we wspólnocie. Nie ustawaj w poszukiwaniach i nie zniechęcaj się w działaniu. Gdy ktoś kogoś kocha, to szuka go nawet w ciemności nocy i nie ustaje w drodze. Prawdziwa miłość nie zna ograniczeń - mówił biskup i pytał: - Jeśli zgubię Jezusa, czy chce Go szukać? A jeśli szuka, to gdzie Go szukam? Co jest naszą Jerozolimą i gdzie jest nasza świątynia?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję