Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2021 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

Abp Wacław Depo

13 września 2021 r.
W odczytywanym dziś fragmencie z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Tymoteusza słyszymy słowa, że jest jeden tylko Pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi Jezus Chrystus. Co wcale nie oznacza, że wykluczone jest macierzyńskie pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych naszych Patronów. Dlatego przyjmijmy z całą mocą również pouczenie błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, że „Dosyć już w Polsce było zwycięstw przez nienawiść, a teraz trzeba zwyciężać przebaczeniem i miłością”.

12 września 2021 r.
W odczytywanym dziś fragmencie z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Tymoteusza słyszymy słowa, że jest jeden tylko Pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi Jezus Chrystus. Co wcale nie oznacza, że wykluczone jest macierzyńskie pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych naszych Patronów. Dlatego przyjmijmy z całą mocą również pouczenie błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, że „Dosyć już w Polsce było zwycięstw przez nienawiść, a teraz trzeba zwyciężać przebaczeniem i miłością”.

12 września 2021 r.
Z dzisiejszej beatyfikacji przywożę trzy klucze, które właściwie dopiero wszystko otwierają, a nie zamykają. Pierwszy klucz to jest radość, że spełniło się nasze „kołatanie do nieba”. I jesteśmy znów zjednoczeni z niebem, na polskiej ziemi. Drugim kluczem jest wdzięczność, to jest uznanie daru beatyfikacji w naszym pokoleniu. Trzecim kluczem jest nadzieja, że przez wstawiennictwo nowych Błogosławionych: kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Czackiej wychowamy „nowych ludzi plemię”, dojrzalszych w wierze i odważnie opowiadających się za Chrystusem przez Maryję.

10 września 2021 r.
W dniu 28 lipca 2016 roku Ojciec Święty Franciszek powołując się na Tradycję Kościoła powiedział, że Maryja jest jak gdyby schodami, po których zszedł Bóg do ludzkości i wtedy stał się dla nas kimś bardzo bliskim i konkretnym, a Ona przyczynia się za nami. Dlatego modlimy się i życzymy każdemu z pielgrzymów i tu na tym miejscu i duchowo takiej bliskości i mocy płynącej od Boga.

9 września 2021 r.
W duchu Świętego Jana Pawła II z jego podstawowej encykliki Redemptor hominis pragnę sobie i wam przypomnieć, że prowadzić ludzi do Chrystusa na wzór Maryi to znaczy pozwolić im odkrywać w Chrystusie światło prawdy, która usensawnia nasze życie.

4 września 2021 r.
Dwaj wielcy Pasterze Kościoła na ziemi polskiej: Święty Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński uczyli nas, że „człowiek nie może żyć bez miłości, gdy jej nie dotknie osobiście i nie znajdzie w niej swojego uczestnictwa”. Tak i ziemia, jeśli nie jest kochana będzie bezowocna i wyjałowiona… Królowo Polski, módl się za nami!

3 września 2021 r.
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Pawła do Kolosan czytamy, że „Chrystus jest Pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia i Pierworodnym spośród umarłych”. Dlatego przez krew Jego krzyża zostaliśmy odkupieni. Ale odchodząc z tego świata Chrystus wyciągnął błogosławione ręce, niczym bezpieczny dach nad nami, ale jednocześnie te ręce otwierają niebo, aby tam przygotować nam miejsce. Dlatego przez pośrednictwo Matki Życia uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

2 września 2021 r.
Wobec głosu rzekomo „zatroskanych katolików”, chcemy sobie i im przypomnieć, że Kościół nie jest instytucją, tym bardziej tylko czysto ludzką, ale wspólnotą świętych i grzesznych, którzy przez Chrystusa pielgrzymują do Wszechmogącego i Miłosiernego Domu Ojca. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

1 września 2021 r.
Jednym tchnieniem wypowiadamy te dwie bolesne daty: 1 i 17 września 1939 roku. Tak niech jednym tonem zabrzmi Dzwon ten w Wieluniu ofiarowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, który nosi nazwę: Pamięć i Tożsamość z tym Dzwonem, który jest „Dzwonem nienarodzonych”, budzącym sumienia po całej Polsce o życie dzieci pod sercem matek. Był on już na Jasnej Górze i będzie tutaj przed Katedrą Częstochowską 19 września 2021 roku w godzinach popołudniowych. Mówmy jednym głosem do Boga i do siebie…

31 sierpnia 2021 r.
Postawmy sobie dzisiaj bardzo zasadnicze pytanie: Czy możliwa byłaby solidarność prawdziwie ludzka bez odniesienia do Chrystusa i Jego krzyża? Dlatego nie tylko nie dziwimy się, że właśnie przed przeszło 40 laty, to krzyż, Obraz Matki Bożej Częstochowskiej i portret Jana Pawła II wyznaczały drogę solidarności, która się nie skończyła… Dlatego zaczynajmy od Chrystusa i Jego Matki, a wtedy znajdziemy drogę do siebie nawzajem i odpowiedzialności. Tak, jak dzisiaj ci ludzie młodzi z Archidiecezji Katowickiej zawierzając przez Jej Niepokalane Serce swoją nadzieję.

22 sierpnia 2021 r.
Któryż to już raz zdumiewamy się pedagogią Kościoła? Bo tydzień temu przeżywaliśmy Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej, a dzisiaj Kościół ukazuje nam Maryję, jako Królową świata. Ona nie panuje, Ona zawsze prowadzi do Chrystusa mówiąc: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”. A jeśli my nie słuchamy Jego słów i nie spożywamy Jego Ciała i Krwi, wtedy zasługujemy na to dzisiejsze pytanie z Ewangelii. Czy i wy chcecie odejść? Dajmy odpowiedź na wzór Świętego Piotra. „Panie, do kogóż pójdziemy? Tylko Ty masz słowa życia i to życia wiecznego”.

21 sierpnia 2021 r.
Niejednokrotnie słusznie chrześcijaństwo nazywa się „religią napięcia” pomiędzy planem stwórczym Boga, dziełem odkupienia w Chrystusie, a naszą przyszłością życia wiecznego w Bogu. Dlatego nie dziwmy się, że chrześcijaństwo jest znakiem sprzeciwu. Modlimy się za tych, którzy nie otrzymali może jeszcze światła prawdy i nawrócenia, żeby nie prowokowali ciągłych społecznych napięć…

20 sierpnia 2021 r.
Autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas: „Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec życia naśladujcie ich wiarę”. Dzisiaj pragnę zaczerpnąć razem z Wami z dwóch źródeł: Stefan Kardynał Wyszyński, już wkrótce błogosławiony, miał zasadę „Soli Deo per Mariam” – Samemu Bogu przez Maryję. A dzisiaj żegnaliśmy śp. Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, który przyjął hasło: „Maior est Deus” – Bóg jest większy. Tak, zawsze większy od tego, co rozumiemy i co przeżywamy. Dlatego Arcybiskup Henryk Hoser słusznie może być nazwany „Obrońcą stwórczego planu Boga”. Prosimy, aby nam zawsze z wysokości nieba przyświecali swoim zawierzeniem i wstawiennictwem.

18 sierpnia 2021 r.
Maryja Wniebowzięta potwierdza zasadę, że „są takie odejścia, które dają nowy rodzaj obecności”. Uwielbiona, a wchodzi codziennie w naszą zwykłą ludzką sprawę, którą przez Jej pośrednictwo zawierzamy Bogu.

17 sierpnia 2021 r.
Na placu Świętego Piotra w Rzymie w centrum w kolumnie Beruiniego znajduje się Chrystus wraz ze swoim krzyżem. A wśród wielu Świętych świata jest tylko jeden jedyny polski przedstawiciel, Święty Jacek Odrowąż z Monstrancją i figurką Matki Bożej. To są źródła mocy Bożej na wszelkie nasze niebezpieczeństwa. Przyjmijmy ten dar i potwierdźmy sobą..

16 sierpnia 2021 r.
W maryjnym Magnificat przeplatają się radość i wdzięczność wobec Boga. Maryja mówi wprost o drżeniu serca z radości. Ale dzisiaj chciałbym uwypuklić postawę wdzięczności wobec wspólnoty z Wadowic. To jest wierna pamięć od tych 43 lat. A z kolei nasze miasto Częstochowa zostało też obdarowane tytułem Honorowego Obywatela w osobie Jana Pawła II, który przyjął ten tytuł i powiedział, że odbiera to od nas, ale przede wszystkim od Jasnogórskiej Matki. Dlatego zgodził się być razem z nami na czas i na wieczność. Czy umiemy być wdzięczni? Dlatego zapraszam wszystkie wspólnoty parafialne naszego miasta od dnia jutrzejszego na Nowennę, na nasze wspólnotowe pielgrzymowanie na Jasną Górę, żeby dziękować za dar Świętego Jana Pawła II i ocalać to wszystko, co jest bardzo zagrożone w przesłaniach, które nieraz spotykamy…

12 sierpnia 2021 r.
Wśród licznych zapisków Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy również takie pouczenie, że w pośród zniszczonej i spalonej Katedry Warszawskiej pozostał tylko krzyż z kaplicy Baryczków, cudownie ocalony. Dlatego nic dziwnego, że syn ziemi polskiej, Prymas Polski Kardynał August Hlond prosił, żeby go pochować w tych ruinach i w lesie rusztowań odbudowywanej katedry. Żeby pokazać, jak trzeba zachować tożsamość przeszłości, budując nową rzeczywistość ku przyszłości.

11 sierpnia 2021 r.
Naszym pielgrzymowaniem potwierdzamy, że wiara chrześcijańska nie jest tylko sumą pobożnych praktyk, nagromadzonych nabożeństw, ale bardzo osobistą więzią z Chrystusem przez pośrednictwo naszej Matki i Królowej. I to nas odróżnia od świata ludzi niewierzących, że ta wiara przenosi nas na drugi brzeg. Mamy przyszłość, pomimo zła i śmierci!

10 sierpnia 2021 r.
Cyprian Kamil Norwid zapisał: „Dopokąd idę, jestem pielgrzymem”. A Kardynał Stefan Wyszyński dopowie: „W naszym pielgrzymowaniu może się wszystko zmienić, ale stałymi muszą być: Credo, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Śluby Jasnogórskie”. To są drogi spełnienia się człowieka w Bogu przez Maryję.

9 sierpnia 2021 r.
„Święci nie przemijają”… Zarówno Święta Edyta Stein Teresa Benedykta od Krzyża, pochodząca z Wrocławia i zagazowana w Auschwitz, jak również współcześni misjonarze: Ojcowie Michał i Zbigniew zamordowani 30 lat temu przez tak zwany świetlisty komunistyczny szlak w Peru, przypominają nam, że religia chrześcijańska nie jest tylko jakimś marzeniem. Nie jest również „opium dla ludu”, ale darem życia od Boga wbrew prawu śmierci. Dlatego wszyscy polscy Święci Męczennicy, módlcie się za nami!

8 sierpnia 2021 r.
W dzisiejszej audiencji Ojciec Święty Franciszek powiedział, że „życie bez Jezusa jest wegetacją”. W duchu tej samej wypowiedzi i tych słów, trzeba powiedzieć, że jakikolwiek nowy program dla Polski, czy nawet propozycja bez krzyża w miejscach publicznych, w szkołach, szpitalach, w urzędach, czy w Sejmie i zepchnięcie religii do spraw prywatnych jest według słów Jana Pawła II „podcinaniem korzeni z których wyrastamy”. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami!

7 sierpnia 2021 r.
Wobec skrajności naszego współczesnego czasu również w naszej Ojczyźnie, Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński uczy nas posłuszeństwa Bogu połączonego z odwagą, komplementarności wiary i rozumu oraz miłości Ojczyzny większej niż własne serce. Postawmy sobie pytanie, jaka jest moja odpowiedź?

6 sierpnia 2021 r.
W ostatnim czasie bardzo często możemy usłyszeć, że Kościół zawłaszcza polską historią, a nawet politykami. Tymczasem Kościół ma obowiązek przypominać o naszym podstawowym odniesieniu do Boga i do odpowiedzialności przed Bogiem. Bo jeśli my nie napiszemy własnej historii sobą, to ktoś ją za nas zapisze… A nasze pielgrzymowanie na Jasną Górę dowodzi, że wciąż potwierdzamy, że „tutaj zawsze byliśmy i jesteśmy wolni”.

3 sierpnia 2021 r.
Dnia 3 sierpnia 1901 roku przychodził na świat Stefan Wyszyński, wówczas na to nowo narodzone dziecko spoglądało Oblicze Matki, nie tylko rodzonej, ale Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Dlatego nie dziwimy się, że powiedział: „Moim programem dla Kościoła w Polsce i dla Polski jest Maryja”. Zapytajmy siebie o obecność wizerunków naszej Matki w naszych domach, w naszych pokojach. Polsce potrzebna jest Matka, dana z wysokości krzyża!

11 lipca 2021 r.
Wpatrywaliśmy się dzisiaj w Ojca Świętego Franciszka, który z Polikliniki Gemelli pozdrawiał wszystkich pielgrzymów i wymienił nasze Częstochowskie Sanktuarium. Z pewnością powrócił do tego wyznania, którego tutaj doświadczył 28 lipca 2016 roku, że przeżył „dar spojrzenia Matki”. Tego życzymy wszystkim, zwłaszcza dzisiaj również dedykujemy to „spojrzenie matczyne” Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi w jego kolejną rocznicę urodzin. Abyśmy tak, jak on byli wierni „Z Maryją stojąc przy Chrystusie”, pod Jego krzyżem.

10 lipca 2021 r.
Dzisiejsze ewangeliczne wołanie Chrystusa - „Nie lękajcie się! – Święty Jan Paweł II ujął w następującym wołaniu: „Nie bójcie się Boga! Nie bójcie się świata!” Nie bójcie się samych siebie!” Bo Chrystus jest radosną, choć niełatwą Obietnicą.

1 lipca 2021 r.
Wśród wielu tytułów, którymi nazywamy Prymasa Tysiąclecia – już niedługo przyszłego błogosławionego - jest również tytuł „Ojciec Narodu”. Przemawiając tutaj na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1976 roku, powiedział bardzo znamienne słowa: „Nie ulegajcie pokusie, która dzisiaj się upowszechnia, że możecie wychowanie dzieci i młodzieży oddać w inne ręce, bo wtedy co będziecie robić – rodzice, wychowawcy i kapłani?”… Postawmy sobie to pytanie i dajmy odpowiedź wobec Matki i Wychowawczyni.

30 czerwca 2021 r.
Kiedy kończy się miesiąc czerwiec, poświęcony tajemnicy Najświętszego Serca Jezusowego, możemy podziwiać pedagogię Kościoła. Po uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dzisiaj Kościół przywołuje nam pozostałych wielu Męczenników Kościoła Rzymskiego. Męczennicy powracają… Historia nas uczy, że zagłuszanie prawdy aż po śmierć, wydaje się po ludzku panujące. Ale panowanie ciemności jest krótkotrwałe. Bo zwycięża Serce Jezusa przebite za nasze grzechy i Niepokalane Serce Maryi.

29 czerwca 2021 r.
Wpatrując się w Oblicze Matki Bożej wskazującej na Syna wierzymy, że Chrystus do swojego Bóstwa dołączył nasze człowieczeństwo. Dlatego za Świętym Janem Pawłem II powiem wprost: Nie bójmy się, żebyśmy nasze człowieczeństwo umieli łączyć z sakralnością. Człowiek bowiem nie jest tylko istotą biologiczną, ale również sakralną, pochodzącą od Boga.

26 czerwca 2021 r.
Wielokrotnie św. Jan Paweł II pouczał nas, że wiara chrześcijańska jest światłem dla rozumu, dla ludzkich dróg. A jednocześnie jesteśmy świadkami, że świat i Europa gasząc światła wiary i nadziei odchodzi od rozumu, i ludzkiej natury. Dlatego prośmy Maryję, Matkę Wcielonego Słowa, módl się za nami!

25 czerwca 2021 r.
Jeszcze w młodości Karol Wojtyła określił, że to, co go najbardziej pociągało z Ewangelii to jest fakt, że Ewangelia nie jest łatwą obietnicą. A kiedy już napisał swoją encyklikę „Evangelium vitae” - o Ewangelii życia, odszedł od pewnego schematu i każdy z jej rozdziałów czerpał z Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu podkreślając, że prawa Boże są prawami ludzkimi i nie są przeciwstawne.
Dlatego przypomnijmy jeszcze jeden szczegół „polskie czerwce”: Poznań 1956 roku, Radom i Ursus 1976 roku. To było wołanie o wolność, ale w imię prawdy o Bogu i człowieku. I to było wołanie o wolność i prawo do życia, do chleba, do pracy…
Maryjo, oręduj za nami u Syna!

21 czerwca 2021 r.
W tych dniach tradycyjnie powraca na Jasną Górę czuwanie, studium i modlitwa Rady Szkół Katolickich. Bardzo cieszymy się tym powrotem do „Domu Matki” i prosimy o dary Ducha Świętego, aby spełniała się poprzez ich posługę „triada papieska” Jana Pawła II: „prawda – zaufanie – wspólnota”. Dołóżmy swoich starań i swojej modlitwy, abyśmy te zadania wypełnili.

20 czerwca 2021 r.
Nasze modlitewne czuwania, czy to na Jasnej Górze, czy w innych miejscach - są otwartością na spełnianie się woli Bożej, a jednocześnie nie tyle chodzi w nich o zaspokojenie naszych pragnień. Dlatego przyjmijmy je zawsze jako „drogowskazy wiary” idące od Matki, wskazującej na Syna.

19 czerwca 2021 r.
W roku ingresu do Archidiecezji Gnieźnieńsko-Warszawskiej Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński mówił takie słowa: „Nie jestem politykiem, ani dyplomatą, ale jestem pasterzem waszych dusz i serc. I dlatego muszę wam mówić prawdy trudne i wymagające, bo inaczej się nie odnajdziemy”. Nie dziwimy się, że w program Ślubów Jasnogórskich wpisał wciąż aktualny temat: trzeźwości narodu i walki najcięższej z wadami narodowymi.

18 czerwca 2021 r.
Cyprian Kamil Norwid bardzo trafnie określił naszą ludzką drogę: „…dopokąd idę, jestem pielgrzymem”. Dlatego przyjmijmy ten wcale nie łatwy program Świętego Jana Pawła II: „Pilnujcie mi tych ścieżek, żebyście się nie dali zepchnąć na margines, ale zawsze wiedzieli i mieli świadomość dokąd i do Kogo idziecie?”

17 czerwca 2021 r.
Święty Jan Paweł II nazywał patrona dnia dzisiejszego Świętego Brata Adama Chmielowskiego „Bratem naszego Boga”. A w homilii na 50 rocznicę jego śmierci mówił, że „nasze chrześcijaństwo i nasze człowieczeństwo musi na nowo powrócić do wrażliwości na każdego człowieka, na jego cierpienia, niedolę i nadzieję, i żeby umiało świadczyć sobą, nawet gołymi rękoma, ale całym sercem”.

16 czerwca 2021 r.
Tegoroczne zmagania sportowe czy to mistrzostwa świata, Europy, czy olimpijskie pokazują jeden z wymiarów człowieka. A on się objawia takim łacińskim przysłowiem: „panem et cinceres”: to znaczy „chleba i igrzysk”. A tak nam trudno się wciąż przebijać, że człowiek jest również istotą religijną, która potrzebuje spotkania z Bogiem i we wspólnocie z ludźmi, jaką chociażby teraz stanowimy.
Dlatego przyjmijmy ten Akt Poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu Narodu polskiego, w dniu 11 czerwca 2021 roku w Krakowie, nie jako ogólną „akcję”, ale bardzo konkretne związanie dotykające serca każdego z nas. Panie Jezu Chryste, do Ciebie, należeć chcemy!

15 czerwca 2021 r.
Święty Jan Paweł II określił sakrament kapłaństwa „sakramentem dodatkowego człowieczeństwa” dla Chrystusa. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że początek tego człowieczeństwa bierze się spod serca matki i ojca. Dlatego prośmy, aby nasze polskie rodziny były silne Bogiem, a wtedy nie będzie kryzysu Kościoła, kryzysu wiary i kryzysu kapłaństwa.

9 czerwca 2021 r.
Wśród wielu dokumentów, które podarował nam Święty Jan Paweł II wskażmy na dwa: Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego i Karta Praw Rodziny. Odczytujmy je powoli i uważnie, zwłaszcza, że w najbliższym czasie szykuje się w Europie ustawodawstwo, które ma zapis, że aborcja jest prawem człowieka, a obrona życia od poczęcia jest formą przemocy wobec różnorodności płci. Czy to jest jeszcze nasz świat?
Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami!

8 czerwca 2021 r.
Kiedy w 1920 roku Episkopat Polski poinformował papieża Benedykta XV o oddaniu Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi, Benedykt XV odpowiedział: „Nie mogliście nic bardziej wzniosłego dokonać wobec szalejącego na świecie zła”.
Chcę zaprosić wszystkich do ufnej modlitwy, kiedy Episkopat Polski 11 czerwca 2021 roku w Krakowie, ponowi ten Akt oddania Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa. I jeszcze jedno przypomnienie. Chyba też nie mogliśmy otrzymać wznioślejszego Aktu dla rodziny, jak podpisaną przez Jana Pawła II „Kartę Praw Rodziny”. Nie tylko ją odkryjmy, ale upomnijmy się o nią wobec „możnych tego świata”.

7 czerwca 2021 r.
Wśród wielu pomników, które postawiono jako znak naszej religijności, chciałbym dzisiaj wskazać na dwa z nich. Pierwszy pomnik to klęczący przed Jasną Górą Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. On jest wprost na naszej drodze. I drugi, to pomnik Świętego Jana Paweł II modlącego się na różańcu przed Bazyliką Maryjną w Ludźmierzu. Przeżywamy właśnie te dni, kiedy był w Zakopanym i tam u Gaździny Podhala. Najlepiej streszcza to słowo Kardynała Wyszyńskiego: „Kto się modli, to wstaje z klęczek mocny Bogiem”.

4 czerwca 2021 r.
Dnia, 4 czerwca 1991 roku dobiegała końca Eucharystia na lotnisku wojskowym w Radomiu, którą sprawował Jan Paweł II. Powiedział wówczas słowa, które również dzisiaj mogą nas zdumiewać: „Papież wierzy w wiatr, dlatego rzuca słowa na wiatr. Słowa prawdy Chrystusowej. Wierzy w wiatr, który wstrząsnął murami Wieczernika i rozprowadził Apostołów, aż po krańce świata. Tym tchnieniem otrzymaliśmy naszą nową niepodległość, dlatego niech to Boże tchnienie będzie mocą dla naszej Ojczyzny”.

3 czerwca 2021 r.
Poprzez naszą codzienną, ale i szczególnie dzisiejszą obecność na Eucharystii i w procesji Bożego Ciała zdawaliśmy egzamin z pytać, które Jezus skierował do Piotra: „Czy kochasz Mnie więcej aniżeli wczoraj? Czy kochasz Mnie więcej aniżeli ci, inni? I dajmy odpowiedź, którą podpowiada nam Święty Augustyn: „Przeglądajmy się w Eucharystii każdego dnia, żeby zobaczyć, czy wierzymy w to, co wypowiadamy? I każdego dnia radujmy się naszą wiarą!”.

2 czerwca 2021 r.
Dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Marka przygotował nas do jutrzejszej uroczystości, kiedy podkreślił, że Bóg nie jest Bogiem umarłych lecz żywych; nie jest Bogiem śmierci lecz życia. Ale jeden warunek, „jeśli będziecie spożywali Ciało Syna Człowieczego i będziecie pili Krew Jego, będziecie mieli życie w sobie”. I będziecie mogli obdarować się wzajemną miłością potężniejszą od śmierci.

29 maja 2021 r.
Gdy nasila się zmaganie o prawdę historyczną i o pamięć narodową, czego wyrazem może być żądanie usunięcia portretu Świętego Maksymiliana Marii Kolbego z Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku, czy fotografii rodziny Ulmów ratujących Żydów; a jednocześnie ma miejsce profanacja głowy popiersia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Nowym Jorku, tym bardziej muszą powrócić słowa Patronki dzisiejszego dnia, Świętej Urszuli Ledóchowskiej „Polska jeszcze nie zginęła, dopóki kochamy”.

28 maja 2021 r.
W poezji Tadeusza Szymy znajdujemy słowa dedykowane Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiego:
Był taki rozmiar dziejowego zła,
którego żaden naród by nie uniósł,
dlatego trzeba było tak jak ja
powiedzieć głośno:
Dosyć. Non possumus!
I był krąg światła w najczarniejszą noc,
Z tego Obrazu płynie otucha i moc…
w nim jest znak zwycięstwa zawsze
przez Maryję.
28 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.
Maryja dając Chrystusowi Ciało i Krew stała się Pośredniczką u boku Jedynego Pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. Ale przyjmujemy z wiarą fakt, że Chrystus nie uczynił Jej kapłanką i apostołką. Dlatego nie przestajemy prosić słowami Świętego Jana Pawła II: Maryjo, nie przestawaj nas przybliżać do swojego Syna, nie przestawaj nas przybliżać do tajemnicy Jego Ciała i Krwi w Eucharystii.

26 maja 2021 r.
Minęło już 15 lat, kiedy Następca Świętego Piotra, papież Benedykt XVI był tutaj z nami na Jasnej Górze. I mówił między innymi takie bardzo ważne słowa: „Będąc w szkole Maryi wpatrujcie się w Jej Serce”. Ja myślę, że dzisiaj te serca, które są teraz na ołtarzu, przy Jej Sercu pokazują tajemnicę nas wszystkich tutaj obecnych i łączących się z nami. Dlatego z serca wam błogosławię imieniem Maryi, naszej Matki.

25 maja 2021 r.
Wierzymy, że w błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, czy w każdym błogosławieństwie kapłańskich rąk zawiera się ta sama troska i miłość Chrystusa o każdego człowieka. „Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

24 maja 2021 r.
Kiedy w czerwcu 1973 roku kończyła się peregrynacja Kopii Jasnogórskiego Oblicza w Skarżysku Kamiennej, Sługa Boży Ksiądz Kardynał Wyszyński wypowiedział słowa, które dziś powracają: „Nie możemy dać się rozbić w wierze. Brońmy jedności w wierze. Zdajemy sobie sprawę – podkreślał Prymas – że są przygotowywane programy, które chcą uczynić Polskę anty-Chrystusową i anty-Maryjną. Dlatego potrzeba nam Ducha prawdy i miłości. Ducha Świętego potrzeba Polsce”.
Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!

18 maja 2021 r.
Jeden z utworów poetyckich Karola Wojtyły poświęcony Maryi nosi tytuł: „Zdumienie nad Jednorodzonym”. Maryja pochyla się nad swoim Synem i odkrywa, że jest w Nim światło, aby po chwili powiedzieć: „Ty jesteś Światłem”. Dzisiaj w tym samym duchu pielgrzymujemy do domu rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Spróbujmy pomyśleć o Emilii, która rodzi syna, może nawet za cenę heroicznej decyzji, utraty swojego życia. Być może, Bóg jej dał doświadczyć, że w jej zrodzonym synu zobaczyła przyszłe „promieniowanie światłem łaski Bożej” syna.

17 maja 2021 r.
Sobór Watykański II, który był i jest kontestowany, i nieraz nie uznawany jako dar Ducha Świętego dla współczesnego świata, postawił sobie bardzo ważne pytanie: „Kościele, kim jesteś? I dał już nam taką odpowiedź: „Światłością dla narodów”. Rozumiemy, że dla wszystkich, którzy chcą przyjąć światło Ewangelii. A w „Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym” znajdujemy fragment, który opracował również młody biskup Karol Wojtyła: „Człowiek jest jedynym w świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. I dlatego człowiek nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie, dla innych”.

16 maja 2021 r.
Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego dowodzi nam, że tylko ten, kto wierzy w Chrystusa zdobywa prawdziwą nadzieję, która - mówiąc słowami Świętego Jana Pawła II – „sięga poza kres i horyzont życia ziemskiego”. A dowiódł tego również Święty Andrzej Bobola, Współpatron Polski, którego prosimy, żeby wstawiał się za nami.

15 maja 2021 r.
Minęło 40 dni od Zmartwychwstania Pańskiego, a jutrzejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest z jednej strony wywyższeniem ludzkiej natury, że mamy życie, mamy przyszłość. A z drugiej według słów Świętego Jana Pawła II jest „bliskością Tego, który odszedł”. Bo to On powiedział: „Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

14 maja 2021 r.
Dom, szkoła i Kościół to są wspólnoty, które kształtują nasze sposoby myślenia, mówienia i życia. Dlatego przychodzimy tutaj do domu Matki, Matki Kościoła i jesteśmy w Jej szkole, aby wychodząc z tego miejsca być świadkami Chrystusa.

13 maja 2021 r.
Z całego bogactwa nauczania Świętego Jana Pawła II wybierzmy dzisiaj trzy świadectwa. Pierwsze, to są słowa zapisane przez młodego biskupa Karola Wojtyłę: „Jestem bardzo w rękach Boga”. Czego dowodem jest ten przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny papieskiej. Drugim świadectwem to jest jego dewiza: „Cały Twój Maryjo” – „Totus Tuus”. Również mamy dowód tutaj przed naszymi oczami po prawej stronie Obrazu. To jest „złota róża wdzięczności” i różaniec, które pulsowały jego ludzkim życiem dla Boga i ludzi. I trzecie świadectwo to jest krzyż trzymany w Wielki Piątek i przyciśnięty do jego twarzy i serca. Dlatego na wzór Świętego Józefa, niech będzie również dla nas Patronem dobrej śmierci i przechodzenia z „życia do Życia”.

12 maja 2021 r.
Oczekując już na bliską kanonizację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspominamy dzisiaj ten dzień 12 maja 1946 roku tutaj na Jasnej Górze, kiedy przyjmował święcenia biskupie i jego wciąż aktualne hasło: „Samemu Bogu przez Maryję”. Ogarnijmy też modlitwą Księdza Biskupa Adama Odzimka z Radomia, który również 12 maja 1985 roku, z rąk Kardynała Józefa Glempa przyjmował święcenia biskupie. A jego dewiza brzmi: „Aby wiara i miłość były mocne”. Pilnujmy tych ścieżek i zrealizujmy je.

11 maja 2021 r.
Przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego dni 10,11 i 12 maja są wyznaczone jako Dni Krzyżowe. A dzisiejszy dzień poświęcony był modlitwie o uświęcenie ludzkiej pracy, o sens ludzkiej pracy i ludzkiego działania. Dlatego pytamy, czy tak trudno zrozumieć ludziom, którzy szafują wolnością i prawami człowieka, ze nas bolą kolejne profanacje i dewastacje kapliczek tak, jak dzisiaj ponad stuletniej w Bochni? Czy tak trudno zrozumieć i okazać się ludzkim?

7 maja 2021 r.
Wzywając wraz z całym Kościołem orędownictwa Maryi Królowej Pokoju stajemy na progu uroczystości Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika prosząc o dar jedności wszystkich Polaków zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak również prośmy o szczególny dar ładu moralnego, żebyśmy się nie zagubili na drogach tego współczesnego świata.

6 maja 2021 r.
Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko organizował pierwsze pielgrzymki „Solidarności” i ludzi pracy na Jasną Górę. Dlatego mamy prawo dzisiaj – wpatrując się w Oblicze Matki – zapytać, dlaczego kiedy w tych dniach udostępniono po renowacji sutannę błogosławionego Męczennika, tak zwani „nieznani sprawcy” na Greenpoincie w Nowym Jorku zdewastowali jego pomnik nakrywając czarnym workiem jego głowę. To nie jest przypadek, owi „nieznani sprawcy” nigdy nie przyjmowali jego Pawłowego wołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. I dzisiaj odwracają jego walkę: złem chcą zwyciężać dobro! Matko z Jasnej Góry, módl się za nami! Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami!

5 maja 2021 r.
W Brewiarzu modlimy się dzisiaj fragmentem Listu do Diogneta z początków chrześcijaństwa. I autor podkreśla, że chrześcijanie różnią się od świata sposobem życia. A jednocześnie ten świat ich nienawidzi i nawet nie jest w stanie uzasadnić, dlaczego? Odpowiedź znajdziemy w tekście Świętego Pawła, który będzie podkreślał, że „świat należy do nas, a my do Chrystusa, a Chrystus do Ojca”. Dlatego radujmy się naszą wiarą, która zwycięża świat.

4 maja 2021 r.
Wczorajszy fragment Ewangelii Świętego Jana ukazał nam Maryję stojącą pod krzyżem. I teraz dopiero lepiej zrozumiemy, dlaczego w majowych nabożeństwach Litanii Loretańskiej przyzywamy Ją jako Królową Męczenników. Zaledwie czwarty dzień maja, a już jest dwóch: Zygmunt i Florian, Święty Jakub i Filip, a następnie Stanisław Biskup na Skałce, Święty Maciej, Święty Jan Nepomucen. W tej panoramie imion lepiej rozumiemy, dlaczego chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią świata? Tak było i jest! Dlatego prośmy dzisiejszego Patrona i wszystkich Świętych Męczenników o potrzebną moc i odwagę wiary, ale i bezpieczeństwo dla naszego życia i naszej służby.

3 maja 2021 r.
W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski warto przywołać słowa, które wypowiedział Jan Paweł II na Wzgórzu Lecha w dniu, 3 czerwca 1979 roku, że Pieśń - orędzie „Bogurodzica” nie jest tylko najstarszym zabytkiem historii literatury polskiej. To jest polskie Credo, to jest symbol, wprost pierwszy narodowy Hymn. Do niego się odwołujemy i to jest również nasze życie.

1 maja 2021 r.
Powracają do nas dwa słowa „Pamięć i tożsamość”, i już wiemy od kogo one pochodzą. Bo z pewnością w tych dniach będziemy słyszeć, że Jan Paweł II przyczyniał się do włączenia Polski do Unii Europejskiej, właśnie przed 17 laty. Ale on przypomniał nam, że jesteśmy sobą i zyskujemy swoją tożsamość od momentu Chrztu w 966 roku. Dlatego Krzyż Chrystusa, Obraz Matki Bożej i biało-czerwona flaga tworzą całość, i chcąc być sobą musimy prosić Boga o pomoc.

30 kwietnia 2021 r.
Doświadczamy, że każda modlitwa, czy akty naszego zawierzenia one „pulsują życiem ludzkim”. Tym, co przeżywamy, to wszystko przynosimy tutaj przed Jej Oblicze, aby wstawiała się za nami u Syna. Dlatego wypełnijmy słowa Psalmisty Ps 37 „Powierz Panu swą drogę, a On sam będzie działał”.

29 kwietnia 2021 r.
Przypomnijmy, że w lipcu 2016 roku Ojciec Święty Franciszek przybywając na Jasną Górę doświadczył „daru spojrzenia Matki”. Dlatego nie dziwimy się, że już po raz kolejny wyznaczył nasze Sanktuarium, jako miejsce ogólnoświatowej modlitwy zarówno o dar pokoju, jak i o dar ustania pandemii. Wszyscy Święci i Błogosławieni Męczennicy drugiej wojny światowej, módlcie się za nami!

28 kwietnia 2021 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Ludwik Maria de Montfort napisał kiedyś, że nikt, kto odmawia codziennie różaniec nie popadnie w herezje” i za tę prawdę gotów był ponieść śmierć. A my – w kontekście współczesnych wyzwań w Polsce - dopowiedzmy dzisiaj szczerze. Ktoś kto codziennie odmawia różaniec nie dopuści się grzechu odejścia od Kościoła i aktu apostazji.

27 kwietnia 2021 r.
Dzień 27 kwietnia 2014 roku był dniem wyniesienia na ołtarze i kanonizacji Świętego Jana Pawła II. Przypomnijmy, że już w pierwszym dniu pobytu w Ojczyźnie, 2 czerwca 1979 roku, wypowiedział w kontekście rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa i Męczennika bardzo mocne słowa. Biskup Stanisław miał wypowiedzieć do króla Bolesława, który zadawał mu cios takie słowa: „Zburz ten Kościół, a Chrystus poprzez pokolenia odbuduje go na nowo”. Mówił o świątyni swojego ciała. Kiedy my dzisiaj przeżywamy tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego wychodzimy z tą wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego, który pomimo różnych ciosów buduje i odbudowuje swój Kościół. Również przez wstawiennictwo naszej Matki. Dlatego prośmy Świętego Jana Pawła II, również dzisiaj w rocznicę urodzin ks. Kard. Stanisława Dziwisza o potrzebną siłę i moc dla jego świadectwa. A dla ks. bpa Roberta Chrząszcza z Krakowa, który przybywa do posługi apostolskiej w Polsce poprzez służbę w Brazylii wypraszajmy potrzebne moce Ducha Świętego.

26 kwietnia 2021 r.
Okres wielkanocny jest dobrym czasem, aby odnowić sobie świadomość, że od momentu Chrztu: miłość Boga Ojca, i Syna i Ducha Świętego jest rozlana w sercach naszych… Człowiek ma Ducha Świętego w takim stopniu, na ile kocha Kościół. Dlatego prośmy Maryję, Matkę Dobrej Rady – w dzisiejsze wspomnienie – żeby pomagała nam rozpoznawać duchy. Skąd one pochodzą, bo niektóre wprost chcąc - jak mówią - oczyszczać Kościół, dążą do jego zniszczenia. Matko Dobrej Rady, módl się za nami!

25 kwietnia 2021 r.
Święty Jan Paweł II wypowiedział kiedyś takie słowa, że jeśli ktoś chce poznać specyfikę i tożsamość diecezji to musi wejść do domów seminaryjnych. I potwierdzeniem tych słów jest dzisiejsza ufna nasza modlitwa zarówno w intencji 70 rocznicy Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, jak również i naszych Wyższych Seminariów Duchownych w całej Polsce. A my tutaj wszyscy jesteśmy „Maryjni” i ta tożsamość jest od Niej.

24 kwietnia 2021 r.
Na progu czwartej niedzieli wielkanocnej zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza wołamy o dar nowych i licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Ale chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że tutaj nie chodzi tylko o ilość, o owe więcej, ale o jakość tych, którzy odpowiedzą na miłość Chrystusa i będą wierni do końca. Że będą przeżywać swoje powołanie nie „na próbę”, ale na całe życie...

23 kwietnia 2021 r.
Z radością i nadzieją odbieramy dzisiejszą decyzję Ojca Świętego Franciszka o wyznaczeniu już na 12 września tego roku daru beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Historia jest pewna siłą duchową. Dlatego nie możemy zapominać, że na Jasnej Górze dnia, 12 maja 1946 roku o godz. 9.00 Ksiądz Biskup Nominat Stefan Wyszyński otrzymał sakrę biskupią z rąk Kardynała Augusta Hlonda przy asyście współkonsekratorów bpa Karola Radońskiego, biskupa włocławskiego i bpa Stanisława Czajki sufragana częstochowskiego. Dnia 12 maja obchodzono wówczas święto Matki Bożej Łaskawej, a 12 września przypada święto Najświętszego Imienia Maryi. Dlatego starajmy się przeżywać z głęboką wdzięcznością wobec Boga dar tegoż Pasterza, prosząc o błogosławione owoce jego beatyfikacji wraz z Matką Różą Czacką.

22 kwietnia 2021 r.
W kolejnym dniu Tygodnia Biblijnego wskażmy na pewien szczegół z życia św. Augustyna. Kiedy poszukiwał prawdy w różnych okresach błądzenia, wówczas wziął Pismo Święte, odrzucił je – jak mówił – ze względu na język, który mu się nie podobał. I wtedy usłyszał słowa „Tolle et lege” – „bierz i czytaj” i odkrył prawdę… Jakie zadanie dla nas? Żebyśmy odzyskiwali zainteresowanie na nowo zwłaszcza Księgami Ewangelii, mimo wszelkiego zniechęcenia idącego ze świata, czy z wewnątrz nas samych.

21 kwietnia 2021 r.
Przeżywając XIII Tydzień Biblijny w naszej Ojczyźnie musimy wciąż na nowo zdobywać podziw dla prostoty słowa Bożego, że Bóg przemówił do nas w ostatecznych czasach przez Syna. Ale przemawia również przez słowo ludzkie i z serca do serca, a jednocześnie stawać w postawie pokory, czyli prawdy o sobie i okazać posłuszeństwo Bogu, który nam się objawia.

20 kwietnia 2021 r.
W autobiografii Sługi Bożego ks.abp Fultona Sheena spotykamy bardzo znamienne wyznanie. Chciałbym jak najszybciej zobaczyć twarzą w Twarz Jezusa, do którego prowadzi mnie nieustannie Maryja. I to wyznanie wykorzystał kaznodzieja pogrzebowy, który powiedział:„Z pewnością usłyszysz od Pana Jezusa ”… Chciejmy w tym samym duchu przeżywać każde spotkanie z Maryją, niezależnie, czy na różańcu, czy w ufnej modlitwie, bo Ona ciągle mówi Synowi o nas…

19 kwietnia 2021 r.
Wobec wszelkich zagrożeń cywilizacyjnych, mamy przekazać naszym dzieciom i młodemu pokoleniu czystą duchowość chrześcijańską naszego Narodu. A na nią składają się: historia, wiara, kultura i piękno języka ojczystego. Dlatego mamy prawo dzisiaj, w kolejną rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, zawołać tutaj w Obliczu Matki o prawdziwą historię zmagań i dramatów polskiego, i żydowskiego narodu. Prawdziwą historię o Powstaniu w Getcie 1943 roku i Powstaniu Warszawskim oraz wszelkiego rodzaju współpracy i ofiarowania siebie, aby inni żyli.

18 kwietnia 2021 r.
Wierzymy, że Księgi Starego i Nowego Testamentu nie są tylko zapisem beletrystycznym, ale zapisem żywych spotkań Boga z człowiekiem. I czy jesteśmy świadomi, że oprócz Ośmiu Błogosławieństw Jezusa wypowiedzianych na Górze, dzisiaj jesteśmy wprost adresatami dwóch kolejnych: Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” i „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”…, wypełniają je sobą.

15 kwietnia 2021 r.
Zdumiewamy się wciąż, że świat chce być oszukiwany! Tak, jak dwa tysiące lat temu, kiedy zapłacono strażnikom grobu, aby mówili, że wykradziono Ciało Jezusa, gdy oni spali. Słyszymy w Dziejach Apostolskich w dzisiejszym fragmencie, że „surowo zakazujemy wam przemawiać w to Imię”. Czy coś się zmieniło w naszym świecie? Dlatego prośmy Ducha Świętego przez wstawiennictwo Maryi o potrzebną mądrość.

14 kwietnia 2021 r.
Świętując 1055. rocznicę Chrztu Polski chyba wszyscy… potwierdzamy prawdę, że „narody tracąc pamięć przestają istnieć”. Dlatego warto przywołać słowa Świętego Jana Pawła II z jego poematu „Myśląc Ojczyzna”: „Ziemio trudnej jedności rozdartej w sercach Polaków, a zjednoczonej jak żadna inna”… I jeszcze jedno słowo z przemówienia do ludzi świata kultury i sztuki w Warszawie, że „trzeba nam wciąż w historii Narodu i Kościoła przeżywać imperatyw zmartwychwstania”… Bo to jest nowe życie i nowa nadzieja.

13 kwietnia 2021 r.
Myślimy, że nie potrzeba nikogo z nas przekonywać, że mamy do czynienia ze zderzeniem rzeczywistości paschalnej z rzeczywistością niewiary i odrzucenia tajemnicy stworzenia i odkupienia w Chrystusie. Dlatego tym bardziej potrzebujemy darów Ducha Świętego dla rozpoznawania prawdy w Chrystusie, przylgnięcia do Niego i uczynienia z nas świadków Zmartwychwstałego i Uwielbionego Boga.

12 kwietnia 2021 r.
W naszych sercach i w naszych oczach łączą się dwa obrazy: Jezusa z krzyżem, z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie i ten obraz Chrystusa Zmartwychwstałego, które wołają to samo wezwanie i o ten sam kierunek „Sursum corda” – w górę serca. I w tym samym duchu modli się nasz polski poeta Leszek Długosz, że „trzeba nam patrzeć w niebo, żeby zobaczyć ziemię” i odpowiednią utraconą hierarchię wartości. Patrzmy na Jezusa… również oczami Maryi!

11 kwietnia 2021 r.
Święty Jan Paweł II postawił nam kiedyś bardzo ważne pytanie: Dlaczego współczesny świat odrzuca i nie toleruje tajemnicy Bożego Miłosierdzia objawionego w Jezusie Chrystusie? Dlatego, że Chrystus mówi nam nie tylko o bliskości i miłości Boga, ale jest Świadkiem grzeszności człowieka. Jego przebite Serce jest źródłem nadziei na przebaczenie i nowe życie. Matko Miłosierdzia, przybliżaj nas zawsze do swojego Syna Ukrzyżowanego, Zmartwychwstałego i Miłosiernego!

10 kwietnia 2021 r.
Jest wiele tytułów, którymi przyzywamy Najświętszą Maryję Pannę. Jest wiele Jej wizerunków, które nas jednoczą. Ale do dwóch szczególnych: tego z Jasnej Góry – Bogarodzicy i tego z Wileńskiej Ostrej Bramy – Matki Miłosierdzia - w ostatnich dziesiątkach lat dociera do nas również obraz i wizerunek Matki Bożej Katyńskiej, która tuli do Serca przestrzeloną głowę polskiego żołnierza. Dlatego wypowiadamy słowa modlitwy z Ostrej Bramy, z września 1993 roku, które wypowiedział Święty Jan Paweł II. „Maryjo, Matko Miłosierdzia czuwaj nad nami wszystkimi, żeby człowiek nie utracił poczucia grzechu… i odkrywał Boga, bogatego w miłosierdzie”.

7 kwietnia 2021 r.
Podczas dzisiejszej audiencji papieskiej odczytany był fragment Listu do Hebrajczyków z bardzo ważnym dla nas kierunkiem: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Podążajmy za Chrystusem zmartwychwstałym, Zwycięzcą zła i śmierci. A przez wstawiennictwo Matki Bożej, Królowej Polski, prośmy, aby spełniła się modlitwa, którą tutaj na Jasnej Górze wypowiadamy 3 maja, żeby Ojczyzna rozwijała się w pokoju i w bezpieczeństwie, a religia i Kościół, żeby cieszył się prawdziwą wolnością, wolną od wszelkiego rodzaju „inwigilatorów i inspektorów” sprawdzających naszą religijność. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

31 marca 2021 r.
W kontekście zbliżającego się Triduum Paschalnego warto przywołać słowa przewodniczącego Konferencji Episkopatów Europy, abp Jean-Claude Hollericha, że „wolność religijna jest wpisana w ogólne prawa człowieka. A religia sprzyja rozwiązywaniu problemów ogólnoludzkich - nawet tych pandemicznych - niż je generuje”. Dlatego prośmy Maryję o wewnętrzny pokój dla naszych decyzji współuczestnictwa w tych dniach na płaszczyźnie wiary.

29 marca 2021 r.
Tytuł Rekolekcji Watykańskich głoszonych przez Kardynała Karola Wojtyłę w marcu 1976 roku jest bardzo znamienny: „Znak któremu sprzeciwiać się będą”. I w czasie konferencji o Kościele Kardynał Wojtyła mówił: „Zadaniem Kościoła jest dzisiaj zmagać się o człowieka z nim samym, w głębi Jego serca, w głębi Jego sumienia. Tak, jak zmagał się Chrystus w Ogrodzie Oliwnym i na Golgocie”. Ta modlitwa wciąż trwa, a świat podpowiada nam inną logikę: „Zmagać się o człowieka przeciwko człowiekowi”. Wybierajmy Chrystusa jako Drogę...

28 marca 2021 r.
W dzisiejszej homilii Ojciec Święty Franciszek powiedział, że „palma i krzyż idą razem i to jest nasza rzeczywistość”. W kwietniu 966 roku zaprosiliśmy Chrystusa do naszego polskiego domu, stając się Polską. A dzisiaj po 1055 latach Jego krzyż przeszkadza nie tylko na Krakowskim Przedmieściu, czy na Giewoncie, ale nawet na grobach naszych bliskich zmarłych, które są niszczone… Dlatego zaprośmy Chrystusa - w te dni zbliżające się ku tajemnicy Jego śmierci i Zmartwychwstania - na nowo w nasze życie.

25 marca 2021 r.
Wierzymy, że u źródeł i początków każdego życia jest sam Bóg. Bóg objawił się Mojżeszowi słowami „Jestem, Który Jestem”. Święta Edyta Stein w tym słowie „Jestem” - Boga dostrzegła cztery wymiary: Żyję – wiem – chcę i kocham. Dajmy swoją odpowiedź…

24 marca 2021 r.
W dniu jutrzejszym przeżywać będziemy Dzień Świętości Życia. Warto więc, zastanowić się nad słowami Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypowiedzianymi już w marcu 1975 roku: „Jeżeli Bóg wypowiedział do człowieka słowo: „żyj”… i powołał go do istnienia od początku, to drugi człowiek nie ma prawa powiedzieć „umieraj”. Bo to sprzeciwianie się życiu i prawu Bożemu jest zbrodnią. Świat boi się nazywać tym słowem: zbrodnia, ale to wcale nie zmienia sensu znaczenia tego słowa, bo zawsze jest zabójstwem człowieka”. Dlatego prośmy Maryję, Matkę Życia i Matkę Kościoła, módl się za nami!

21 marca 2021 r.
Jedna z dziennikarek katolickich napisała w swoim felietonie, że brak nam duchowości przeszłości, tak zwanej pandemicznej. Prognozując, że wiele ludzi nie powróci już do Kościoła, poprzez ten trudny czas, jak również poprzez różne złe przykłady i odejścia z Kościoła. Dlatego przypomnijmy słowa Świętego Jana Pawła II z encykliki o Bożym Miłosierdziu, „że miarą wyznaczoną złu w jakiejkolwiek postaci jest Krzyż i Miłosierdzie Boga”.

20 marca 2021 r.
Na kilka wieków przed narodzeniem Chrystusa prorok Jeremiasz napisał swoisty scenariusz finalnej już drogi Jezusa: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, zobaczymy co z nim będzie? Zniszczmy Go jak drzewo razem z korzeniami. Niech nawet nikt nie wspomina jego imienia…” (por.11,18-20). Świat przemija, a „Jezus wczoraj i dziś ten sam także na wieki”. Ale czy stać nas nawet na zdziwienie, że Parlament Europejski wydał kalendarz dla młodzieży w kilku milionach egzemplarzy, mówiąc o różnych starożytnych cywilizacjach, pomijają tylko cywilizację chrześcijańską? A dziś słyszymy również w Polsce, że może za dużo jest historii na uniwersytetach… Dlatego prosimy Matkę naszego Narodu o dobrą pamięć i odpowiedzialność za siebie i za tych, którzy przyjdą po nas.

19 marca 2021 r.
Nietrudno zauważyć, że żyjemy dzisiaj w kulturze tak zwanego „odojcowienia”. I to się przeniosło nawet poprzez dziennikarzy, żebyśmy odeszli od dziedzictwa Jana Pawła II tak zwanym „odjanopawłowieniem”. Dlatego Święty Józef przypomina nam nie tylko swoją rolę wówczas przy Jezusie i Maryi, ale dzisiaj jako opiekuna Kościoła Katolickiego. I pragnę, żebyśmy na nowo odkryli taką maleńką książeczkę Świętego Jana Pawła II pt. „Promieniowanie ojcostwa”. Może wtedy zrozumiemy odpowiedź na pytanie, które występuje w dialogu ojca z córką: „Ojciec – czym brzmi to słowo? - Bezinteresowną miłością, darem z siebie”. Trzeba do tego dorastać…

18 marca 2021 r.
Pewien katolicki dziennikarz w swoim felietonie stawia pytanie: „Czy warto dzisiaj walczyć o prawdę?” W szkole Świętego Jana Pawła II znajdujemy odpowiedź: „Nie chciejcie Polski, która by was nic nie kosztowała. Dlatego, że jest trudno, tym bardziej warto być Polakiem i być katolikiem”.

17 marca 2021 r.
W czasie, kiedy bijemy kolejne rekordy zakażeń koronawirusa, a politycy kłócą się o pieniądze i o sensowność zakładania nowych szpitali i wydatków na służbę zdrowia, warto zamyśleć się nad słowami, które zapisał ks. Kazimierz Wójtowicz „Na łóżku szpitalnym”. „Żyjemy nadal w kleszczach korony i szukamy zewsząd skutecznej obrony, a liczy się zawsze pomoc z nieba, którą na klęczkach wypraszać trzeba”.

16 marca 2021 r.
Przemawiając tutaj na Jasnej Górze, w 1971 roku do młodzieży kardynał Karol Wojtyła powiedział: „Tylko rodzina jako środowisko konsekwentnej i pięknej miłości jest warunkiem afirmacji każdego człowieka”. Te słowa bardzo dobrze oddają decyzję obecnej Kongregacji Nauki Wiary, z dnia 22 lutego 2021 r., która akceptując godność każdego człowieka, podkreśliła bardzo wyraźnie, że „Kościół nie ma prawa błogosławić osób jednej płci jako związków małżeńskich”. Dlatego przyjmijmy tę jasną i wierną naukę Kościoła w duchu wzajemnego wspomagania wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.

15 marca 2021 r.
W encyklice Redemptoris Mater - o Matce Odkupiciela Święty Jan Paweł II użył słowa „kenoza wiary” mówiąc o tajemnicach bolesnych Maryi w przeżywaniu cierpienia i śmierci Jej Syna. Tu z pomocą przychodzi nam film „Pasja”, który pokazuje takie trzy stacje przebijania się przez ciemność. Najpierw Maryja odkrywa miejsce, gdzie Chrystus jest uwięziony, przylega do ziemi i spotykają się Serce i wzrok Matki ze wzrokiem Zbawiciela. Druga stacja to jest spotkanie na Drodze Krzyżowej, gdy Maryja zakrywa usta, żeby nie krzyczeć; a trzecia na Golgocie. „Ciemność wiary” również i nam towarzyszy, ale nie lękajmy się, bo na końcu tej drogi jest zawsze Zmartwychwstały i Uwielbiony Chrystus.

14 marca 2021 r.
Przeżywamy już czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Kościół głosząc nam Ewangelię utwierdza nas w przekonaniu, że Pan Bóg nie jest konkurentem dla wolności człowieka. Niczego nam nie odbiera, a wprost przeciwnie. Na dowód swojej miłości dał nam swojego Syna, „aby każdy kto w Niego uwierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. I tak, jak podkreślił św. Jan Paweł II - pomimo, że „świat i człowiek urządzałby sobie życie tak, jakby Bóg nie istniał Bóg dał swojego Syna, aby był w świecie Ktoś, kto odpowie Bogu równą miłością”. Tej miłości uczymy się tutaj spod Serca Matki.

13 marca 2021 r.
Dzisiaj w ósmą rocznicę wyboru na Stolicę Świętego Piotra Ojca Świętego Franciszka – wobec różnych wiatrów ideologicznych – przypomnijmy jego nauczanie o rodzinie. „Rodzina uratuje świat, tylko są pewne warunki: wzajemna modlitwa i trzy słowa: proszę dziękuję i przepraszam”…

12 marca 2021 r.
Kościół na fundamencie wiary biblijnej wprowadził piękny, choć trudny zwyczaj zasłaniania krzyża w ostatnich tygodniach czy dniach Wielkiego Postu. Jak również zasłaniania obrazów najświętszych tak, jak tutaj na Jasnej Górze. Albowiem jest to zadanie, żeby od „zapatrzenia” przechodzić do spotkania. Bo można się „opatrzeć” zarówno krzyżem jak i obrazem, a nie przeżyć spotkań, które będą drogą do umocnienia wiary i nawrócenia.

11 marca 2021 r.
Już na samym początku swojej apostolskiej pielgrzymki w czerwcu 1991 roku Jan Paweł II powiedział, że od tych Dziesięciu Bożych Słów, czyli Bożych Przykazań zależy przyszłość świata, Europy i Polski. A na innym miejscu powie i napisze, że „demokracja bez odniesienia się do wartości, wcześniej, czy później przyniesie jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. I jeszcze jedno dopowiedzenie, które było ostrzeżeniem już sprzed wielu lat. Z Europy usłyszeliśmy: „chcecie mieć wartości nie będziecie mieli pieniędzy”… Wybierajmy Boga i życie, czyli przyszłość!

9 marca 2021 r.
W słynnym wywiadzie „Przekroczyć próg nadziei” Jan Paweł II pytany o źródła swojej pobożności maryjnej, jednym tchem wypowiada trzy miejsca: Wadowice z Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Kalwarię Zebrzydowską, oraz Jasną Górę. I zdumiewające jest to, że te wszystkie trzy obrazy ukazują Maryję niosącą nam Jezusa jako Dzieciątko. A jednocześnie w swoim herbie biskupim i papieskim wpisał Maryję pod krzyżem Jezusa. To jest również światło dla naszych dróg. Chcąc być wiernymi Chrystusowi do końca musimy być maryjni!

8 marca 2021 r.
Przed kilku laty w rankingu światowym Maryja została uznana za „najbardziej wpływową Kobietą świata”. Dzisiaj podkreślamy przede wszystkim fakt, że jest Najpiękniejszą spośród niewiast. Potwierdza to również Pismo Święte, kiedy mówi o Chrystusie jako Najpiękniejszym z synów ludzkich. Przyzywajmy wstawiennictwa Maryi, aby kategoria piękna nie była utożsamiana tylko z zewnętrzną urodą, ale z pięknem wnętrza człowieka.

7 marca 2021 r.
Zakończona dzisiaj kolejna pielgrzymka Następcy Świętego Piotra Papieża Franciszka potwierdza, że Kościół nie jest żadną organizacją polityczną, czy tym bardziej rodzajem klubu dyskusyjnego, który poddaje w wątpliwość Boże prawa i Boże Przykazania. Ojciec Święty Franciszek przekazał nam bardzo mocne przesłanie: braterstwo a nie bratobójstwo. Przypominając o prawie Boga, które czyni nas wszystkich braćmi i siostrami w wierze. Dlatego wspólnota wiary powołana jest przez Chrystusa w Duchu Świętym i to On sam oczyszcza Kościół… Dlatego prośmy Maryję, która jest Matką Kościoła, aby wspierała apostolską działalność Ojca Świętego Franciszka.

6 marca 2021 r.
Doświadczamy na co dzień, że usprawiedliwiana jest „ekspresja pseudoartystyczna”, która jest bluźnierstwem. A ona zwycięża nad obroną uczuć religijnych i nad wolnością religijną. Dlatego niech naszą odpowiedzią - na wzór Świętego Józefa - będzie „twórcza odwaga”, która z wiarą wpatruje się w krzyż, przeżywa Eucharystię, kocha i czci Matkę Bożą.

5 marca 2021 r.
Zbliżając się do Śródpościa Roku Pańskiego 2021 warto przywołać pytania, które Jan Paweł II postawił nam na polskim wybrzeżu. „Czy lepszą przyszłość człowieka można zbudować na wzajemnej walce? Solidarność musi być zawsze przed walką, bo inaczej przyniesie ciężary nie do uniesienia”...
I stawiamy jeszcze jedno pytanie: czy można być prawdziwie wolnym bez solidarności z Bogiem i z drugim człowiekiem? Dokąd może iść eskalacja profanacji świątyń, symboli religijnych i ludzi służących w Kościele poprzez takie czy inne ataki nienawiści? Maryjo, Matko polskiej „Solidarności”, módl się za nami!

4 marca 2021 r.
Warto przypomnieć, że w roku 1472 królewicz Kazimierz został przyjęty do konfraterni paulińskiej, tutaj na Jasnej Górze. Dlatego nie dziwimy się, że później przy trumnie z jego relikwiami, które zostały złożone w Katedrze Wileńskiej odnaleziono pergamin z napisem: „Omni die dic Marie” - „Każdego dnia mów do Maryi, mów z Maryją”. Dlatego prośmy dzisiaj szczególnie dla Księdza Kardynała Kazimierza, żeby w imieniu Ojca Świętego przekazał nam ten dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3 marca 2021 r.
Prorok Jeremiasz żyjący na sześć wieków przed narodzeniem Chrystusa stawia bardzo egzystencjalne pytanie: Czy złem płaci się za dobro? Odkąd Chrystus wziął na siebie wszelkie cierpienie, zło i śmierć, a swoją Śmiercią i Zmartwychwstaniem przezwyciężył wszystko, człowiek nie ma podstaw, aby kierować ku Niebu ręce w formie buntu i protestu.

2 marca 2021 r.
Wobec wydarzeń 1968 roku, Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że Polsce dzisiaj jak nigdy dotąd potrzeba ludzi promieniujących prawdą od wewnątrz i ceniących sobie kulturę narodową, która nie zagraża żadnemu innemu narodowi. Te słowa dzisiaj powracają jako kolejne zadanie.
Pozdrawiamy też i wspomagamy posługę nowo mianowanego Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę Metropolitę Gdańskiego.

1 marca 2021 r.
W wydanej ostatnio książce pan profesor Grzegorz Kucharczyk napisał o uniwersytecie i o katedrach. Zaznaczył, że każdy kryzys wiary łączy się z odejściem od rozumu. Podobnie jak atak na katedry łączy się z atakiem na uniwersytety. Trzeba nam pamiętać o tej symbiozie i o tej łączności darów Boga dla ludzi.

28 lutego 2021 r.
Wśród wielkopostnych pytań postawmy następujące: Czy umiemy się wciąż zdumiewać pedagogią Kościoła? Który zaledwie w Środę Popielcową przypomniał nam o tajemnicy śmierci, a już w drugą niedzielę Wielkiego Postu przez Chrystusa mówi nam o zmartwychwstaniu. Niech wiec człowiek, który przechodzi przez życie tak jakby Boga nie było, tak jakby Bóg nie istniał, niech nie liczy, że dopiero na łożu śmierci odkryje Boga. Bo skąd miałby wziąć tę otwartość na Boga, kiedy przez życie na Niego się zamykał? Maryjo, Matko życia módl się za nami!

25 lutego 2021 r.
Na rozstaju dróg prowadzących do domu rodzinnego Księdza Jerzego Popiełuszki stoi przydrożny krzyż, a w niego wrośnięte są gałązki drzewa, krzyż opleciony poprzez drzewo. Dane mi było spotkać się w domu rodzinnym z Mamą śp. Marianną. I opowiedziała, że na dziennikarskie pytanie, jak można było przeżyć śmierć syna, identyfikacje jego ciała, odpowiedziała: „Patrzyłam i patrzę na Maryję. Ona dała Bogu Syna i oddała Go Bogu. Ja również zrodziłam syna i oddałam go Bogu i ludziom”.

24 lutego 2021 r.
Dnia, 23 lutego 1991 roku, tutaj na Jasnej Górze przyjął święcenia biskupie Ksiądz Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. I chcę przypomnieć, że wobec tych trzech wyzwań, wobec których stanął: Ordynariatu Polowego przywróconego po wojnie, następnie Diecezji Warszawsko-Praskiej i Metropolii Gdańskiej zawsze odpowiadał: „Oto jestem”. I zawsze przypominał, że nie dość przypominania, że na drogach ku Chrystusowi, dla którego walczył zawsze jest obecna Jego Matka, Maryja. Dlatego nie dość przypominania, żebyśmy w sprawach społecznych, rodzinnych i własnych udawali się „Pod Jej obronę”…

23 lutego 2021 r.
Sługa Boży amerykański arcybiskup Fulton Sheen jeszcze w latach 70-tych mówił, że świat cierpi dzisiaj na tolerancję, chaos prawdy i błędu…, tolerancję dobra i zła Dlatego oddzielił Chrystusa od krzyża. Chce Go mieć jako wielkiego humanistę, filantropa. A czy można zrozumieć Chrystusa bez krzyża? On sam wyraźnie powiedział: „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie daje”... Maryjo, naucz nas wierności Chrystusowi na dobry i na trudny czas!

22 lutego 2021 r.
W Orędziu na światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Ojciec Święty Franciszek napisał bardzo ważne słowa. Że potrzebujemy prawdy o historiach, które są dobre choć czasem bardzo trudne, ale one budują, a nie niszczą, oraz potrzebujemy historii, które pokazują korzenie i siłę, aby iść naprzód, a nie cofać się i ulegać fatalizmowi.
Dlatego prośmy Maryję, aby towarzyszyła nam na wszystkich drogach budowania relacji, więzi wzajemnych i dobrych choć nieraz trudnych historii.

21 lutego 2021 r.
Ojciec Święty Franciszek w dzisiejszej audiencji generalnej wielokrotnie powtarzał, że Chrystus nigdy nie wchodził w dialog z szatanem. Na jego prowokacje odpowiadał słowem Boga, albo „milcz!” To jest podpowiedź również dla nas Skoro słowo Boże jest naszym zasadniczym „pożywieniem”, to trzeba się nim karmić każdego dnia.

17 lutego 2021 r.
W czerwcu 1979 roku, w Gnieźnie Ojciec Święty Jan Paweł II uczył nas, aby trwać w wierności i wytrwać …, to „trzeba powracać do początków”. Miał na myśli tajemnicę Chrztu, a właśnie Środa Popielcowa jest takim powracaniem do początku. Do naszego odrzucenia szatana i jego zwodniczych obietnic, a rozpoczęcia drogi z Chrystusem. A Cyprian Kamil Norwid dopowie, żeby wziąć swój krzyż i iść za Jezusem, a nie myśleć, że to my niesiemy Chrystusowy krzyż.

16 lutego 2021 r.
W swoich rozmowach z papieżem Janem Pawłem II francuski pisarz Andre` Frossard zapytał o przyczynę upadku totalitaryzmów. Ojciec Święty wskazał najpierw na Opatrzność Bożą, która po swojemu kieruje losami świata i troszczy się o człowieka, a na drugim miejscu wskazał błąd antropologiczny – fałszywy obraz człowieka. Jakoś świat, Europa i Polska nie może się wciąż tego nauczyć, że odchodząc od godności i powołania człowieka, skazujemy go na nicość. Dlatego tajemnicą pedagogii Jana Pawła II było spojrzenie na człowieka, na każdego bez wyjątku człowieka. Że w każdym z nas jest dobro, które ma potencjał wzrostu i zło, które jest autodestrukcyjne i zagraża innym. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!

15 lutego 2021 r.
W duchu dzisiejszej Ewangelii według św. Marka potwierdzamy i przeżywamy, że wiara jest łaską, a nie pewnością na naszych drogach. Łaską „wejścia” do łodzi Chrystusa, aby przeprawić się na drugi brzeg. Poza Chrystusem nie ma życia. Matko Życia, módl się za nami!

14 lutego 2021 r.
Za Benedyktem XVI pragnę potwierdzić, że prawda i miłość w codziennym zmaganiu z kłamstwem i przemocą nie mają innej broni niż świadectwo cierpienia. Ale nie bójmy się tej drogi.

13 lutego 2021 r.
70 lat temu, 13 lutego 1951 roku zmarł pierwszy biskup częstochowski dr Teodor Kubina. Wyświęcony na biskupa tutaj na Jasnej Górze 2 lutego 1926 roku przez kard. Adama Stefana Sapiehę, metropolitę krakowskiego przy współudziale biskupa Augustyna Łosińskiego z Kielc i biskupa katowickiego Augusta Hlonda, późniejszego Prymasa Polski. Wybrał na hasło swojej posługi biskupiej „Żal mi tego ludu”. To są słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii i realizował je najpierw jeszcze jako kapłan Diecezji Wrocławskiej na terenie Niemiec, w tym był również proboszczem św. Jadwigi w Berlinie jak i później na terenie diecezji katowickiej. A na polecenie kard. Hlonda, już jako biskup w latach trzydziestych odwiedzał polskie osady emigrantów w Argentynie i w Brazylii. Dziękowałem Bogu, że mogłem chodzić jego śladami, tam w posłudze Księży Chrystusowców. A dzisiaj przypominamy go do naszej ufnej modlitwy o miłosierdzie Boże nad światem nad Polską i nad wszelką formą wolności. To jeszcze muszę wspomnieć, właśnie dlatego, że upominał się o polskie mniejszości w Niemczech i zabroniono mu publicznie w czasie okupacji hitlerowskiej /1939-1945/ sprawować służbę Bożą tutaj w Częstochowie. Pamiętajmy o nim. To są przykłady biskupów wiernych Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

12 lutego 2021 r.
Na zbliżający się czas Wielkiego Postu Ojciec Święty Franciszek „zadał” nam swoje Orędzie. I chciałbym dzisiaj uwypuklić dwie sprawy. Podkreślił, że „prawdy wiary nie są konstrukcjami intelektualnymi”, ale pochodzą ze źródła objawienia samego Boga, który mówi o Sobie, o tajemnicy Boga, człowieka i świata. A z kolei „miłość nie jest rodzajem ulotnego uczucia”, ale drogą realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Na te zadania z serca wszystkim błogosławię.

11 lutego 2021 r.
W dniu jutrzejszym, w ostatni piątek przed Wielkim Postem w Zgromadzeniu Sióstr Obliczanek będzie obchodzona Uroczystość Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Przyzywajmy Maryję, Tę która była świadkiem Oblicza Jezusa od Betlejem poprzez Nazaret aż po Golgotę i tajemnicę Zmartwychwstałego, abyśmy w sobie odkrywali Jego Oblicze. Tak jak dzisiaj w cierpiące Oblicze Ukrzyżowanego Zbawiciela pragniemy włączyć cierpienie każdego człowieka poczynając od nienarodzonych dzieci aż do ostatniego człowieka, konającego dzisiaj na ziemi.

10 lutego 2021 r.
Przed 101 laty na skrawku odzyskanego dostępu do morza generał Józef Haller symbolicznie wrzucił pierścień dla aktu zaślubin Polski z morzem. Dla generała były dwa skarby: Bóg i Ojczyzna. Dlatego prośmy dzisiaj Maryję, żebyśmy się nigdy nie zagubili na tych drogach: wiary i niepodległości. Nie łudźmy się! Bo wzrastający „licznik apostazji” z Kościoła - jak ukazują to zjawisko niektóre media - zawsze prowadzi do utraty niepodległości. Królowo Polski, módl się za nami!

9 lutego 2021 r.
Z wysokości krzyża na Golgocie usłyszeliśmy testament: „Oto Matka Twoja”. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus podkreśli i odkryje: „Maryja jest bardziej Matką niż Królową”. A świat chce nas dalej oszukiwać, kiedy broni wolności, godności i życia jednego opozycjonisty, a jednocześnie w Parlamencie Europejskim występuje przeciwko naszemu prawu wolności, wyboru i niepodległości Konstytucji. Dlatego prosimy: Maryjo, Matko Życia, Matko nasza, módl się za nami!

4 lutego 2021 r.
Z woli Ojca Świętego Franciszka, od 8 grudnia 2020 roku, przeżywamy w Kościele Rok Świętego Józefa. Przypomnijmy jeden z ostatnich obrazów objawień fatimskich, kiedy ukazuje się Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce, a drugą ręką po Jezusie błogosławi również światu. Przyjmijmy na nowo i z nowym zapałem jego orędownictwo za nami.

3 lutego 2021 r.
Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że wszyscy jesteśmy zmęczeni panującą pandemią i obostrzeniami. Dlatego warto przywołać słowa, Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika z Przemyśla, który właśnie na taki czas w wywiadzie powiedział następujące słowo: „Jakżeż inaczej wyglądałoby nasze życie, nasze wzajemne relacje ludzkie i życie Narodu, gdybyśmy tak naprawdę uwierzyli, i aż do końca żyli na co dzień w obecności Boga”… Prośmy o taką wiarę!

2 lutego 2021 r.
W dniu wczorajszym wspomnieliśmy ingres Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego do Gniezna, 2 lutego 1949 roku. A dzisiaj zaczerpnijmy z kolejnego jego dziedzictwa słowa z 6 lutego na ingres w Warszawie. „Po ulicach Warszawy należy chodzić z wielkim nabożeństwem, a każdy jej kamień przeszłości błogosławić modłami”. Mamy prawo dzisiaj zapytać, z jakiego źródła i kto się za tym kryje, że po ulicach stolicy i miast polskich przechodzą grupy, które przeklinając opowiadają się za śmiercią. Sługo Boży, Kardynale Stefanie w tajemnicy Świętych Obcowania, módl się za naszą Ojczyznę, Polki i Polaków w kraju i za granicą.

1 lutego 2021 r.
Po śmierci Księdza Prymasa Augusta Hlonda, w dniach 1 i 2 lutego 1949 roku Kardynał Prymas Stefan Wyszyński obejmował Archidiecezję Gnieźnieńsko-Warszawską. Przywołajmy jego słowa i jego wołanie, jakżeż bardzo aktualne: „Narodzie polski, strzeż prawdy i praw Chrystusa. Wielokrotnie z odwagą mówiliśmy z ambon: „Przestańmy być tchórzami a bądźmy odważni, odważni w myśleniu”. Maryjo, uproś nam łaskę wiary i rozumu!

31 stycznia 2021 r.
Nasze pielgrzymowanie na Jasną Górę przed Oblicze Matki wskazującej na Syna, Święty Jan Paweł II nazwał „świętym nawykiem Polaków”. Przyznajmy, że na co dzień jesteśmy świadkami, że utracony nawyk chodzenia do kościoła wiąże się z utratą nawyku słuchania Słowa Bożego i rozumienia języka religijnego. Dlatego ci, którzy się odzwyczaili chodzić do Kościoła hołdują zasadzie „Chrystus tak; Kościół nie”. Matko Kościoła módl się za nami!

30 stycznia 2021 r.
W czasie Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku, Jan Paweł II wypowiedział do Księdza Prymasa Kardynała Wyszyńskiego słowa: „Pamiętamy, że w Akcie Milenijnym zawierzyliśmy ”. A wszystko to oznacza prawdę i kłamstwo; dobro i zło, a pod tymi pojęciami kryje się kryterium sumienia każdego z nas, każdego człowieka. Dzisiaj wzorem Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego zawierzamy Maryjo, przez Twoje Serce „wszystko i wszystkich, którzy Polskę stanowią”.

29 stycznia 2021 r.
W 76 rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz Birkenau Ojciec Święty Franciszek powiedział: „Pamięć budowana na prawdzie jest miarą człowieczeństwa i cywilizacji”. Tymczasem jesteśmy świadkami próby, że miarą człowieczeństwa dla dziecka jest „chcenie”. A dziecko „nieplanowane, niechciane” można zabić. A dla człowieka dorosłego i chorego ma decydować „jakość życia”, czyli wysoka lub niska jakość życia. Maryjo, Matko życia módl się za nami!

28 stycznia 2021 r.
Urodzony przed 200 laty Cyprian Kamil Norwid przeżywał swoje życie, gdy Polski nie było na mapach świata, była w niewoli. Dlatego bardzo mocno podkreślał w „Myślach o Polsce i o Polakach”, że „nieraz prawdzie każe się stać za drzwiami, a kłaniać się okolicznościom”. I jeszcze jedno przypomnienie. „Niewolnicy zawsze i wszędzie będą niewolnikami. Choćby im przypięto skrzydła do ramion, a wyjdą, aby skrzydłami zamiatać ulice”. Jakżeż aktualne wyzwania dla nas… Dlatego prosimy: Maryjo, Matko naszego Narodu, Święci nasi polscy, Niebiescy Patronowie, módlcie się za nami!

23 stycznia 2021 r.
Dnia 24 stycznia 1874 roku Męczennicy z Pratulina stanęli w obronie tożsamości wiary katolickiej i jedności Kościoła. Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki powołał Stowarzyszenie Mężczyzn: „Strażnicy Kościoła”, jako odpowiedź na współczesne ataki na Kościół. Podkreślił przede wszystkim życie sakramentalne i modlitwę, formację, a później zadanie obrony miejsc kultu i symboli religijnych. Przyznajmy, któż z nas mógł przypuszczać, że nasze czasy będą wymagały takich strażników, nie wobec zaborców i okupantów, ale wobec synów i córek naszego ochrzczonego Narodu, dla których Kościół jest już tylko reliktem przeszłości?
Matko Jedności, módl się za nami!
Święci Męczennicy z Pratulina, módlcie się za nami!

22 stycznia 2021 r.
Ostatnia decyzja 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych - nie katolika - przyjmująca dzień 22 stycznia Narodowym Dniem Świętości Życia Człowieka jest nie tylko zobowiązaniem dla Amerykanów, ale dla całego świata, również i dla Polski. Każde życie - niezależnie od jego stanu - od chwili poczęcia jest świętym darem pochodzącym od Boga. I stawiamy sobie bardzo mocne pytanie, czy prawa kobiet są silniejsze od prawa do życia człowieka – dziecka... każdego dziecka?
Matko Życia, módl się za nami!
Święty Józefie, módl się za nami!

21 stycznia 2021 r.
Przypadający dzisiaj Dzień Babci, jak również zbliżający się Dzień Dziadka są dobrą sposobnością do przypomnienia, że o godności i prawach rodziny nie decyduje światopoglądowy kompromis czy tolerancja. Ale ta godność i prawa pochodzą od samego Boga.
Królowo Rodzin, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, Patronie rodziny, módl się za nami!

20 stycznia 2021 r.
Co jakiś czas powraca temat i zarzut „milczenia polskich biskupów”. Przypomnijmy, że właśnie 20 stycznia 1951 roku zaaresztowano biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych i Stolicy Apostolskiej. Trzeba to również przypomnieć, że było to po prowokacji Służb Bezpieczeństwa tak zwanego „pogromu kieleckiego”. A później była już łatwiejsza droga dla zaaresztowania i zamknięcia ust Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i jego sekretarzowi, męczennikowi Arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi.
Módlmy się za siebie nawzajem…

17 stycznia 2021 r.
Kiedy w dzisiejszej Ewangelii wsłuchiwaliśmy się w słowa powołania przez Jezusa pierwszych apostołów Andrzeja i Szymona Piotra, warto przypomnieć podstawowe zadania wszystkich Apostołów i ich następców, czyli biskupów. Jest to głoszenie prawdy Ewangelii i strzeżenie granic moralności chrześcijańskiej. Dlatego niezrozumiałe jest wołanie różnych grup politycznych, które próbują albo „odpolityczniać Kościół”, albo zarzucać „klerykalizowanie polityki”. A już szczytem takiego wołania – zwłaszcza w czasie pandemii – jest likwidacja kapelanów: w szpitalach, hospicjach i miejscach posługi.
Maryjo, Matko Wcielonego Słowa i Matko Kościoła, oręduj za nami!

16 stycznia 2021 r.
W Liście do Rodzin Święty Jan Paweł II zaznaczył, że świat nie toleruje tajemnicy! Dlatego nie uznaje prawa naturalnego i praw natury ludzkiej. To tym bardziej trzeba je odnosić do Boga, zwłaszcza kiedy doświadczamy, czy to klęsk żywiołowych, czy pandemii. Bo chrześcijaństwo to nie jest teoria, to jest doświadczenie obecności Boga, tam gdzie żyje człowiek.

15 stycznia 2021 r.
Z woli Ojca Świętego Franciszka wraz ze Świętym Józefem powrócił do nas Rok Rodziny. Ale przypomnijmy, że ten czas przeżywaliśmy również w 1994 roku z decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II. Rozpoczynając swój List do Rodzin Jan Paweł II zapisał: „Pragnę dziś zapukać do drzwi Waszych domów, żeby się z Wami spotkać, pozdrowić i pobłogosławić”. Pomimo, że upłynęło tyle lat, spróbujmy się spotkać poprzez lekturę tego Listu z Janem Pawłem II i zobaczymy tam siebie, nasze rodziny i nasze czasy…

14 stycznia 2021 r.
Przyznajmy rację Ojcu Leonowi Knabitowi z Tyńca, który powiedział, że uwzględniając na pierwszym planie nadzieję chrześcijańską mijający dar czasu nie powinien nas ani bardziej smucić, ani bardziej cieszyć. Bo on pokazuje - i nie tylko z przyczyn pandemii - kim my naprawdę jesteśmy i na co nas stać. A jednocześnie pokazuje, kto jest Panem życia i czasu. A my bądźmy bardziej odpowiedzialni za siebie i za innych wobec Boga.

13 stycznia 2021 r.
Co jakiś czas słyszymy slogan, że „Polska opowiada się po złej stronie historii’. Dlatego sobie i innym trzeba przypomnieć, że w historii naszego Narodu opowiedzieliśmy się po stronie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. On dał nam Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy jako naszego Odkupiciela, zarówno od grzechu, jak i od śmierci. Dlatego dopiero w tym punkcie możemy dobrze zrozumieć słowa Papieża Jana Pawła II wypowiedziane na Jasnej Górze: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”… i jako Naród i jako Kościół.

12 stycznia 2021 r.
W ostatnich tygodniach modliliśmy się słowami poety Romana Brandstaettera do Matki Dobrej Przemiany o dobroć i piękno polskich słów. A dzisiaj pragnę dopełnić tę modlitwę kolejnymi słowami: „żeby żadne słowo nie raniło, nie czaiło się do skoku i nie zabijało”. Dlaczego tak konkretyzuję tę modlitwę za poetą? Bo kiedy słyszymy, że już w parlamentach Europy czy Ameryki wprowadza się terminy, czy pojęcia „neutralności płciowej” i zakazuje się mówić: ojciec, matka, syn, córka, tylko „rodzic”, „dziecko”. To rozumiemy, że stąd już bardzo blisko, żeby wejść na teren języka religijnego i zabronić mówić Bóg Ojciec, Syn Boży i Matka Boża. Prośmy więc Matkę Dobrej Przemiany o przemianę ludzkich umysłów i serc.

11 stycznia 2021 r.
Liturgia Kościoła wprowadziła nas w okres zwykły. I stawiamy sobie pytanie: czego uczy nas postawa Maryi i Józefa? Że będąc powiernikami Bożych tajemnic, nie tylko łaski otrzymanej dla siebie, ale i dla całej ludzkości, dali swoją osobistą odpowiedź na miłość Boga, zawierzając siebie do końca. Dlatego, kiedy przeżywamy ten „przedziwny” i trudny czas, zawierzmy nasze życie przez ręce i Serce Maryi. Święty Józef niech będzie nam współorędownikiem na drogach naszych zawierzeń…

10 stycznia 2021 r.
W dawnym rytuale chrzcielnym, prosząc o Chrzest, odpowiadaliśmy na pytanie, co wam daje Chrzest? – Życie wieczne. Dzisiaj rozumiemy, że nie chodzi tutaj o życie w bezkresie nieba, w przestrzeniach niebiańskich, ale Życie Wieczne to jest sam Bóg. A kto ma Boga, ma przyszłość, a kto nie ma Boga traci wszystko. Dlatego nie dajmy się okraść z ewangelicznej przyszłości, która już dzisiaj daje nam radość wiary.

9 stycznia 2021 r.
Na progu Uroczystości Chrztu Pańskiego wspomnijmy duchowo imiona naszych rodziców i rodziców chrzestnych, którzy uprosili nam łaskę „obdarowania Bogiem”. A ten, kto zdradza dziedzictwo ojców i matek poprzez apostazję i wystąpienie z Kościoła sam skazuje się na „chodzenie w ciemności”...

8 stycznia 2021 r.
Gdy kończymy okres Bożego Narodzenia, postanówmy sobie odczytywać zarówno Ewangelię, jak i cały Nowy Testament w całości. A wtedy będziemy głębiej rozumieli, że cud Wcielenia był pierwszym „skandalem”, którego świat nie zrozumiał – „skandal” bliskości Boga z człowiekiem. A cóż dopiero powiedzieć o „skandalu krzyża”, który dla świata - na wzór Żydów i Greków - jest hańbą i głupotą. A stąd już trzeba przejść do tajemnicy Kościoła, w którym jest zarówno „łaska i prawda”, ale również grzech i skandal... Maryjo, Matko Kościoła módl się za nami!

7 stycznia 2021 r.
Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Świętego Jana wskazuje na rolę i zadania Ducha Świętego, którego wraz z Ojcem pośle do ludzi. „On was doprowadzi do całej prawdy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości Bożej i o sądzie Bożym, i On was uczyni świadkami aż po krańce ziemi”. Tenże sam Ewangelista w Pierwszym Liście odczytywanym również dzisiaj w Kościele postawi zadanie: „Badajcie ducha; badajcie duchy skąd pochodzą? Dlatego przyszliśmy do „szkoły Maryi”. Bo Ona w Wieczerniku wraz z Apostołami wypraszała dary Ducha Świętego. Jest z nami i prosi dla nas.

6 stycznia 2021 r.
Poeta Roman Brandstaetter modlił się do Maryi jako Matki Dobrej Przemiany i prosił Ją o dobroć i piękno polskich słów. Jakżeż ta modlitwa jest aktualna dla naszych domów i dla naszych społeczności. A inny poeta, Ksiądz Kazimierz Wójtowicz CR napisał „List do uczonych w Piśmie, w sprawie Bożego Narodzenia”.
Możecie zgasić gwiazdę Narodzenia,
Możecie ograbić trzech śmiałków ze Wschodu z ich darów
i odmówić im bieżących informacji
a na lekturę do poduszki
dać traktat o tolerancji i rezygnacji.
Możecie… ale Betlejem jest wszędzie
bo rodzi się Bóg Emmanuel -
Bóg z nami, Eucharystia.

5 stycznia 2021 r.
Na drodze do jednego z kościołów na ziemi radomskiej znajduje się kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego. A pod tą rzeźbą napis: „Uwierzyliśmy Miłości”. Stawiamy sobie pytanie, czy potwierdzamy ten akt wiary w miłość Boga objawioną w Chrystusie, ilekroć idziemy do kościoła i wchodzimy do jego wnętrza? I mamy prawo postawić pytanie: w imię kogo i komu mają służyć akty wandalizmu, dewastacji kościołów i wtargnięcia do ich wnętrz? Dlatego prosimy: Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła, módl się za nami!

4 stycznia 2021 r.
W latach 80-tych ubiegłego wieku Święty Jan Paweł II wypowiedział bardzo znamienne słowa, że święta Bożego Narodzenia są „Świętem Odnalezionego Sensu”. Czyli inaczej mówiąc, człowiek nie zrozumie siebie bez Chrystusa. Nie zrozumie ani siebie, ani świata w którym żyje. Dlatego wróćmy do tego Źródła i Sensu, którym jest Chrystus Zbawiciel. 2021 r.

3 stycznia 2021 r.
W tradycji i modlitwie Kościoła na ziemi polskiej obok Suplikacji w różnych niebezpieczeństwach przywoływaliśmy imiona: Jezusa, Maryi i Józefa. A dzisiaj przychodzi nam stanąć z odwagą wiary w obronie nie tylko tych imion, ale i Osób. Dlatego wypowiadamy sprzeciw wobec tych manipulacji, które miały miejsce w ostatnim czasie, że upowszechniano wizerunek i nabożeństwo w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, a podkładając treści niezgodne z wiarą. Dlatego stańmy w prawdzie o nas samych i nie zgadzajmy się na jakąkolwiek formę zła i kłamstwa.

2 stycznia 2021 r.
Po przekroczeniu progu Roku Pańskiego 2021, zastanówmy się nad słowami wypowiedzianymi przez Świętego Jana Pawła II, że przyszłość świata będzie należeć do tego, kto poda motywy i sens życia i nadziei. Czy można znaleźć motywy i sens życia poza Chrystusem? Świat, który Go wyklucza skazuje siebie na pustkę i beznadziejność.

1 stycznia 2021 r.
Dzisiejsza Uroczystość Bożej Rodzicielki potwierdza prawdę Kościoła, że Jezus Chrystus nie jest mitem religijnym, lecz prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem zrodzonym z Maryi Dziewicy w ciele i krwi. A Maryja nie jest tylko wspomnieniem historii, ale konkretną i bliską nam Matką Odkupiciela, czyli każdego bez wyjątku człowieka.

2021-01-07 14:22

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Otwarto Dom Samotnej Matki „Oaza”

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

dom samotnej matki

Beata Pieczykura

Otwarcie Domu Samotnej Matki "Oaza"

Otwarcie Domu Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki „Oaza” dla kobiet z dzieckiem i kobiet w ciąży otwarto 28 kwietnia w Częstochowie. Obiekt położony przy ul. Staszica 5 jest prowadzony przez Caritas archidiecezji częstochowskiej.

Dom Samotnej Matki ma aktualnie 18 miejsc i ma służyć matkom i ich dzieciom nie tylko od strony lokalowej, ale także duchowo. To w nim mieszkanki Oazy mogą przystępować do sakramentów czy podejmować rozmowy na ważne tematy.

CZYTAJ DALEJ

Ksiądz, powstaniec, patriota. Powieszony przez Niemców na swojej własnej stule

W ciągu 63 dni Powstania Warszawskiego oprócz wielu żołnierzy i ludności cywilnej, wzięli w nim udział również duchowni, którzy stale towarzyszyli walczącym.

Zajmowali się organizowaniem Eucharystii i wspólnych modlitw, udzielali sakramentów, towarzyszyli poległym na ostatniej drodze, a niejednokrotnie oddawali własne życie w walce o wolność Ojczyzny.

CZYTAJ DALEJ

Rekolekcje ewangelizacyjne w Przychojcu

2021-09-23 09:23

Justyna Federkiewicz

Małżonkowie podczas wspólnej modlitwy

Małżonkowie podczas wspólnej modlitwy

Przychojec-Łukowa. W dniach 17-19 września 2021 r. w parafii Dobrego odbyły się rekolekcje dla młodzieży, małżeństw, osób samotnych i wszystkich chętnych pt. „Odkryjmy skarb naszego życia”.

Te rekolekcje otworzyły mnie przede wszystkim na relację, na miłość Bożą i na to, że Jezus nas szuka i też mamy być otwarci na tą miłość Bożą. W ostatnim czasie trochę działo się różnych rzeczy w moim życiu, prosiłam Boga o pomoc i to dla mnie taka łaska być dla mnie na tych rekolekcjach – mówi Justyna – uczestniczka rekolekcji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję