Reklama

Apelowe „głosów zbieranie” 2020 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apel

apelowe głosów zbieranie

Marian Sztajner/Niedziela

13 września 2020 r.
Autor Księgi Mądrości Syracha pouczył nas dzisiaj: „Pamiętaj na rzeczy ostateczne i przestrzegaj Przykazań Bożych”. Ale cóż zrobić, jeśli człowiek współczesny przestał wierzyć w życie wieczne i dlatego usunął Przykazania. Ale mamy drogę do Chrystusa, Maryję jako Matkę niezawodnej nadziei i Matkę nowego Życia.

11 września 2020 r.
W przededniu wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi, trzeba przypomnieć zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i ocalenie cywilizacji chrześcijańskiej i Europy. Kardynał Stefan Wyszyński w kontekście tego zwycięstwa powiedział: „Nieraz słyszymy, że sformułowanie „Polak to katolik” oznacza nacjonalizm, albo przynajmniej faryzeizm. Tymczasem połączenie tych dwóch słów Polak-katolik jest rzeczywistością, która jest siłą duchową sprzeciwiającą się wszelkim herezjom”.

7 września 2020 r.
Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian pouczył nas dzisiaj, że miłość oderwana od Bożych Przykazań jest kłamstwem. Dlatego chyba jednym z najpiękniejszych tytułów, jakich Jan Paweł II użył wobec Maryi, tłumacząc Jej imię jako Miłość, która wszystko wyjaśnia. Miłość, która odnawia świat.

6 września 2020 r.
Na progu nowego roku szkolnego warto przywołać fragment dialogu Jana Pawła II z młodzieżą francuską sprzed 40 laty: Czy Ewangelia może dać odpowiedź na wszystkie pytania współczesnego człowieka? Odpowiedział: Nie tylko może, ona jedyna zna odpowiedzi pełne, właściwe i bez reszty. Tylko trzeba ją dobrze odczytywać.

5 września 2020 r.
Jest łaską chwili, że w Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników wpisują się również obrońcy życia i ci, którzy uczestniczą w Adopcji Dziecka Poczętego. Święty Paweł Apostoł nazwie nas współpracownikami Boga, zarówno w dziele przekazywania życia, jak i przekształcania ziemi. Pamiętajmy, że ci, którzy odmawiają tej współpracy stają się budowniczymi nieludzkiego świata.

3 września 2020 r.
W pierwszych dniach września 1939 roku, Niemcy weszli do Częstochowy i rozpoczęła się krwawa pacyfikacja ludności. Rozstrzelano w rowach lotniczych przed samą katedrą ponad 250 osób. W ostatnich latach znaleziono jeszcze szczątki blisko 10 osób, podobnie jak żołnierzy na Westerplatte. Jutro będzie pochówek na cmentarzu Kule tychże szczątków ofiar. Miłość przebacza, ale nie zapomina. To jest nasz obowiązek.

2 września 2020 r.
Wobec wszystkich wyzwań, zarówno cywilizacyjnych, jak i kulturowych, których doświadczamy na ziemi polskiej, warto przywołać słowa jednego z ojców naszej Niepodległości: Katolicyzm w naszym Narodzie nie jest „dodatkiem”, ale cechą konstytutywną. Trzeba o tym pamiętać i dać swoje świadectwo.

1 września 2020 r.
Przez fakt Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa świat otrzymał dowód, że Bóg naprawdę istnieje i odtąd każde ludzkie cierpienie, i każda ludzka śmierć nie jest bezsensowna. Męczennicy każdej wojny światowej, wszystkich czasów prześladowań, aż po dzień dzisiejszy wołają do Boga o miłosierdzie nad światem i o sprawiedliwość.

31 sierpnia 2020 r.
W czasie pielgrzymki czerwca 1987 roku, Jan Paweł II w Gdańsku wypowiedział słowa o zdziwieniu świata wobec więzi, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem, Jego krzyżem, a ludźmi świata pracy. I mówił: „świat odkrywał, nie tylko zdumiewał się, ale odkrywał ten nowy wymiar, kiedy widział spowiadających się robotników i przystępujących do Komunii Świętej. Trzeba nam to przypominać, że 40 lat temu na bramie Stoczni Gdańskiej zawieszono - nie dla ozdoby, nie dla dekoracji wśród kwiatów, ale dla przywołania Maryi, Jej obecności i mocy - Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i Papieża Jana Pawła II.

24 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy Kościół wskazuje nam na postać Świętego Męczennika apostolskiego, św. Bartłomieja, stawiamy sobie pytanie: jaka siła potrafiła go utrzymać, ażeby oddać życie za Chrystusa i przetrwać do naszego czasu? Niewątpliwie jest to wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, i „macierzyńska pamięć Kościoła”. Idźmy tą drogą i nie ulegajmy złudzeniom, że można dojść do Chrystusa poza drogami Kościoła.

20 sierpnia 2020 r.
Święty Łukasz bardzo często zanotował o Maryi, że „wszystkie sprawy zachowywała w Swoim Sercu”. Ufamy, że i dzisiaj Maryja „zapisuje” kolejną datę w Swoim Sercu o nas samych i o naszych wspólnotach.

19 sierpnia 2020 r.
Trochę możemy się zadziwić, że wspominając zwycięstwo wojny 1920 roku, umniejsza się nadal wymiar duchowych zmagań modlitwy i ofiarności. I przy całej „warszawsko-centryczności” bitwy należy dzisiaj wspomnieć rocznicę setną drugiego Powstania Śląskiego. To było również zmaganie o polskość, o wierność Bogu, więzom rodzinnym. Dlatego módlmy się za cała Polskę, bez tak zwanych „centrów”...

18 sierpnia 2020 r.
Wobec różnego rodzaju zmagań cywilizacyjnych i kulturowych, które dotykają naszych wspólnot, poczynając od rodzin Kościoła, Ojczyzny warto wsłuchać się w słowa Świętej Edyty Stein, Męczenniczki z Auschwitz. „Kiedy chcecie rozpoznawać prawdę, nie wolno jej odłączać od miłości. A jeśli będziecie przeżywali miłość, nie oddalajcie od niej prawdy, bo oddzielenie prawdy i miłości jest diabelską sztuką”.

17 sierpnia 2020 r.
Minęły już czasy, kiedy od papieskich pielgrzymek i od daty jego śmierci wsłuchiwaliśmy się w jego głos bezpośrednio. Dzisiaj wyrosły nowe pokolenia Polaków, ale jakżeż aktualnie brzmią jego słowa 1983 roku. „Nie chciejcie Polski, która by nas nic nie kosztowała. Trudno jest dzisiaj być Polakiem, ale dlatego że trudno, dlatego warto!”

16 sierpnia 2020 r.
Był czas, kiedy rok 1920 był „białą plamą” w historii Polski, ale i dzisiaj jest czas dla „niektórych” - wolności od prawdy. Gdzie lekceważąc nadprzyrodzony charakter i ingerencję Bożą w tamtym czasie, nie pozwalają nam tego nazywać „Cudem nad Wisłą”. Tymczasem zarówno wiara jak i wolność i niepodległość są przede wszystkim darem Boga, który trzeba stale zdobywać, nie można go posiadać raz na zawsze. A wszelka pycha „posiadacza” niszczy wszystko po drodze…!

14 sierpnia 2020 r.
Maryjo! Zjednoczyłaś Naród Polski zwycięstwem nad potopem szwedzkim. Zjednoczyłaś nas zwycięstwem „Cudu nad Wisłą”. Zjednoczyłaś nas cudem ocalenia Świętego Jana Pawła II. Ocal nas Polaków w kraju i za granicą, i zjednocz pod Swoim Sercem!

13 sierpnia 2020 r.
W tych dniach w sposób szczególny wspomnijmy dwa połączone obrazy w papieskiej kaplicy w Castel Gandolfo. Obok centralnie umieszczonego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej namalowano obraz Obrony Jasnej Góry z Ojcem Kordeckim niosącym monstrancję na czele broniących oraz drugi obraz Bitwy Warszawskiej z Księdzem Ignacym Skorupko z krzyżem uniesionym nad walczącymi żołnierzami na tle bitwy. To są szczegóły, ale bardzo mocno podkreślają prawdę, że Kościół, że kapłani, biskupi zawsze idą na czele walczącego ludu ze złem i wszelkim zagrożeniem. I tej linii musimy być wierni… A wspomnijmy dzisiaj również w pamięci modlitewnej Księdza Arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia, konsekrowanego tutaj na Jasnej Górze – na wzór Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj odchodzi z urzędu pasterza Kościoła Gdańskiego, ale jest dalej potrzebny Polsce jako ten, który walczy dla Chrystusa i dla Kościoła.

12 sierpnia 2020 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus nakłada na nas obowiązek upominania braci. Jednocześnie przypomina nam, że nie wolno przymykać oczu na zło i wchodzić z nim w kompromisy. To miłość bliźniego każe nam upominać i mówić o granicach dobra i zła, bez pomieszania natury i człowieczeństwa.

11 sierpnia 2020 r.
12 czerwca 1999 roku Święty Jan Paweł II w Sandomierzu postawił nam bardzo ważne pytanie: „Czy tak trudno zrozumieć, że warunkiem cywilizacji życia i miłości jest czystość serca? A z kolei panseksualizm prowadzi do nihilizmu i do cywilizacji śmierci. Dajmy swoją odpowiedź w naszych wspólnotach, jak również poprzez nasze codzienne świadectwo życia.

10 sierpnia 2020 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Wawrzyniec, Męczennik III wieku wskazał przed śmiercią na ludzi, jako skarb Kościoła. Jak trzeba daleko odejść od normalności, żeby powiedzieć i zapisać w konwencjach światowych, czy Europy, że religia jest źródłem przemocy, dyskryminacji i nienawiści? Święci Męczennicy, módlcie się za nami!

9 sierpnia 2020 r.
Dzisiaj, kiedy pielgrzymuje na Jasną Górę do Matki Bożej Wrocław, trzeba przypomnieć, że patronka dnia dzisiejszego, Święta Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu. I rozpoznając prawdę odkryła Chrystusa. Nie zaprzeczyła swoim korzeniom żydowskim, powiedziała „Ja poszłam dalej”. Również dzisiaj w Toruniu został otwarty „Park Pamięci i Tożsamości” poświęcony tym, którzy ratowali Żydów na polskiej ziemi, nieraz za cenę własnego życia. Jest to dowód, że Polska nie ma zwyczaju pogardzać ludźmi innych wyznań, ani światopoglądów, czy orientacji. Nie miała tego zwyczaju i nie ma tego zwyczaju i dzisiaj. Święta Edyto Stein, uproś u Matki Chrystusa i Matki Kościoła łaskę wierności wbrew prądom czasu...

7 sierpnia 2020 r.
Wspomniana dzisiaj pielgrzymka czerwca 1991 roku, rozpoczęła się z wiatrem od morza, od Diecezji Koszalińsko-Kołobrzskiej, którą tutaj reprezentuje delegat Episkopatu ds. Pielgrzymek Ks. Bp Krzysztof. Papież powiedział, że wierzy w wiatr Ducha Świętego, który wstrząsnął murami Wieczernika i… niech odnowi oblicze „nowej Rzeczypospolitej”. Myślę, że zbyt mało – to nie jest uwaga do organistów, ale do nas wszystkich – zbyt mało śpiewamy: „Jak szczęśliwa Polska cała, gdzie Maryi kwitnie chwała. Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty”. Radujmy się tą wiarą, pielgrzymując po krańce polskiej ziemi.

6 sierpnia 2020 r.
Świadek Chrystusowego Przemienienia na Górze Tabor, Święty Piotr Apostoł napisał: „Nie za wymyślonymi mitami poszliśmy. Nie za mitem czy ideologią, ale za Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem”. Pytamy się więc, za kim my idziemy, skoro nasi bracia i siostry zakładają maskę na twarz Jezusowi i nie chcą Go słuchać? Mając „swoje” pojęcie wolności od prawdy: o Bogu, historii i Kościele, czyli o nas samych. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!

5 sierpnia 2020 r.
Przy ołtarzu Ojczyzny i wobec Oblicza Matki Bożej Królowej Polski musimy pamiętać, że w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku dokonano rzezi na mieszkańcach stolicy zwłaszcza na Woli i Ochocie dlatego, że byli Polakami. A dziś, jak słusznie zauważył Święty Jan Paweł II: „Polska stała się ziemią szczególnego świadectwa wobec tych, którzy nie uznają Maryi i Jej Syna jako Jedynego Odkupiciela człowieka i świata”. Bądźmy wierni maryjnej drodze ku Chrystusowi.

3 sierpnia 2020 r.
Wspominamy dzisiaj rocznicę urodzin Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w Diecezji Łomżyńskiej. Ale wiemy, że to nie jest postać pomnikowa, pomimo, że stawiamy mu pomniki, ale to jest Ktoś, kto nas ciągle naucza i wstawia się za nami do Boga. A dzisiaj pouczy nas w kontekście sporów o sens Powstania Warszawskiego, kiedy w jednym ze swoich przemówień powiedział: „Nie umniejszajmy dziejów Narodu, bez wskazywania na przykłady ofiar i cierpień. Bo nie można tworzyć jakieś sobie Ojczyzny, bez odniesienia do jej dziejów.

31 lipca 2020 r.
W bliskości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1944 roku, z drżeniem serca chcę powtórzyć słowa modlitwy Świętego Jana Pawła II z sierpnia 1982 roku: „Może jak nigdy dotąd, Maryjo, weź w swoje macierzyńskie ręce mój Naród… i ocal go. Ocal tę samą miłość, która wyraziła się poprzez walkę cierpienie i śmierć... Prosimy Cię, ocal nas!

29 czerwca 2020 r.
W godzinach przedpołudniowych dane mi było stanąć u źródeł Chrztu naszego Narodu w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. I na podobieństwo tych Świętych Patronów, tutaj przy Ołtarzu Ojczyzny, wpatrując się w Oblicze Matki potwierdzamy, że jest w nas podwójna grawitacja. Jedna ku Bogu, jako Źródłu życia i prawdziwej wolności, a druga ku wolności bez prawdy i bez Boga. To są nasze stałe wybory...

27 czerwca 2020 r.
Jutro będziemy przeżywali XIII niedzielę zwykłą w ciągu roku i nie tylko wsłuchajmy się w słowa modlitwy Kolekty mszalnej, ale odmawiajmy ją zwłaszcza jutro - bardzo ufnie i głęboko: „Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby Twoja łaska przyczyniła się do tego, by nas nie ogarnęły ciemności błędu, lecz byśmy chodzili w blasku Twojej prawdy. Amen. Niech się tak stanie!

26 czerwca 2020 r.
Czerwcowa Pielgrzymka św. Jana Pawła II 1991 roku przebiegała pod hasłem: „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”. Przebiegała w tak zwanej „nowej wolności” Polaków. A Papież przywiózł nam Dekalog – Dziesięć Bożych przykazań i przesłanie bardzo proste zaczynające się od pierwszego. Bez Boga każde ludzkie koncepcje i programy przynoszą ruinę moralności i zniszczenie człowieka. Wybierajmy: błogosławieństwo... lub przekleństwo.

25 czerwca 2020 r.
Po raz kolejny doświadczamy, że Słowo Boże jest niezwykle aktualne, żywe i skuteczne. przenikające serca i sumienia ludzi. Jezus kończąc Kazanie na Górze powiedział o życiu jako budowaniu na skale lub na piasku. W najbliższym czasie czeka nas odpowiedź i odpowiedzialność: jakiej Polski pragniemy? Budowanej na prawdzie o Bogu, człowieku i świecie, czy na piasku obietnic wyborczych?

22 czerwca 2020 r.
Decyzje Następców Świętego Piotra: Ojca Świętego Jana Pawła II o poszerzeniu tajemnic różańca o tajemnice światła, jak również Ojca Franciszka, który dołączył nowe wezwania do Litanii Loretańskiej dowodzą, że Kościół nie jest muzeum religijnym – tak, jakby może niektórzy chcieli go traktować - ale żywą wspólnotą, gromadzącą się w imię Jezusa i Maryi pod natchnieniem Ducha Świętego. Podobnie jest i tutaj. Na Jasną Górę przychodzimy nie do muzeum, żeby podziwiać zabytki i obrazy, ale żeby spotkać się z Matką wskazującą na Syna, mówiącą nieustannie: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”.

21 czerwca 2020 r.
Święty Jan Paweł II przebywając na KUL-u wskazał nam zadania: „Uniwersytecie, służ Prawdzie, służ Życiu, służ wolności”. Za tydzień te zadania będą zweryfikowane naszym wyborem. Czy chcemy Polski prawdziwej, wolnej i służącej życiu, na fundamencie Dekalogu i Bożych Przykazań? Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

20 czerwca 2020 r.
Któż z nas tego nie wie, że na ścianie kościoła w Wadowicach Karol Wojtyła mógł się wpatrywać w zegar z napisem: „Czas ucieka wieczność czeka”? To właśnie sto lat temu, dla niego „czas i wieczność” weszły w życie poprzez sakrament Chrztu świętego. Wielbimy Boga za ten czas i prosimy o jego szczególne orędownictwo w odkrywaniu tajemnicy naszego Chrztu. Żebyśmy pamiętali, że zarówno nasi rodzice jak i chrzestni najpierw wyrzekali się złego ducha i jego zwodniczych obietnic, a potem wyznawali wiarę w Boga, który jest Życiem.

13 czerwca 2020 r.
Modlimy się o dar rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale podobny los - pewnego odroczenia daru beatyfikacji - spotyka amerykańskiego Arcybiskupa Fultona Sheena. W jednej z konferencji radiowo-telewizyjnych wypowiedział słowa: „Ktoś, kto swoje życie pragnie przeżyć tylko dla siebie, a świat widzi jako ostateczny cel, skazany jest na cynizm i rozpacz. Dlatego warto ofiarować swoje życie Bogu i ludziom”.

12 czerwca 2020 r.
Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi przyszłości. Ktoś się zapyta dlaczego? - Bo karmiąc się Eucharystią otrzymujemy życie wieczne w Chrystusie i przez Chrystusa. Dlatego biedni są ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa lub Go odrzucają. Dlatego prosimy, Maryjo, módl się za nami... i za nich!

11 czerwca 2020 r.
Dzisiaj, kiedy na różnych płaszczyznach jesteśmy świadkami zmagań o życie, trzeba nam usłyszeć słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Maryjo, Matko Życia, Niewiasto Eucharystii, módl się za nami!

10 czerwca 2020 r.
Dnia 10 czerwca 1979 roku kończyła się w Krakowie pierwsza pielgrzymka Papieża Jana Pawła II. Wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce”. A wcześniej przestrzegał nas, że „historia może płynąć wbrew prądowi sumień”. Dlatego pytamy się dzisiaj, jaka jest miara serca do naszej ziemi i Kościoła?

25 maja 2020 r.
Gdziekolwiek dzisiaj była sprawowana Eucharystia świat mógł usłyszeć słowa Jezusa: „Odwagi! Nie bójcie się, Jam zwyciężył świat”. Dlatego nie dajmy się złapać na tę pułapkę, żeby oddzielać świat od Boga. Jakby Bóg się nami nie interesował. Jakby nie wybaczał naszych grzechów. Naszej ludzkiej codziennej głupoty i kreowania świata poza Bogiem.

24 maja 2020 r.
Wsłuchiwaliśmy się dzisiaj w słowa kolekty mszalnej, która podkreślała, że Wniebowstąpienie Chrystusa jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. Trzeba nam więc w umyśle i w sercu poprzez wiarę łączyć te trzy bardzo ważne rzeczywistości: cielesne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa, Wniebowzięcie z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny i nasze ciała zmartwychwstanie.

23 maja 2020 r.
Święty Paweł pouczy nas w Liście do Efezjan, którego fragment jutro usłyszymy, „abyśmy mieli światłe oczy serca i wiedzieli, gdzie jest nadzieja naszego życia i powołania”. Dlatego wszystkim pracownikom Służby Zdrowia – we wszelkich zakresach tej służby – życzymy i prosimy, abyście nigdy nie zwątpili w sens tego, co czynicie.

22 maja 2020 r.
Minęło dokładnie 25 lat, kiedy Jan Paweł II w Skoczowie, wołał o ludzi sumienia w Polsce. Podkreślił wówczas: „Czas próby polskich sumień trwa”. Te słowa są niezwykle aktualne, kiedy przychodzi nam przeżywać kolejny „okres próby Narodu i Kościoła”, a w niej opowiedzenia się za prawdą sumienia... czy za wolnością od prawdy...

21 maja 2020 r.
Dzisiaj mija 40 dni od tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość Wniebowstąpienia jest przeniesiona na niedzielę. Ale ten obraz Chrystusa, który wstępuje do nieba i wznosi swoje ręce błogosławiąc, musi nam towarzyszyć każdego dnia. To jest źródło naszej radości i naszej nadziei na życie.

20 maja 2020 r.
Każda modlitwa wyraża pragnienie ludzkiego serca, a jednocześnie jest uzgodnieniem woli i serca ludzkiego z wolą Boga. Tego wieczoru wspomnijmy dwie postaci, które tutaj w Kościele Częstochowskim mają swoje zakorzenienie. 20 maja 2000 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego ks. Jan Wątroba, dzisiaj Pasterz Kościoła Rzeszowskiego. A trzy lata temu, 20 maja 2017 roku Ojciec Święty Franciszek powołał rektora WSD ks. dr Andrzeja Przybylskiego na biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji. Niech Maryja Oblubienica w Duchu Świętym wyprasza im potrzebne siły dla odważnego świadectwa wiary, aż po krańce świata.

19 maja 2020 r.
W tym czasie bardzo często można usłyszeć, że „wracamy do normalności”. Myślę, że po tych trzech dniach przeżyć związanych z 100 rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II możemy przywołać jego słowa i powiedzieć: „Zwyczajność jest codzienną drogą do świętości. Nie bójcie się być świętymi na co dzień, nie tylko od święta”.

18 maja 2020 r.
Możemy sobie postawić pytania: któż z nas tego nie wie? Kiedy z okna rodzinnego domu Karol Wojtyła patrzył na ścianę parafialnego Kościoła mógł odczytać napis przy zegarze słonecznym: „Czas ucieka wieczność czeka”. A w duchu jego słów drugie pytanie: człowieku, który idziesz przed siebie, czy masz świadomość celu? „Bo nie ma życia na próbę, nie ma miłości na próbę i nie ma śmierci na próbę”.

17 maja 2020 r.
Zazwyczaj znana nam jest okoliczność przyjścia na świat Świętego Jana Pawła II, kiedy śpiewano litanię do Matki Bożej Loretańskiej w pobliskim kościele. Ale warto dzisiaj – w przeddzień jego urodzin – obok jego rodziców oddać hołd żydowskiemu lekarzowi, Samuelowi Taub, który nie tylko zgodził się ratować życie dziecka, ale prowadził to życie, aż do szczęśliwego porodu. Dlatego chciejmy dzisiaj zauważyć nie tylko rodzinę jako środowisko życia i miłości, ale również wszystkich tych, którzy służą życiu. A na grobie tego lekarza, na wadowickim cmentarzu żydowskim w języku polskim i hebrajskim napisano: „Życie swoje poświęcił cierpiącej ludzkości”... Potrzebni nam są tacy obrońcy życia i pomocy dla cierpiącej ludzkości.

16 maja 2020 r.
Ojciec Święty Franciszek miał przewodniczyć Eucharystii podczas naszej narodowej pielgrzymki do Rzymu, z racji 100 lecia urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy mu za tę Mszę Świętą, którą będzie celebrował w dniu urodzin Papieża, przy ołtarzu Świętego Sebastiana, gdzie złożono ciało Papieża Polaka. Ale dziękujemy dzisiaj również papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI za napisanie listu do Polaków. W końcówce tego listu odczytujemy bardzo znamienne słowa, wprost jakby był pośród nas: Dziękujemy Bogu za to, że w osobie i posłudze Jana Pawła II uwidoczniły się moc i dobroć Boga, a w czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, staje się on dla nas znakiem nadziei i otuchy.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

15 maja 2020 r.
Obraz z Dziejów Apostolskich, Maryi modlącej się wraz z Apostołami o zesłanie Ducha Świętego jest ciągle aktualnym zadaniem Kościoła. Bo inaczej bez pomocy Ducha Świętego i bez Jego darów będziemy żyli w takiej rzeczywistości, o której pisał Cyprian Kamil Norwid: Kłaniając się okolicznościom, prawdom zaś każemy stać za drzwiami. Otwórzmy drzwi Chrystusowi i niech Duch Święty odmieni oblicze ziemi... tej ziemi.

14 maja 2020 r.
Wczytując się w głębokie dziedzictwo Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy na dzisiaj „przestrogę do Polaków”. „Strzeżmy się burzącej gadaniny na temat Kościoła, która odbiera mu zaufanie. Bo ona jest straszą chorobą dusz i pychą umysłów. Maryjo, prowadź!

13 maja 2020 r.
Jezus Chrystus Ukrzyżowany nie zaproponował nam jakiejś teorii wyjaśniającej cierpienie. Ale je przyjął i swoją śmiercią ukazał jego zbawczy charakter. Tą samą drogą poszedł Święty Jan Paweł II, który przyjął cierpienie i pokazał, że tylko w Chrystusie ma on sens. Poza Chrystusem cierpienie nie miałoby sensu i zwycięstwa. Dlatego - Maryjo, która jesteś Matką Chrystusa i Matką każdego z nas, zawierzamy Ci siebie samych i nasze wspólnoty na każdą drogę.

12 maja 2020 r.
Wyznając wiarę w Kościół Chrystusowy, potwierdzamy w nim tajemnicę sukcesji apostolskiej. Spełniła się ona w dniu, 12 maja 1946 roku, tutaj na Jasnej Górze, kiedy przyjął święcenia biskupie z rąk Kard. Augusta Hlonda Ksiądz dr Stefan Wyszyński. Po po dwóch latach posługi w Kościele Lubelskim przejął ster Kościoła Warszawsko-Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.

Również 12 maja 1985 roku z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa następcy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia Biskup Adam Odzimek w Radomiu. Ten łańcuch wyciągniętych rąk sukcesji jest dziełem Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie ustawali w drodze i żeby „wiara i miłość były mocne”.

11 maja 2020 r.
Ten czas który przeżywamy, zagrożeniem koronawirusa - uświadamia nam tym bardziej, że Kościół to nie jest muzeum do którego się wchodzi, aby podziwiać budowle, pomniki obrazy; Kościół to jest wspólnota osób budująca na Jezusie Chrystusie, który wczoraj dziś, ten sam także na wieki, i który przekazał nam Matkę. Święty Jan Paweł II oddał się Jej całkowicie, cały. Odczytujmy jego słowa zwłaszcza w tych dniach majowo-maryjnych wpatrując się w jego oblicze...

8 maja 2020 r.
Światło słowa Bożego, które dzisiaj odczytujemy w całej Polsce, pouczy nas, że nawet we wspólnotach wiary znajdują się ludzie, którzy głoszą przewrotne nauki. I Święty Paweł mówi wyraźnie: „Nie idźcie za nimi, bo są drapieżnymi wilkami. Nie zależy im na wspólnocie”. Bardzo aktualne słowa, umiejmy odróżniać prawdy i przeżywaną wiarę. A z kolei w Liście do Rzymian ten sam Paweł powie: „Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, ani ucisk, ani prześladowanie, ani życie, ani śmierć”. Prośmy więc świętego Stanisława o jedność w naszym Narodzie, o jedność Kościoła i Ojczyzny.

7 maja 2020 r.
Powraca do nas bardzo ważne pytanie: Czego uczymy się od Maryi, w tym czasie zagrożenia pandemią? Że bez nadprzyrodzonej wiary i nadprzyrodzonej ufności wobec Boga nie zaznamy wewnętrznego spokoju i społecznej, narodowej równowagi.

6 maja 2020 r.
Na progu tego miesiąca Ojciec Święty Franciszek wyznaczył nam bardzo ważne zadanie: „Kontemplujcie Oblicze Chrystusa z Sercem Maryi, a wtedy ta duchowa więź będzie dla was siłą dla przezwyciężenia wszelkiej próby”.

5 maja 2020 r.
W dniu 3 maja 2020 r. w Akcie Zawierzenia usłyszeliśmy słowa Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, które są zadaniem: „żeby nasze wpatrywanie się w Oblicze Maryi, w Jej zranione Oblicze, skutkowało obroną sumień Polaków”. Myślę, że nie ma dzisiaj większego zadania niż sprawa jedności pomiędzy nami, ale ta jedność zawsze zaczyna się od Boga i przechodzi do nas.

4 maja 2020 r.
W Liście Apostolskim o różańcu Święty Jan Paweł II zapisał słowa, że „różaniec pulsuje życiem ludzkim”. Trzeba również dodać, że Litania loretańska, którą śpiewamy od wieków, poprzez nasze wspólnoty rodzinne, parafialne, kościelne zawiera w sobie modlitwę każdego z nas. Spróbujmy dzisiaj odnaleźć tam siebie, chociażby w tych dwóch nowych sformułowaniach: „Matko Miłosierdzia”; „Królowo rodzin”.

3 maja 2020 r.
Maryjo, która jesteś Przedziwną Pomocą i Obroną, bądź z nami w każdy czas!

1 maja 2020 r.
Mija 9 lat od daru beatyfikacji Świętego Jana Pawła II. Jedna z jego encyklik nosi bardzo znamienny tytuł „Blask Prawdy”. Bo właśnie tylko w blasku prawdy i jej świetle zdobywamy odwagę wiary. A jednocześnie jesteśmy świadomi, że imperium zła, będzie dalej panoszyło się kłamstwem i strachem. Dlatego prosimy: Królowo Polski, módl się za nami! Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

30 kwietnia 2020 r.
Z bogactwa myśli Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dzisiaj wybierzmy kolejne pouczenie: „Próbowano nas wychować, że polityka nie ma żadnych powiązań z moralnością chrześcijańską. Nic bardziej mylnego, bo zarówno jedno jak i drugie pociąga za sobą odpowiedzialność przed Bogiem i przed własnym narodem”. Minęło blisko 40 lat od jego śmierci, a my zmagamy się z kolejnym „wirażem pojęć”, że każdy ma swoja prawdę. Każdy ma swoje sumienie... nie odnosząc ich do Boga?
Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!

29 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj przypada 75 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Trzeba to przypomnieć, że w latach 1939-1945 było tam więzionych 1778 polskich kapłanów w tym 868 zginęło śmiercią męczeńską po różnych torturach. Ci Męczennicy wracają, pamięć o nich jest naszym obowiązkiem. Prośmy ich o wstawiennictwo u Boga w naszych potrzebach osobistych, rodzinnych, kościelnych i narodowych.

21 kwietnia 2020 r.
Kiedy dnia 18 czerwca 1972 roku Obraz Matki Bożej powrócił po sześcioletniej izolacji - „zaaresztowania” przed dzisiejszą katedrę w Radomiu, Sługa Boży kard. Wyszyński odpowiedział nam na pytanie: dlaczego Kościół w Polsce jest tak Maryjny? „Bo Kościół ma Matkę, dlatego Naród musi mieć Matkę”. Może ta sześcioletnia izolacja, która wołała o przebijanie się przez puste ramy do spotkania z Matką może mam pomóc również i dzisiaj, kiedy przebijamy się przez opustoszałe przestrzenie świątyń do głębi wiary i zawierzenia Bogu przez Maryję.

20 kwietnia 2020 r.
Bardzo często słyszymy, że żyjemy w ciężkich czasach. A za św. Augustynem możemy potwierdzić, że czasy są takie, jacy my jesteśmy. A Polsce i światu potrzeba, jak nigdy dotąd jedności poprzez prawdę. Bo na kłamstwie nigdy nie będzie prawdziwej solidarności ani z Bogiem, ani pomiędzy ludźmi.

19 kwietnia 2020 r.
Za autorem Listu do Hebrajczyków: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Za św. Faustyną nauczyliśmy się powtarzać Jego orędzie: „Jezu, ufam Tobie!” Przyznajemy pierwszeństwo Chrystusowi, ale spróbujmy dzisiaj, jako swoiste zadanie domowe, odczytać uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. A wtedy zrozumiemy lepiej o co wołał Święty Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach, mając na myśli nową „wyobraźnię miłosierdzia”.

18 kwietnia 2020 r.
Dzisiaj lepiej już rozumiemy, że tajemnica Bożego Miłosierdzia jest drugim imieniem Boga Miłości. Boga, który pochyla się nad człowiekiem, nad jego ranami grzechu i śmierci. Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński podkreślił, że każda rana i Oblicze Zbawiciela wołają o miłosierdzie.

17 kwietnia 2020 r.
W tych dniach Oktawy Wielkiej Nocy, kiedy wsłuchujemy się w kolejne spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i innymi osobami, to stawiamy siebie wobec tajemnicy Kościoła, jako wspólnoty wiary. W niej Jezus jest zawsze pierwszy i w Duchu Świętym powołał nas, abyśmy byli żywymi członkami Jego Ciała. A we wspólnocie Kościoła szczególną rolę ma Matka Chrystusa i Matka nasza. Dlatego przyzywamy Ją w duchu prośby Apostołów: Maryjo, uproś nam głęboką wiarę w tajemnicę Kościoła, która jest jedną z najtrudniejszych.

16 kwietnia 2020 r.
Kiedy 16 października 1978 r., dokonano wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Świętego Piotra, usłyszeliśmy słowa zawierzenia, że „Uczyniłem to w duchu posłuszeństwa wiary i zaufania do Bogarodzicy”. Ten sam kierunek kontynuują jego następcy: Benedykt XVI, Ojciec Święty Franciszek. Ale wspomnijmy dzisiaj, jakżeż aktualną wypowiedź z audiencji generalnej papieża Benedykta XVI, z 14 grudnia 2005 r. Że „również ciemność, w której trudno chodzić i widzieć jest ogarnięta spojrzeniem Pana istnienia i czasu... Jest to zatem bliskość nie oznaczająca sądu, który wywołuje przerażenie, lecz będąca wsparciem i wyzwoleniem”. Maryjo, prowadź!

31 marca 2020 r.
W tym czasie, który przeżywamy odkryjmy na nowo cnotę cierpliwości. Cierpliwość Boga wobec człowieka wyraża się miłością miłosierną. Zaś patron jutrzejszego dnia, św. Hugo z Grenoble powie, że cierpliwość wobec innych jest praktykowaniem miłości, cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją, która pokonuje różne trudności, a cierpliwość wobec Boga oznacza wiarę, która zwycięża świat.

30 marca 2020 r.
W duchu poezji ks. prof. Jerzego Szymika chciałbym zaznaczyć: Bóg Ojciec pisał Palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach. Syn Boży pisał palcem po ziemi, wyznaczając granicę życia, moralności i śmierci. Czy pandemia, której doświadczamy nie przypomina o tych samych granicach i odpowiedzialności przed Bogiem? Matko „nowego stworzenia”, módl się za nami!

29 marca 2020 r.
W Ewangeliach spotykamy dwa miejsca, kiedy Jezus zapłakał. Pierwsze, nad miastem, nad Jerozolimą, że nie rozpoznało czasu nawiedzenia swego, nawiedzenia Boga. A drugie przy grobie Łazarza. W tradycji wiary Kościoła spotykamy również wizerunki i figury Matki Bożej Płaczącej. Wspomnijmy tylko La Salette, czy obraz Matki Bożej Częstochowskiej płaczącej w Katedrze Lubelskiej. Czyli każda łza, każde ludzkie cierpienie nie jest obojętne Sercu Bożemu i Sercu Matki.

28 marca 2020 r.
Kto na wzór Maryi zawierza siebie w posłuszeństwie Bogu, to wtedy ma odwagę stanąć wobec najtrudniejszych chwil swojego życia i wszelkich doświadczeń. Tak, jak Ona poprzez Drogę Krzyżową Syna i Golgotę. Maryjo, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami!

27 marca 2020 r.
Z pewnością na długi czas pozostaną w nas obrazy zarówno pustej Bazyliki Świętego Piotra, całego placu przed Bazyliką tak, jak i naszej kaplicy, i naszych świątyń i kaplic. A jak powiedział Ojciec Święty Franciszek ten czas nie musi być i nie może być stracony. Bo istnieje język wielu prostych i bardzo ważnych słów, i gestów, które trzeba ocalić. I ten Wielki Post daje nam taką okazję w naszych wspólnotach. Wszystkim z serca błogosławimy.

25 marca 2020 r.
Poświęcenie Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

24 marca 2020 r.
Znane nam jest powiedzenie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość”. Dzisiaj chcemy dopełnić. Ten czas to odpowiedzialność, która uznaje wartość nie tylko siebie samego w takim, czy innym zachowaniu i obronie przed „koronawirusem”. Ale to jest uznanie drugiego człowieka jako wartość przed Bogiem.

23 marca 2020 r.
Dwadzieścia lat temu, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Nazaretu. Tam, gdzie zaczął się Nowy Testament i wskazał na tajemnicę Nowego Przymierza, które spełniło się na Golgocie, w tym samym Ciele i Krwi. Dziękował Bogu za Eucharystię - Ciało i Krew codziennie ofiarowaną na ołtarzach świata. Panie, przymnóż nam wiary! Maryjo, prowadź!

2020-01-09 13:26

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie” 2019 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

23 grudnia 2019 r.
W tych dniach na wzór Maryi pozwólmy się zaskoczyć Chrystusowi i prawdzie o Nim. Bo On jest Prawdą, a dopiero wtedy będziemy zdolni przyjąć Go i rozpoznawać na drogach rozumu i wiary.

22 grudnia 2019 r.
Dnia 22 grudnia 1968 roku ksiądz kardynał Prymas Stefan Wyszyński wyświęcił na biskupa pomocniczego w Kielcach księdza Edwarda Materskiego, późniejszego biskupa w Sandomierzu i Radomiu. Przywołuję jego wdzięczną pamięć, bo jego podpis figuruje na dokumentach, które potwierdzały powrót religii do polskich szkół. Natrudził się przez całe życie, o tę bardzo trudną jedność: domu, szkoły i Kościoła.

21 grudnia 2019 r.
W tych ostatnich dniach Adwentu przed uroczystością Narodzin Zbawiciela słyszymy ewangeliczne opisy rodzin. Dziś Zachariasza i Elżbiety. Do ich domu wchodzi Maryja z Jezusem. Jutro usłyszymy o Najświętszej Rodzinie. Skoro sam Bóg daje nam takie światło i łaskę dla naszych wspólnot rodzinnych, to trzeba przemyśleć również słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że „wszelki zamęt wokół życia rodzinnego, a zwłaszcza odbieranie życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do śmierci, świadczy, że człowiek zwątpił w sens swojego istnienia”. Dlatego prosimy, Maryjo, Matko Życia, módl się za nami!

20 grudnia 2019 r.
W modlitewnej pamięci Kościoła pragnę przywołać jeszcze śp. biskupa nominata Wojciecha Turowskiego, który miał być następcą pierwszego biskupa Częstochowy Teodora Kubiny. Ks. Wojciech Turowski był nominowany do Częstochowy, jednak po 5 dniach obecności i ogłoszenia go przez Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Krakowie na Konferencji, został nie tylko internowany, ale samolotami z Warszawy do Pragi i odesłany z powrotem z Pragi do Rzymu jako „szpieg Watykanu i rewizjonista niemiecki”. Był generałem Księży Pallotynów. Dzisiaj przypada 60 rocznica jego śmierci, pochowany w Rzymie na Campo Verano, zmarł w 1959 roku. Przywołujemy jego pamięć przypominając, że Ksiądz Prymas Stefan Kard. Wyszyński, upominał się bezskutecznie o jego powrót do Ojczyzny. Zobowiązująco brzmią słowa Prymasa Tysiąclecia: „Nie ulegajmy pokusie zbawienia świata, kosztem Ojczyzny”. Sługo Boży Kardynale Stefanie, módl się za nami!

19 grudnia 2019 r.
Trudno nie zauważyć, albo niedosłyszeć słów takich jak: wolność, praworządność, demokracja, tolerancja, odmienianych na różne sposoby, nie tylko w sieciach społecznościowych, ale także na naszych ulicach. A powiedzmy sobie szczerze, bez odniesienia do prawdy Bożej, każda z tych form będzie zniewoleniem... Zacznijmy od Boga, a wtedy znajdziemy drogę do siebie nawzajem. Matko polskich dróg, módl się za nami!

13 grudnia 2019 r.
Czego nieustannie uczy nas Maryja? Że wiara nie jest niekończącą się dyskusją z Bogiem na temat: „jak to się stanie?”i że przekracza to granice rozumu i ludzkiego ciała? A wiara jest przylgnięciem do Boga umysłem, sercem, duszą i ciałem, żeby wypełniać Jego wolę.
Czego uczy nas Maryja dzisiaj? Żebyśmy prosili Ducha Świętego o dar przywróconej pamięci, i tej historycznej i tej wewnętrznej, ażebyśmy się nie dali zamętowi kłamstwa, który próbuje nam powiedzieć, że Powstanie Warszawskie 1944 roku, to jest obłęd i śmierć... A stan wojenny – 1981–1983 – to jest ocalenie i ratunek... Maryjo, od wszelkiego zamętu uproś nam łaskę Ducha Świętego!

11 grudnia 2019 r.
Bardzo często możemy usłyszeć, że w Kościele Katolickim jest przesadny kult Maryi, bo oto: Matka Adwentu, Matka Niepokalanego Poczęcia, wczoraj Matka Loretańska, jutro Matka Boża z Guadalupe. Nie dajmy się zwieść, bo szydzenie z Imienia Maryi i Jej Wizerunków, to jest pierwszy krok do odizolowania Chrystusa od ludzi.

10 grudnia 2019 r.
Na kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest umieszczony napis: „Uniwersytecie służ prawdzie”... Służąc prawdzie służysz wolności i służysz życiu”. Zaś Sługa Boży Kardynał Wyszyński dowodzi nam, przez całą swoją posługę, że prawdy nigdy nie można zagłuszyć. Panowania ciemności są krótkotrwałe.

08 grudnia 2019 r.
Kiedy 8 grudnia 1953 roku, tutaj na Jasnej Górze odśpiewano pierwszy Apel Jasnogórski wówczas Ks. Kard. Prymas Stefan Wyszyński był już człowiekiem zniewolonym przez system i oddzielonym od ludzi. Ale to wówczas opracował poprzez Akt Oddania w niewolę miłości program wolności dla Narodu i Kościoła. Dlatego pewnym dobrym światłem na drogach naszego Adwentu jest powołanie Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w jego stolicy prymasowskiej w Warszawie. Ale pamiętajmy, że to ten Dom był i pozostaje Domem Jasnogórskiego Prymasa.

14 listopada 2019 r.
Święty Brat Albert Chmielowski został nazwany przez młodego księdza Karola Wojtyłę w jego sztuce: „Bratem naszego Boga”. Dzisiaj rozumiemy to lepiej... A on sam napisał, że „Opatrzność, to jest wszystko widzący Bóg, pochylający się nad każdym człowiekiem”. A Święty Jan Paweł II po latach dopisze, że nigdy nie lubił słowa „tłum” w Ewangelii, bo Jezus dostrzegał każdego bez wyjątku człowieka i każdemu przychodził z pomocą. Uczmy się takiego spojrzenia od naszych świętych rodaków.

13 listopada 2019 r.
Maryjny testament „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”, zobowiązuje nas do posłuszeństwa wiary. A to posłuszeństwo Chrystusowi czyni nas prawdziwie wolnymi i tym bardziej ludzkimi na obraz i Boże podobieństwo. A kto oddala się od Niego, wchodzi w ciemność zła i śmierci.

12 listopada 2019 r.
Bardzo znamienny jest tytuł książki kard. Roberta Saraha „Dzień się nachylił, wieczór się zbliża”. I w tej książce można wyczytać bardzo ważne ostrzeżenie, że: „jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń jest płynny ateizm, który polega na rozmiękczaniu i zdradzie prawdy, a następnie wchodzi się w kompromisy”. A to dotyczy nie tylko parlamentarzystów, senatorów, ale wszystkich naszych wspólnot i naszych pojedynczych serc i sumień.

11 listopada 2019 r.
W tej godzinie naszej modlitwy, nie może zabraknąć słów Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że „Naród w którym zamyka się drzwi dla Chrystusa i pozbawia się go wymiarów religijnych, musi sobie zdawać sprawę z tego, że pozbawia się go najwyższej energii, którą jest wiara w zmartwychwstanie i w przyszłość”...

10 listopada 2019 r.
Dożyliśmy czasów, kiedy świat bardzo stara się, żebyśmy współuczestniczyli w kłamstwie, zwłaszcza odnoszącym się do natury ludzkiej. A wtedy cóż powiedzieć o zjednoczeniu Boskiej natury Syna Bożego z ludzką naturą z Maryi Dziewicy. Świat pragnie, żebyśmy zwątpili w Jego niepowtarzalność. A wtedy już bardzo blisko do zwątpienia w sens jakiejkolwiek prawdy, w sens walki o wolność, niepodległość, suwerenność i podmiotowość Ojczyzny.

8 listopada 2019 r.
W tym czasie, w dniach i miesiącach będziemy słyszeć o rocznicach dla nas pięknych i zobowiązujących, jak 100-lecie urodzin papieża Jana Pawła II, 14 lat od jego śmierci czy 38 lat od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Historia nie jest tylko zapisem faktów. Może być siłą duchową, którą zdobywa się na kolanach, również tutaj – w Kaplicy czy na Błoniach Jasnogórskich. Ale jednocześnie historia może również płynąć wbrew prądowi sumień i zaprzeczyć duchowemu dziedzictwu. Dlatego stawiamy sobie pytanie: jaką kartę historii zapisuje nasze pokolenie, wyrosłe już po pielgrzymkach papieskich i po śmierci Wielkiego Prymasa?

7 listopada 2019 r.
Przygotowując się do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, warto zastanowić się nad słowami, które wypowiedział - też w listopadzie - w latach 70-tych: „Zbyt dużo w naszym życiu jest kłamstwa podobnego do towaru na półce, który musi być ciągle nowy; codziennie nowy. Potrzebujemy nowego języka, bo ten stary bardzo nas skołowacił i zbałamucił”. Matko Słowa Bożego, Matko Kościoła, módl się za nami!

6 listopada 2019 r.
W prefacji maryjnej odczytujemy prawdę, że tak jak Ewa straciła przez nieposłuszeństwo łaskę, tak Maryja odzyskała wszystko przez wiarę. Kiedy cieszymy się bliską beatyfikacją Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspomnijmy jego rodziców i wspomnijmy również rodziców i matkę św. Jana Pawła II, która bez wątpienia oddała swoje życie, żeby mógł żyć jej syn. I dlatego już na progu Pierwszej Komunii Świętej patrzyła na niego z Domu Ojca. Wspomnijmy z wdzięczną pamięcią naszych rodziców.

4 listopada 2019 r.
Patron dnia dzisiejszego Święty Karol Boromeusz zasugerował malarzowi, żeby przedstawił śmierć w postaci anioła z kluczem w ręku, żeby nie straszył kościotrupem. Idąc za tą myślą postawmy bardzo ważne pytanie: Które drzwi się otworzą przed człowiekiem, którego wybory i życie wytrącają aniołowi śmierci klucz miłosierdzia? Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

30 października 2019 r.
Wchodząc codziennie na to Wzgórze potwierdzamy, że nasza modlitwa pulsuje naszym codziennym życiem. Przychodzimy tutaj „prawdziwi”, bo wobec wzroku Matki trudno się tłumaczyć z takich, czy innych naszych tajemnic. Ona uprzedzająco zna każdego i każdą z nas. Dlatego uczmy się Chrystusa z Maryją.

29 października 2019 r.
W ostatnich dniach października 1956 roku uwolniono Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Komańczy, ale nie pozwolono mu przyjechać na Jasną Górę i przez Jasną Górę do Warszawy. Miał zadanie wyznaczone: spacyfikować jak najszybciej ludzi w Warszawie.
A dzisiaj na progu beatyfikacji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego niektóre ugrupowania, programy chcą spacyfikować Kościół, żeby odebrać mu nauczycielski głos. Kto nas będzie uczył prawdy o Bogu, człowieku i sensu życia? Kiedy młodzież dzisiaj nie dyskutuje na temat religii i prawd wiary, ale po prostu wypisując się z religii, uważa religię jako coś przestarzałego i nie z tego świata. Rzeczywiście, wiara jest chodzącą więzią pomiędzy niebem a ziemią w pojedynczym sercu człowieka.

28 października 2019 r.
Wobec Maryi, którą za Janem Pawłem II nazywamy „Żywą Pamięcią Kościoła” należy wspomnieć, że 94 lata temu Ojciec Święty Pius XI powołał do istnienia naszą diecezję Częstochowską, jak również diecezję katowicką. Przypomnijmy, że było to po zwycięskich powstaniach śląskich. I jeszcze jedno przypomnienie. Pius XI to ten sam, który jako Nuncjusz apostolski nie wyjechał z Warszawy w sierpniu 1920 roku. To jest dowód zapisany w Sercu Maryi, że Kościół idzie z Narodem i kto dzisiaj chce wyeliminować Kościół z życia publicznego, niech zdaje sobie sprawę z tego, że walczy z Narodem.

27 października 2019 r.
Ostatnia niedziela października jest świętem poświęcenia własnego kościoła. Kościół katolicki weryfikuje się poprzez swoją maryjność. „Musimy być maryjni” - to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego – bo bez Maryi nie zrozumiemy, kim jest dla nas Jezus Chrystus!

26 października 2019 r.
Na drogach zbliżającej się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, przywołajmy jego bardzo aktualne słowa: „W Ojczyźnie naszej nie chciejmy zwycięstw, które rodzą się z nienawiści i pragnienia zniszczenia przeciwnika. Uczmy się zwyciężać przebaczeniem i miłością odpowiedzialną”.

25 października 2019 r.
Przywołajmy słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział na Jasnej Górze, w czerwcu 1983 roku do polskiej młodzieży: „Sami nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak jesteście piękni, gdy pozostajecie w zasięgu i blasku słowa Bożego i Eucharystii”. Nie szukajmy innych źródeł szczęścia i piękna.

24 października 2019 r.
Kiedy w dniu dzisiejszym mogliśmy wpatrywać się w twarze nowo wybranych posłów Rzeczypospolitej Polskiej, przychodzą na myśl słowa Cypriana Kamila Norwida: „Klaskaniem obrzękłe prawice wołają o czyny... Lud woła o czyny, bo bez walki wewnętrznej nie złączą się sumienia”.

23 października 2019 r.
Ostatnia niedziela potwierdziła nam żywotność słów Chrystusa i Jego Ewangelii. Usłyszeliśmy bowiem słowa jednego z ludzi: „Boga się nie boję i z ludźmi się nie liczę”. Wobec podobnych nawoływań, które przechodzą przez nasz świat i naszą Ojczyznę, chcemy powiedzieć za kard. Stefanem Wyszyńskim: „Non possumus!” Nie pozwolimy, ażeby zamknąć nam usta i wytrącić różaniec z rąk tylko dlatego, że jesteśmy grzeszni. Tak, jak nie pozwolimy, żeby obraz Matki Bożej profanować pod „każdym kolorem”... Dlatego prosimy, Matko Kościoła, módl się za nami!

22 października 2019 r.
Przed Obliczem Matki, połączmy dzisiaj dwie postaci naszych szczególnych przewodników na drogach wiary: Świętego Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Kardynał mówił: „Kocham Polskę bardziej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. Święty Jan Paweł II na zakończenie pierwszej Pielgrzymki powiedział: „Całuję tę ziemię, z którą nie może rozstać się moje serce. Pamiętajcie, że w geografii papieskiej modlitwy Polska zajmuje szczególne miejsce”. Ufamy, że ta modlitwa trwa! Nie zapominajmy dać swoją odpowiedź.

21 października 2019 r.
Nasza polska poetka, Anna Kamińska stawia pytanie, czy można całe życie człowieka zbudować na jednym słowie? Można. Tym słowem jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma, przebacza i nigdy nie ustaje. Ale czy taka miłość jest możliwa bez wiary w Boga, który jest Miłością?

20 października 2019 r.
W niedzielę misyjną w sposób szczególny wybrzmiewają słowa Ojca Świętego Franciszka „Ochrzczeni i posłani”. Wszyscy jesteśmy na tej drodze. Dlatego wdzięcznym sercem dzisiaj w tej wspólnocie ogarniamy Ojca Świętego Franciszka, który posyła nam Księdza Dziekana Ekscelencję Pio Vito Pinto z Roty Rzymskiej watykańskiej, aby umocnił nas na drogach naszych studiów i formacji rodzinnej. Bo przyszłość idzie przez rodzinę. Bez rodziny chrześcijańskiej prawdziwej, związanej z Bogiem nie ma przyszłości. Dlatego również wdzięcznym sercem ogarniamy decyzję Ojca Świętego o nominacji dwóch naszych kapłanów polskich, którzy towarzyszą Księdzu Dziekanowi, a mianowicie księży prałatów: Roberta Gołębiowskiego z diecezji radomskiej i ks. Tomasza Kubiczka z naszej archidiecezji, którzy na co dzień pracują w Rocie Rzymskiej. w Kościele. Prośmy przez Maryję Królową rodzin i Świętego Jana Pawła II Patrona rodzin o umocnienie na drogach naszych zawierzeń.

19 października 2019 r.
Ktoś, kto tak, jak błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko gotów jest oddać życie niż sprzeniewierzyć się własnemu sumieniu, na pewno budzi podziw, ale i nienawiść. Trudno wobec takiego człowieka przechodzić obojętnie. Tym bardziej trudno nam zrozumieć, że nawet po 35 latach od jego męczeńskiej śmierci nie rozróżniamy tych, którzy siejąc nienawiść, zabijają, a tych, którzy podziwiają i modlą się – przebaczają.

18 października 2019 r.
Dzisiaj w „Domu Matki Zawierzenia” potwierdzamy, że Maryja jest „poliglotką”... i z pewnością zna wszystkie języki dzisiaj wypowiadane i nie tylko te. Ale język serca i wiary każdego i każdej z nas. A potwierdza to również poprzez obecna tutaj młodzież, która z diecezji łomżyńskiej pielgrzymuje tutaj ze swoim biskupem. Bo kto by mówił o Zuzeli, jakiejś wiosce zagubionej na ziemi łomżyńskiej, gdyby nie Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, którego na progu jego beatyfikacji prosimy o to, aby wstawiał się za nami o głęboką wiarę i zawierzenie Bogu przez Maryję.

17 października 2019 r.
Święty Jan Paweł II przestrzegał nas, że zarówno demokracja, jak i wolność bez odniesienia do Chrystusa stają się jawnym lub ukrytym totalitaryzmem. Zastanówmy się, czy tego rodzaju przejawy nie są obecne dzisiaj na naszych ulicach? Czy jest na nich więcej prawdy o nas samych? Dlatego uwierzmy w sens modlitwy różańcowej i wyciągniętej ręki z różańcem Księdza Prałata Andrzeja Fryźlewicza przed papieskim oknem. Uwierzmy w moc modlitwy wspólnotowej w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. To jest nasze zjednoczenie z Bogiem i pomiędzy sobą na wzór Maryi. Ono jest naszym zwycięstwem.

15 października 2019 r.
Stawiamy sobie bardzo ważne pytanie: dlaczego zarówno Święty Jan Paweł II jak i kard. Stefan Wyszyński byli ludźmi spełnionej nadziei? Bo szli drogą „przez Maryję do Jezusa”, jako Matkę niezawodnej nadziei. Trzymajmy się tej drogi, pomimo różnych pobocznych świateł, które nam się proponuje...

14 października 2019 r.
Gdzie tkwi siła przepowiadania i wychowawczej roli Maryi? Słyszymy tutaj bardzo często: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie!” Ona nie zatrzymuje prawdy o Sobie i o swoim Synu. Ona nas ku Niemu prowadzi. I niech takie będzie zawsze świadectwo nauczycieli, którzy nie tylko przekazują prawdę, ale stają się jej świadkami.

13 października 2019 r.
Macierzyńska troska i miłość Maryi, wskazuje nam dzisiaj na trzy znaki ocalenia. Ten przestrzelony pas z papieskiej sutanny, który jest po lewej stronie ołtarza maryjnego. Wzrokiem duchowym kierujemy się również w stronę Krakowskich Łagiewnik i zakrwawionej sutanny w sanktuarium. I biegniemy myślą i duchem do Fatimy, gdzie śmiercionośna, przeznaczona do śmierci Jana Pawła II kula spoczywa dzisiaj w koronie maryjnego ukoronowania. W czasie ostatniej posługi w Szczecinie razem z księżmi, mogłem odkrywać następujący napis na ścianach świątyni, który dzisiaj razem z wami staje się modlitwą: „Maryjo, ocal miłość! Ocal nasze życie!”.

4 października 2019 r.
Zatrzymując się tutaj w „Domu Matki” stawiamy sobie pytanie, czego możemy się uczyć od Niej? Że nie ma plagiatu świętości, nie ma plagiatu osobowości. Każdy z nas jest niepowtarzalny w oczach Boga i dlatego powraca bardzo ważne ostrzeżenie. Jaka jest główna przeszkoda ewangelizacji współczesnego nam świata i Polski? Brak wiary chrześcijan w to, czym mogą być z pomocą łaski Boga... Matko łaski Bożej, módl się za nami!

3 października 2019 r.
Z wdzięcznością przyjęliśmy dzisiaj decyzję Ojca Świętego Franciszka o dekrecie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękujemy Bogu za ten kolejny dar w przeciągu ostatnich czterdziestu lat znaku kapłańskiej służby. I pragnę zwrócić uwagę, że Pan Bóg chce nam coś powiedzieć, że w procesach beatyfikacyjnych najpierw była czarna sutanna Księdza Jerzego. Następnie, biała sutanna Ojca Świętego z tym przestrzelonym pasem, który znajduje się tutaj, jako wotum w kaplicy. A teraz będziemy świadkami kolejnego znaku kardynalskiej sutanny Prymasa. Módlmy się, żeby Polska zawsze miała świętych i wiernych do końca kapłanów.

1 października 2019 r.
W ubiegłym roku na progu Jasnej Góry na szczycie witały nas słowa papieża Jana Pawła II: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Dzisiaj potwierdzamy tę prawdę. Wchodzimy tutaj na to wzgórze, żeby pozostać wolnym od zła i kłamstwa. A jednocześnie w tym roku odczytujmy dobrze te słowa, że „tutaj bije serce Narodu w Sercu Matki”. Pilnujmy tych ścieżek, podobnie jak katechezy w szkołach. Ona nie jest przymusem i przemocą religijną, ale jest zobowiązaniem idącym od momentu naszego Chrztu i wpisania nas w życie samego Boga.

Dzisiaj na to Jasnogórskie wzgórze podprowadziła nas w całym Kościele Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Doktor Kościoła. Odkryła, że Kościół ma serce i spełnia się poprzez miłość. A to oznacza, że jest misterium wiary, a nie tylko biurokratycznym organizacją podporządkowaną układom ziemskim.

30 września 2019 r.
W ubiegłym roku na progu Jasnej Góry na szczycie witały nas słowa papieża Jana Pawła II: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Dzisiaj potwierdzamy tę prawdę. Wchodzimy tutaj na to wzgórze, żeby pozostać wolnym od zła i kłamstwa. A jednocześnie w tym roku odczytujmy dobrze te słowa, że „tutaj bije serce Narodu w Sercu Matki”. Pilnujmy tych ścieżek, podobnie jak katechezy w szkołach. Ona nie jest przymusem i przemocą religijną, ale jest zobowiązaniem idącym od momentu naszego Chrztu i wpisania nas w życie samego Boga.

28 września 2019 r.
Pisał kiedyś Ksiądz Jan Twardowski, że „w miłości ciągle to samo, radość i cierpienie i nawet sam Pan Bóg nie kocha inaczej”. Chcę wam dzisiaj bardzo mocno podziękować, za wasze pielgrzymowanie. Wszystkim stanom, zawodom, po rolnikach, po leśnikach, elektrykach przyszła kolej również i na Policję Państwową. Bardzo się cieszymy, jesteście wszyscy bezcenni w waszym przychodzeniu na to miejsce.
A nawet dzisiaj, dokładamy wdzięczność za zwycięstwo siatkarzy i brązowy medal Mistrzostw Europy, po doświadczeniu przegranej o złoto...
Ale właśnie do radości pragnę jeszcze dołączyć dwie postaci bardzo zasłużone dla formacji i studiów kleryckich Kościoła w Polsce. W tych ostatnich dniach zmarł Ksiądz Rektor Marian Biskup, były rektor Seminarium Metropolitalnego we Wrocławiu, a dzisiaj zmarł Ksiądz Alojzy Drożdż były rektor Seminarium z Tarnowa. To są bardzo bliscy moi przyjaciele poprzez lata studiów i formacji. I dlatego proszę, aby z ich śmierci wyrosło dobro nowych, wiernych, wspaniałych powołań.
Prośmy o to: Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek... Przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
P.S. Głos po Apelu Rady Miasta Częstochowy o dofinansowanie opłat za śmieci pielgrzymów.

27 września 2019 r.
Niekiedy ze zdumieniem przyjmujemy takie pytanie, gdzie jest duchowa stolica Polski? My wiemy, gdzie jest! Dlatego przychodzimy do Maryi, jako Matki i Stolicy Mądrości. Bo mądrość – będąc darem Ducha Świętego – sprzeciwia się wszelkiemu złu, a głupota nie tylko je toleruje, ale zakazuje o nim mówić. Stolico Mądrości, módl się za nami!

26 września 2019 r.
Mój przyjaciel, Ksiądz Profesor Krzysztof Pawlina postawił kiedyś rekolekcyjne pytanie: czy znacie wymowę krzyża i Chrystusa kroczącego po Krakowskim Przedmieściu w Warszawie? Jest to znak, że On nie tylko tu mieszka, ale chodzi na co dzień naszymi ulicami... Stawiam podobne pytanie: Jak jest istota Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Jasnogórskiej? Ona nie tylko tutaj mieszka, Ona weszła przez wiarę w nasze życie. Dlatego niezależnie skąd przybywacie, możecie Ją zabrać i wprowadzić do swojego domu. A Ona zawsze będzie tutaj na was czekać.

25 września 2019 r.
Za Świętym Pawłem Apostołem i dzisiejszym Patronem błogosławionym Władysławem z Gielniowa potwierdzamy, że nadal są trzy drogi rozwiązań i postaw wobec Chrystusa Ukrzyżowanego. Pierwsza to zgorszenie i przekleństwo, druga to głupota, trzecia zaś to moc i mądrość od Boga poprzez płaszczyznę wiary. Co prawda jest jeszcze czwarta droga obojętność, ale ona krótko jest neutralna. Dlatego wybierajmy Chrystusa!

23 września 2019 r.
Ojciec Święty Franciszek zachęca nas - na progu miesiąca października - do szczególnej modlitwy za misje, misjonarzy i wszystkich poddanych ewangelizacji. Niekiedy słyszymy, że nasi misjonarze i misjonarki są najlepszymi „ambasadorami” Polski i Kościoła. A to nieraz wiąże się z ofiarą życia. W ostatnich dniach zginął ksiądz Kazimierz Wojno zamordowany w Brazylii, dwa tygodnie temu ojciec Stanisław Szczepanik, misjonarz ze Zgromadzenia Świętego Wincentego a Paulo w Portoryko. Trzeba przypomnieć podobną do was ludzi młodych – obecnych na apelu - Helenkę Kmieć zamordowaną na misji w Boliwii. Dołączają oni do tych już Błogosławionych franciszkanów ojca Tomaszka i Strzałkowskiego, zamordowanych 1991 roku w Peru. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących i modlących się, ale również świadczących..., aż po śmierć... Prośmy więc, aby z ich śmierci wyrosło dobro dla Ojczyzny i dla Kościoła.

22 września 2019 r.
W pierwszym Liście do Tymoteusza św. Paweł podkreślił, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, każdego bez wyjątku człowieka przez poznanie prawdy. Dlatego dał nam dwa skrzydła: rozum i wiara. Ale doświadczamy tego na co dzień, że rozum może być zniewolony i może swoją inteligencję skierować w stronę zła. A tylko wiara jest światłem, które ratuje nas na tym świecie i prowadzi do życia.

21 września 2019 r.
W czasie nocy okupacyjnej II wojny światowej podczas spotkania Piusa XII z Benito Mussolinim, padły słowa: „Koniec z Polską”. Papież odpowiedział: „Polska jeszcze nie zginęła, bo Polska wierzy. Polska się modli, Polska ma wierzące matki i Matkę z Jasnej Góry”. Niech to będzie odpowiedzią na dzisiaj wobec tych, którzy mówią, że „Polska to chory kraj...”, bo wybiera prawdę i dobro.

20 września 2019 r.
W tej dzisiejszej mozaice pielgrzymującego Kościoła na miejsce Maryjnego zawierzenia pragnę podkreślić: wspólnoty rodzinne i wspólnotę leśników. Albowiem rodzina i las są rzeczywistością domu, który ma mocne korzenie na ziemi, ale jest otwarty ku niebu. Według zamysłu Boga trzeba realizować swoje życie. Dlatego pamiętajmy o testamencie Jana Pawła II: „Nie podcinajmy korzeni z których wyrastamy”.

18 września 2019 r.
Wspomniany dzisiaj w modlitwie Apelowej Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński, w swoich „Zapiskach więziennych” z września 1956 roku, podkreślił: „Przyszłość należy do tych ludzi, którzy wierzą, modlą się i miłują, a nie do tych, którzy nienawidzą”. Pamiętajmy o tych słowach w naszych kolejnych wyborach.

17 września 2019 r.
Kiedy dzisiaj odkrywamy kolejną bolesną kartę początków II wojny światowej, warto przywołać ofiarę życia kapłanów. Co piąty kapłan naszej Ojczyzny był zabity, czy zamęczony w obozach. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy dzisiaj mieli ich jeszcze jako swoich przewodników i świadków na drogach zawierzenia Bogu i miłości Ojczyzny. Dlatego przywołam obraz Matki Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zapytano ją, jaka siła pomogła jej przeżyć spotkanie z zamordowanym synem? Odpowiedziała: „Patrzyłam i patrzę na Maryję! Ja również, jak Ona zrodziłam syna i oddałam go Bogu”...

16 września 2019 r.
Bardzo znamienny jest tytuł filmu o ks. Jerzym Popiełuszko, ukazujący jego życie, a w nim również okres wojskowy i jego męczeńską śmierć. A tytuł brzmi: „Wolność jest w nas”. Jakżeż daleko odeszliśmy od dobrego rozumienia wolności. Jakoś nam się pomieszały te światy wartości, na które się powołują wszyscy, zwłaszcza „europejscy odnowiciele świata”. Dlatego zwróćmy uwagę, że Kościół każdego dnia w Eucharystii modli się: „Wybaw nas, Panie od wszelkiego zła i wszelkiego zamętu. Wybaw nas od wszelkiego zła i wszelkiego zamętu”.

15 września 2019 r.
Inicjator pielgrzymek ludzi pracy, dziś już Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko głosił, że „zasadniczą sprawą wyzwolenia narodu i człowieka jest przezwyciężenie lęku”. Rozumiemy, że bez daru Ducha Świętego, którym jest dar odwagi nie przezwyciężymy zła i lęku. Dlatego zapytajmy siebie o obecność katolickiej gazety w naszym domu, katolickiej książki, słuchania radia czy oglądania telewizji. Bo przecież te wszystkie inne media, mogą rzeczywiście w nas wzbudzać lęk przed przyszłością. A ona która jest w ręku Boga i dlatego do Niego się odwołujmy...

14 września 2019 r.
Zdarza się, że my jako katolicy – przez świat współczesny – jesteśmy określani „konserwatorami sztuki”, że Ewangelia Jezusa ma już 2000 lat, jest wbrew wolności i postępowi człowieka. Tymczasem Chrystus „wczoraj i dziś ten Sam także na wieki” - jest Jedynym Zbawicielem świata. A tam gdzie jest Chrystus, tam zawsze idzie Jego i nasza Matka, dana nam z wysokości krzyża.

13 września 2019 r.
W „szkole Maryi” uczymy się, że znak krzyża nie jest jakąś uwerturą i wstępem do modlitwy, ale jest już pierwszym wyznaniem wiary. Każda Eucharystia jest nie tylko wspomnieniem, pamiątką, ale uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I w każdej Eucharystii Maryja jest obecna. Tego uczył nas święty Jan Paweł II. Dlatego również mentalnie nie możemy powiedzieć, że Polska stoi pod krzyżem nie wymieniając Jej imienia. Polska stoi pod krzyżem Chrystusa zawsze z Maryją. I dlatego zróbmy rachunek sumienia z tej prośby Jana Pawła II: „Proszę was o to, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która objawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni, ani sensu”.

12 września 2019 r.
W najbliższą sobotę staniemy pod krzyżem i nie tylko na lotnisku we Włocławku, ale wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i modlimy się. Warto zastanowić się nad słowami, które płyną z dzisiejszego dnia Najświętszego Imienia Maryi. Król Jan III Sobieski w liście do Papieża Innocentego XI napisał: „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”. Obrona cywilizacji europejskiej. A Papież obdarzył go tytułem „defensor fidei” – obrońca wiary. Prośmy więc, dzisiaj Maryję, abyśmy przychodząc na to miejsce, doświadczając łaski osobistej, czy wspólnotowej świadczyli, że Bóg zwycięża i żebyśmy wszyscy byli godni nazwy obrońców wiary. Maryjo, Królowo polski, módl się za nami! Królowo pokoju módl się za nami!

11 września 2019 r.
Jest rzeczą zdumiewającą, że na początku nowego roku szkolnego musimy przypominać podstawowe prawa rodziców do wychowania swoich dzieci. Tak, jakby ten obowiązek był alternatywny i należał do samych dzieci. Trudno, ale trzeba to zrozumieć, że wszelkie systemy wychowawcze, które nie uwzględniają sacrum i odniesienia do Boga, godzą w nasze człowieczeństwo. Maryjo, Matko i Wychowawczyni módl się za nami!

10 września 2019 r.
Papież Benedykt XVI zwykł mówić, że „modlitwa i świętość nigdy nie wyjdą z mody”, a one są najlepszą odpowiedzią na wszelkie programy społeczne czy polityczne, które omijają Boga.

09 września 2019 r.
Obraz Jasnogórskiej Matki nazywany jest z języka greckiego Hodegetrią, to znaczy „Wskazująca Drogę”. Przez Nią „Droga” zeszła do nas, czyli sam Chrystus i wszedł na nasze drogi życia. Nie tylko po to, żeby nam towarzyszyć, ale nas wspomóc, każdego bez wyjątku. Nie abstrakcyjnego człowieka, ale każdego, kto chce uznać Go jako swojego Pana i Odkupiciela.

08 września 2019 r.
W odczytywanej dzisiaj genealogii Pana naszego Jezusa Chrystusa, Maryja ma swoje wyjątkowe miejsce. I w tę „pełnię czasu”, którą On wypełnił, wpisane jest imię każdego z nas i każdej z Was od momentu naszego Chrztu. Dlatego cieszymy się, że na progu swoich spotkań są kanoniści z Polski i spoza jej granic. I za temat rozważań przyjęli obronę rodzinę. Bo niektórym, to pojęcie już się zafałszowało, a przecież to, co jest niezgodne z zamysłem Boga nie może być miarą człowieczeństwa. Dlatego jeszcze jedno wspomnienie, zobowiązujące wspomnienie. Dnia, 8 września 1717 roku ukoronowano obraz naszej Matki. Bądźmy wierni Bogu tak, jak Ona, do końca.

07 września 2019 r.
W ten Akt Oddania z roku 1946, w kolejną datę 1956 roku Ślubów Jasnogórskich, wpisuje się mały jubileusz Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Skoro głos pojedynczego dziecka w tej kaplicy może ogarnąć wszystkie ściany tej kaplicy, to cóż dopiero powiedzieć o Bogu wiadomych ocalonych dzieciach polskiego Narodu. Czy Polska umie być wdzięczna za ocalone życie?

06 września 2019 r.
Jesteśmy już blisko progu narodzin Maryi. Jej tajemnicy uprzedzającej miłości Boga, a jednocześnie przyjmujemy z wiarą bardzo piękne zdanie Świętego Jana Pawła II: „Maryja to jest świat odnowiony miłością” przez łaskę Boga objawioną w Chrystusie. Kto się oddala od Maryi, ten nigdy nie znajdzie drogi do Chrystusa, Jedynego Odkupiciela człowieka.

05 września 2019 r.
Obraz z dzisiejszej Ewangelii. Szymon Piotr przylega do nóg Jezusa po cudownym połowie ryb mówiąc: „Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. Odpowiedzią Jezusa są słowa: „Odtąd ludzi będziesz łowił”. Widzimy stąd, że Kościół nie jest zbudowany na moralności ludzi, ale na łasce Odkupiciela, który wybiera słabych ludzi, żeby Jego moc zwyciężyła. Dziękujemy, że są z nami dzisiaj Wadowiczanie, którzy dziękują Bogu za dar osoby i pontyfikatu swojego Rodaka Jana Pawła II, który „łowił ludzi dla Boga i nadal łowi”...

04 września 2019 r.
Historii ludzkiej nie da się uporządkować bez odniesienia do Boga i Jego dziejowej sprawiedliwości. Bo jakimi słowami, można ogarnąć ciężar zbrodni wojennej poprzez bombardowanie miasta Wieluń. Jakimi słowami można ogarnąć dzisiejszą bolesną rocznicę dla Częstochowy, kiedy 4 września 1939 roku rozstrzeliwano przed Katedrą w rowach przeciwlotniczych kilkuset ludzi, a nawet strzelano do ludzi wpędzanych do samej Katedry na 48 godzin... Jak można ogarnąć również ciężar tak zwanej „sprawy pogromu kieleckiego” wobec Żydów do dziś niewyjaśnionego? Wszystko jest w rękach Boga i do Jego sprawiedliwości i miłosierdzia się odwołujemy... Matko, Królowo módl się za nami!

03 września 2019 r.
Na dzwonie upamiętniającym 80-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej poprzez bombardowanie w Wieluniu wyrzeźbiono dwa słowa: „Pamięć i przestroga”. Pozwalam sobie przytoczyć te słowa, bo pamiętajmy, że przy Chrzcie naszych dzieci – prosząc o dar wiary – rodzice i chrzestni zobowiązują się do strzeżenia daru wiary świętej w sercach. A jednocześnie ku przestrodze niezrozumiałe jest od kilku lat utrzymujące się wypisywanie się naszych dzieci i młodzieży z lekcji religii. Niech zapamiętają, że wolność od Boga jest najgorszym zniewoleniem i prowadzi ku śmierci. „Pamięć i przestroga”. Maryjo, strzeż w naszych sercach daru wiary!

02 września 2019 r.
W tych dniach mogliśmy usłyszeć bardzo ważne słowa, a wśród nich i takie: „Polska solidarność jest światłem”. Dlatego każde kłamstwo ideologiczne, systemowe, partyjne, czy osobowe jest wchodzeniem w ciemność. Prośmy więc Maryję na progu tego nowego roku szkolnego i katechetycznego, aby nasze dzieci i młodzież chodziły w blasku prawdy i żeby omijały ich ciemności ideologii.

01 września 2019 r.
Dzisiejsza rocznica wybuchu drugiej wojny światowej pokazuje nam prawdę, że zło nigdy nie jest ostatecznie zwycięskie. Że miara postawiona złu została postawiona na Golgocie poprzez śmierć Syna Bożego w ludzkiej naturze, poprzez Jego Ciało i Krew. A w tym dziele swoje miejsce ma Jego i nasza Matka. Dlatego uciekamy się do Niej: Maryjo, Królowo pokoju, Królowo Polski módl się za nami!

31 sierpnia 2019 r.
Wobec przeżywanej przez nas katastrofy ekologicznej w Warszawie, uświadamiamy sobie bardzo często tak zwaną „ekologię”. Sprawę ochrony środowiska, naszych ziem i plonów, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że zagrożeniem prawdziwym jest duch Narodu i duch ludzki. Gdy nie będzie równowagi ekologii ducha, to wtedy wszyscy tracimy życie. Dlatego słusznie możemy modlić się na tym miejscu, za naszym poetą z Czarnolasu, Janem Kochanowskim: „Chowaj nas póki raczysz na tej niskiej ziemi, jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twymi”, Wszechmogący Boże!

30 sierpnia 2019 r.
Któż z nas nie słyszał słów św. Jana Pawła II, że „Przyzwyczaili się Polacy przychodzić na to miejsce i przykładać swoje ucho do Serca Matki”. A dzisiaj wiemy, że przyszedł czas, że nie wystarczy przyzwyczaić się, nawet mieć ów „święty nawyk” przybywania na to miejsce. Trzeba z odwagą wiary, z mocą Ducha Świętego przylgnąć na nowo do Chrystusa i uznać Go publicznie, jako swojego Pana i Zbawiciela, przez Serce Matki.

29 sierpnia 2019 r.
Odpowiadając na pytanie o treść modlitwy papieskiej, Jan Paweł II odpowiedział: „radość i nadzieja, ale również lęk i bojaźń współczesnego człowieka”. Spróbujmy w tych czterech pojęciach odnaleźć siebie, ale jednocześnie zaufać, że tylko w Chrystusie odnajdujemy życie.

28 sierpnia 2019 r.
W poezji Świętego Jana Pawła II znajdujemy taki fragment, że „twoje imię rodzi się z tego, na co się patrzysz”. Wpatrujmy się więc, w Oblicze Maryi i Jezusa, żebyśmy wiedzieli – albo więcej – odzyskiwali świadomość, kim jesteśmy i do kogo należymy!

27 sierpnia 2019 r.
W tradycji wiary Kościoła wskazuje się na dwa miejsca, z których Najświętsza Maryja Panna miał być wzięta do nieba wraz z duszą i ciałem. Jedno miejsce w Jerozolimie, a drugie w Efezie. Tam, miała przebywać u boku Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. W tym samym duchu wiary wypowiada się dzisiejsza patronka św. Monika, która do swoich dzieci, zwłaszcza syna Augustyna mówi: Nie martwcie się, gdzie złożycie moje ciało, ale zawsze pamiętajcie o mnie przy Pańskich ołtarzach. Pamiętajmy te słowa, kiedy modlimy się za nasze matki i ojców żyjących, i tych, którzy już odeszli z tego świata. Pamiętajcie przy Pańskich ołtarzach.

10 sierpnia 2019 r.
W tych dniach, w sierpniu 1991 r. rozpoczynały się Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze. Ojciec Święty wybrał bardzo znaczący tekst z Listu świętego Pawła do Rzymian: „Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać «Abba – Ojcze»”... Dziś, kolejny następca na stolicy św. Stanisława Biskupa, Męczennika w Krakowie, abp Marek Jędraszewski, kiedy przypomina swoim hasłem i życiem „Znać Chrystusa”, to oznacza również sprzeciwiać się każdej degradacji człowieka i ideologicznemu terroryzmowi. Maryjo, naucz nas ufnej wiary w Boga, wołającej „Abba – Ojcze” przez Chrystusa w Duchu Świętym.

09 sierpnia 2019 r.
Święty Jan Paweł II pouczał nas, że święci nie przemijają. Wołają o świętość, a męczennicy powracają. Dzisiaj Kościół wspomina Świętą Teresę Benedyktę od Krzyża Edytę Stein, Żydówkę urodzoną we Wrocławiu, a później karmelitankę zagazowaną w Auschwitz, w 1942 r. 9 sierpnia jest również datą męczeńskiej śmierci – tylko już w 1991 r. – naszych Ojców Franciszkanów, Ojca Michała Tomaszka i Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w Peru przez zbrodniarzy komunistycznego - „Świetlistego Szlaku”. Nie bójmy się! Nikt nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa! Nie bójmy się świata, który prześladuje i zabija chrześcijan. Nie bójmy się również ludzi, którzy po swojemu interpretują Ewangelię i nie mają nawet poczucia wstydu, żeby skarżyć na nauczanie biskupów, w tym abp. Marka Jędraszewskiego do samego Ojca Świętego. Chrystus zwycięża świat, a nasza wiara jest udziałem w tym zwycięstwie...

08 sierpnia 2019 r.
W lipcu 2016 r. Ojciec Święty Franciszek przypomniał nam – tutaj na Jasnej Górze – że Maryja jest schodami Boga do ludzi. Bóg tymi schodami zszedł do człowieka. Dlatego prośmy, żebyśmy przez Chrystusa dorastali do miary prawdziwego człowieczeństwa, a nie zgadzali się nigdy na utratę poczucia sumienia i poczucia wstydu.

06 sierpnia 2019 r.
Nasze drogi pielgrzymie dobrze ujął polski noblista Władysław Reymont, kiedy określił, że wyszedł z Warszawy jako pojedynczy pielgrzym, a stał się współuczestnikiem wspólnoty. Prośmy, abyśmy będąc wspólnotą Kościoła, przynależni do Chrystusa bardzo osobiście, w sposób również osobisty odpowiadali za Kościół.

04 sierpnia 2019 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus powiedział bardzo mocne słowa: „Uważajcie na siebie samych, abyście byli bogaci przed Bogiem. Bardzo mocne, ale zarazem wskazujące drogę, że bogactwo może przyjść do nas z każdej strony, ale po mądrość i sens życia trzeba pójść samemu do Boga... Ale również dziękujmy za wspólnotę Kościoła która jest drogą przez Chrystusa do Ojca w Duchu Świętym i przez wstawiennictwo Maryi.

03 sierpnia 2019 r.
W jednej z pieśni maryjnej śpiewamy,
„Jak szczęśliwa Polska cała,
w niej Maryi kwitnie chwała.
Od Bałtyku po gór szczyty
kraj nasz płaszczem Jej okryty”.

Komuś stojącemu z boku mogłoby się wydawać, że Polacy-katolicy to mają taki specyficzny szał wobec kobiety, którą Maryją nazywają. A to jest szukanie Matki niezawodnej nadziei i prowadzącej do Syna. Szaleństwem zaś jest obnoszenie Jej wizerunku po ulicach i prowokowanie katolików do konfrontacji. Maryjo, Matko, każdego bez wyjątku człowieka, oręduj za nami u Syna.

02 sierpnia 2019 r.
Wspominając dni powstania warszawskiego 1944 roku przywołajmy słowa jednego ze 150 kapelanów tegoż powstania, Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Nie ma miłości bez ofiar. Tylko miłość ofiarna daje prawo do Ojczyzny”. Prośmy więc Maryję, żebyśmy dorastali do Jej matczynej miłości i umieli Ją obronić, a jednocześnie abyśmy wciąż dorastali do świadectwa wobec tej Matki, którą jest Ojczyzna – Polska.

01 sierpnia 2019 r.
Jeden z uczestników powstania, który zginął 31 sierpnia 1944 roku, kapitan Andrzej Romocki pseudonim „Morro” powiedział do księdza kapelana jezuity, księdza Józefa Warszawskiego: Ojcze, cały bezsens naszej walki staje mi się sensem w ofierze Chrystusa. Kiedy podejmujesz Hostię i Kielich i unosisz w górę na zwycięstwo. Prośmy Maryję, aby każde nasze uczestnictwo w Eucharystii było zwycięstwem nad grzechem i śmiercią i sensem naszych zmagań.

29 czerwca 2019 r.
Jak nigdy dotąd zdajemy sobie sprawę z trudnego wyznania wiary, a mianowicie „Wierzę w Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski Kościół. Ta apostolskość jest również dzisiaj bardzo ważnym dowodem, nieprzerwanym łańcuchem rąk, od wyciągniętych rąk Chrystusa nad Apostołami, aż do każdego z nas, następców apostolskich. Dlatego wyznajemy dzisiaj, że Kościół jest wspólnotą modlącą się tak, jak my tutaj, na tym miejscu. Wspólnotą żyjącą sakramentami, bo to jest nasze życie, Chrystus i Jego Matka.

26 czerwca 2019 r.
Przeżywając zakończenie oktawy Bożego Ciała warto przywołać słowa Świętego Jana Pawła II, że im bardziej świat będzie się dechrystianizował, tym bardziej będzie wołał o Chrystusa. Dziękujemy Chrystusowi, że został z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

25 czerwca 2019 r.
Po raz kolejny doświadczamy, że Ewangelia jest życiem, a nie poematem. W dzisiejszej Eucharystii, w sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej usłyszeliśmy bardzo mocne słowa Jezusa. „Nie rzucajcie tego, co święte psom i nie rzucajcie pereł przed wieprze”. A jednocześnie z bólem odbieramy fakt, że na polskich uniwersytetach, czy w teatrach, odwrócono ten porządek i poniżając nas, katolików w Polsce nazwano „światem zwierzęcym”. Dlatego prosimy, Maryjo, Matko Słowa Wcielonego i Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, oręduj za nami u Boga.

23 czerwca 2019 r.
Modlimy się dzisiaj w intencji ojców, zarówno obdarowanych w naszych rodzinach, jak również i duchownych, ojców w zakonach, w kapłaństwie. Warto przemyśleć zdanie jednego z profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, że „trzeba najpierw wiedzieć, kim się jest, a dopiero wtedy zrozumie się, jak powinno się postępować”. A z kolei, zespół dziecięcy „Arka Noego” podpowie nam: „mama to nie jest to samo, co tata”. Trzymajmy się tej linii wraz z Maryją i dzięki pomocy Maryi.

22 czerwca 2019 r.
Święty Jan Paweł II uczył nas – przed 40 laty – że „iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu”. Pielgrzymujemy na to miejsce, bo wiemy do Kogo idziemy i z Kim idziemy - z Maryją ku Chrystusowi. Dlatego dziękując dzisiaj za kolejną, trzecią pielgrzymkę mężczyzn na Jasną Górę, warto wziąć, jako pewnego rodzaju przestrogę słowa Ojca Honoriusza Kowalczyka, dominikanina, duszpasterza akademickiego, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Napisał kiedyś do studentów takie słowa: „Nie bójcie się przyjaciół, bo oni mogą was tylko zdradzić. Nie bójcie się wrogów, bo oni mogą was tylko zabić. Ale bójcie się obojętnych, bo za ich milczącą zgodą czai się zdrada i śmierć”. Maryjo, Matko Życia, Królowo rodzin, módl się za nami!

21 czerwca 2019 r.
W oktawie Bożego Ciała należy przypomnieć tytuł, jakim obdarował Maryję Święty Jan Paweł II - „Niewiasta Eucharystii”. Pytał nas: „Któż jest bliżej Ciała i Krwi Jezusa, jeśli nie Ona?” Dlatego nie dziwmy się, że po profanacji Jej wizerunków, kolejną eskalacją i obrazą były profanacje Najświętszego Sakramentu w procesjach w Gdańsku, czy w tak zwanej mszy profacyjnej w Warszawie. Maryjo, która jesteś najbliżej Jezusa, powiedz o nas! Powiedz o Kościele w Polsce i zaproś Jezusa ponownie w nasze życie!

20 czerwca 2019 r.
Dziękujemy Bogu za tę wolność wyznania i religii, że mogliśmy dzisiaj dać świadectwo Jego obecności pośród nas. Ale warto zwrócić uwagę na krótki tekst z trzeciego rodziału Listu do Hebrajczyków: „Uważajcie na siebie samych, aby w nikim z was nie było ducha nieprawej i przewrotnej wiary”. To ostrzeżenie z pewnoscią odnosi się do naszych braci. Bo nawet w czasach komunizmu i prześladowań wprost fizycznych nie odważono się przekraczać granic wiary i profanacji Eucharystii. A dziś czy to w Gdańsku, czy na ulicach Warszawy doszło do owych profanacji. A skoro są takie fakty, to módlmy się za nich, żeby ta przewrotność nie miała już miejsca...

19 czerwca 2019 r.
Dzisiejszy wieczór przed Uroczystością Bożego Ciała potwierdza prawdę, że Jezus spełnił swoją obietnicę: „Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. I skoro Jezus przechodzi naszymi ulicami, przechodzi obok naszych domów i miejsc pracy, odpoczynku, to odnówmy w sobie to bardzo piękne polskie zawołanie: „Idźcie z Bogiem!”, „Zostańcie z Bogiem”, „Jedźcie z Bogiem!” Zwłaszcza przy zakończeniu roku szkolnego naszych dzieci i młodzieży, kiedy wyruszają na różne drogi Polski i świata. Jedźcie z Bogiem i wracajcie z Bogiem! Maryjo prowadź!

18 czerwca 2019 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę. Można powiedzieć po ludzku nie do przeskoczenia: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół! Módlcie się za tych, którzy was prześladują!” Czynimy to każdego dnia, bo czym innym jest szanować i kochać osoby nawet nieprzyjazne, ale czym innym jest sprzeciwiać się złu, które się rozplenia i rozzuchwala.
Królowo i Matko rodzin módl się za nami!

17 czerwca 2019 r.
Gdy przed 50 laty księża – dzisiaj obecni tutaj jako pielgrzymi - przyjmowali święcenia, przez Europę, a zwłaszcza Francję, Paryż „rozlała się rewolucja kulturowo seksualna, „zakazująca mówić o złu”, przekraczająca wszelkie normy i przykazania. Dziś dociera ona również i do polskich miast. Wczoraj przybyła nawet na Jasną Górę. Dlatego wpatrujmy się w ten znak Krzyża z ostatniego Wielkiego Piątku Świętego Jana Pawła II, który przyciskał Chrystusa do swojego serca i w tę koronę, którą pobłogosławił w ostatnim dniu swojego zycia, a która jest na skroniach Matki i Jej Syna. Jasna Góra nie jest twierdzą, ale miejscem mocy wiary i Ducha Bożego, a Maryja prowadzi nas do zwycięstw. Dlatego dziękuję wszystkim obrońcom Jasnej Góry, za ich świadectwo wyznania wiary, poczynając od modlących się dzieci...

15 czerwca 2019 r.
Przyznajemy, że przyprowadziła nas tutaj wiara naszych ojców i matek. To ona kazała nam zrozumieć bardzo podstawową prawdę, że „Bez Boga Ojca Syna i Ducha Świętego ani do proga”, do jakiejkolwiek jedności i wzajemnej miłości. Przychodzimy również i dzisiaj, aby jako wspólnota Narodu i Kościoła wypowiedzieć stanowcze „nie” bezsensownym marszom o tęczowych kolorach podchodzących pod Jasną Górę. Bo one nie są marszami tolerancji i równości, ale siejącymi nienawiść poprzez znaki. Dlatego chciejmy od Maryi, Matki rodzin uzyskać siłę do chrześcijańskiego świadectwa.
Królowo rodzin, módl się za nami!

14 czerwca 2019 r.
Kościół w Polsce wskazuje dzisiaj na postać Błogosławionego biskupa męczennika Michała Kozala. Dla niego „Credo” było bardzo proste, tak jak dla każdego z nas: „Kochać Boga. Kochać Kościół, a w Kościele ludzi, których traktujemy jako jedną rodzinę”. Dlatego zjednoczmy się wokół prawdy, że Bóg jest między nami i „posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. To imię i życie Błogosławionego Michała Kozala pokazuje, że pomimo śmierci on żyje i prowadzi nas.

11 czerwca 2019 r.
Ciesząc się darem nowych kapłanów i nowych diakonów, potwierdzamy prawdę zapisaną o nich przez św. Pawła Apostoła, że „już nie należycie do siebie samych, bo za wielką cenę zostaliście nabyci Bogu”. Ale pamiętajcie, nie pozostawiajmy kapłanów samymi. Bądźmy solidarni na każdym odcinku, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy jedną rodziną Kościoła Chrystusowego, odpowiedzialni za siebie samych.
Matko kapłanów, módl się za nami!

09 czerwca 2019 r.
Na to miejsce przynosimy nasze zawierzenia, nasze prośby. Tutaj winniśmy stawać również z bardzo ważnymi pytaniami, nie tylko o kierunek drogi, ale przede wszystkim o wierność Bogu. W pytaniach stawianych przez kilkunastoletniego Karola Wojtyłę - w zapiskach dątąd nie publikowanych - znalazłem takie słowa, które wobec eskalacji wydarzeń w Gdańsku, w Warszawie i na ulicach naszych miast brzmią bardzo proroczo: „Chryste, jaką część Twojej miłości pochłania nasza nienawiść i nasze zło?” Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

07 czerwca 2019 r.
W czasach dzisiejszego zamętu bardzo często nakłada się sprawy profanacji religijnych na spory polityczne. Kościół zaś wypracował pewne metody, które nazwał „ewangeliczną rewizją”: widzieć, osądzić, działać. Bo bezczynność – jak uczył nas Święty Jan Paweł II – jest winą... Dlatego z pomocą Ducha Świętego nie tylko osądzajmy, ale i działajmy na świadectwo Chrystusowi i Jego Matce.

06 czerwca 2019 r.
Dzień, 6 czerwca 1979 roku był ostatnim dniem pobytu Jana Pawła II tutaj na Jasnej Górze. Warto sięgnąć do spotkania z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Ojciec Święty w Bazylice Jasnogórskiej powiedział: „Podstawowym prawem młodego człowieka jest prawo do Chrystusa, a sprawa Uniwersytetu polega nie na tym, aby mieć wyprodukowanych, wyuczonych ludzi, ale ludzi z miarą dojrzałego człowieczeństwa”. Powracają te pytania, czy uniwersytety Europy, świata i Polski przekazują prawdę? I czy ta prawda nie biegnie często wbrew prądowi sumień?...
Matko, Stolico Mądrości módl się za nami!

05 czerwca 2019 r.
W czerwcu 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przywoływał na nowo Przykazania Dekalogu, łącząc je z Ewangelią. A w kolejnym roku podpisał nowy Katechizm Kościoła Katolickiego, który jest drugim po Katechizmie Trydenckim z XVI wieku. Postawmy sobie dwa bardzo ważne pytania. Czy w naszych domach obok Pisma Świętego, mamy owe dziedzictwo Jana Pawła II, jego Katechizm? I drugie pytanie: Z jakich źródeł czerpiemy na co dzień mądrość dla naszego życia?

04 czerwca 2019 r.
Jesteśmy Tutaj, Jasnogórska Matko! Spełnia się Twoja wola, tak jak w przypadku Jana Pawła II. To tutaj potwierdzamy nasze zawierzenia, czyli naszą odpowiedź na miłość Boga. I dlatego dziękujemy za dar Jana Pawła II, przez którego uczymy się, jak można zawierzyć Bogu całego siebie, to wszystko, co składa się na nasze życie, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy.
Święty Janie Pawle II, dziękuję również za to, że przed 40 laty, jako młody kapłan, neoprezbiter mogłem stanąć razem z Tobą na tym miejscu, aby dzisiaj przedłużać twój głos. Aby dzisiaj dźwigać ludzi prawdą obudzonych sumień! Bo tylko tutaj zawsze byliśmy wolni poprzez wyzwolenie z grzechów i słabości. Tutaj, oddając się Bogu w niewolę miłości przez Serce Maryi. To słowo „niewola” tutaj nie boli, bo jest „odpowiedzią”, że można się skryć pod Sercem i płaszczem Matki, która po swojemu wychowuje swoje dzieci. Dlatego, „Niech będzie Bóg uwielbiony, w swoich Świętych i w Tobie, Ojcze Święty!” Amen.

30 maja 2019 r.
W tych najbliższych dniach będziemy z pewnością powracać na drogi apostolskiej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski. Zwłaszcza dlatego, że niektórzy utracili już pamięć, ato nie jest sprawa pamięci... to jest celowy wybór życia poza Chrystusem. Święty Jan Paweł II przypomniał nam wówczas: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy Klucz do zrozumienia jego dziejów, do zrozumienia tajemnicy samego człowieka”. Dlatego nie dziwimy się, że odrzucając Chrystusa, będzie znieważało się Jego Matkę, która jak nikt przybliża nas – w dobry i trudny czas – do Jedynego Odkupiciela człowieka.

29 maja 2019 r.
W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1983 roku, Jan Paweł II powiedział, że „człowiek jest powołany do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Podobnie i Naród nie jest powołany do klęski, ale do zwycięstw”. I wskazał na znaki zwycięstwa w Polsce, wynosząc na ołtarze św. Urszulę Ledóchowską, św. Rafała Kalinowskiego i św. Brata Alberta. Szczególne znaki zwycięstwa najpierw nad sobą samym, a później nad wszelkim zniewoleniem. I nie będzie przesadą, przypominać zdanie św. Urszuli dzisiejszej Patronki: „Polska jeszcze nie zginęła, dopóki kochamy”.

28 maja 2019 r.
Zbliża się 40 dzień od Zmartwychwstania Pańskiego, dzień Wniebowstąpienia. Sam Jezus ukazał nam drogę, przejścia ze śmierci do życia. I są takie odejścia, które dają nowy rodzaj obecności. On jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego w tę tajemnicę weszli nasi Przewodnicy: Święty Jan Paweł II, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. Przywołujemy go w 38 rocznicę śmierci, nie tylko dla pamięci, ale jako „dar i zobowiązanie”. Bo on nadal klęczy tutaj przed szczytem Jasnej Góry. On mocarz ducha i błaga Maryję o przemianę naszych serc poprzez jedność i łaskę.

27 maja 2019 r.
Czwarta Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, w czerwcu 1991 roku, była przypomnieniem Dziesięciu Bożych Przykazań i stała się „swoistym rachunkiem sumienia Narodu”, który odzyskał wolność. Jednocześnie Ojciec Święty upominał nas: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Trzeba wierzyć w mądrość narodu, który buduje na Ewangelii, na krzyżu Chrystusowym i na zawierzeniu Matce Bożej.

26 maja 2019 r.
W takim dniu, jak dzisiaj, w święto Matki warto wspomnieć, że kiedy papieżowi Piusowi XII, oznajmiono, że nie ma już Polski na mapach Europy i świata podczas okupacji hitlerowskiej. Odpowiedział: „Polska jeszcze nie zginęła, bo Polska ma wierzące matki. Polska się modli i Polska ma Matkę z Jasnej Góry”. Ten sam Papież Pius XII błogosławił w roku 1957 obraz naszej Jasnogórskiej Matki peregrynujący po naszej polskiej ziemi. Niech to nawiedzenie trwa, aby pogłębiać modlitwę i wiarę matek i ojców, ludzi młodych i dzieci.

25 maja 2019 r.
Od momentu naszych narodzin towarzyszą nam ręce lekarza, położnej, a następnie spojrzenie i oczy matki. Podobnie i tutaj, Maryja podaje nam Jezusa swoimi rękoma i patrzy na nas... Ojciec Święty Franciszek powiedział wprost: „Tutaj otrzymałem spojrzenie Matki”. Kościół jest naszą Matką! Czy umiemy być wdzięczni poprzez serce naszych Matek, za to, że „jesteśmy Kościołem”?

24 maja 2019 r.
Zdumiewające jest to, jak mało się uczymy z historii. Kiedy w latach totalitaryzmu komunistycznego bez sądu zaaresztowano Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a później męczennika za jego osobę i działalność - Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, a następnie skazanego i torturowanego Biskupa Czesława Kaczmarka, wówczas była odpowiedzialność osobista... Wszystko inne było dobre. A dzisiaj, przestępstwa „jednych” rozciągane są na cały Kościół jako wspólnotę. Trzeba zniszczyć Kościół! A więc totalitaryzm poprzedni zmienił się na „totalitaryzm wolnościowy”. Jakżeż trzeba prosić Maryję, żeby nauczyła nas tej trudnej miłości Kardynała Wyszyńskiego: „Kiedy wam powiedzą, że Prymas jest zdrajcą Narodu. Nie wierzcie! Bo kocham Polskę więcej niż własne serce”. Maryjo, naucz nas tej trudnej miłości Boga i Ojczyzny.

23 maja 2019 r.
W dniu 5 czerwca 1999 roku, w Sopocie Jan Paweł II wypowiedział słowa niezmiernie aktualne: „Światu i Polsce potrzeba ludzi mocnych sercem, mocnych sumieniem. Jesteśmy budowniczymi przyszłości. Ludźmi, którzy błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem zdobywają ludzi, i ziemię”. Myślę, że w tych słowach odnajdujemy również program naszej modlitwy ekspiacyjnej na Jasnej Górze, która trwa i na którą zapraszam w najbliższą sobotę na godzinę 13.00. A jednocześnie już dzisiaj witamy ludzi młodych, którzy również w sobotę poprzez Rodzinę Radia Maryja i TV Trwam rozpoczynają swoją pielgrzymkę zawierzenia wbrew bolesnym faktom, których doświadczamy.

22 maja 2019 r.
W nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego odczytujemy prawdę, że każda „modlitwa jest spotkaniem dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego”. Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek dopowiedział, że modlitwa jest wyrazem odwagi wiary w Boga, jako Ojca. Chciejmy tę odwagę wykazać również w naszym spotkaniu sobotnim, tutaj na Szczycie Jasnogórskim, 25 maja br. o godz. 13.00. Odwaga wiary tak bardzo potrzebna dzisiaj na każde doświadczenie, które jest i które przychodzi...

21 maja 2019 r.
Dnia 18 czerwca 1972 roku, przed Katedrą w Radomiu, powrócił na trasę Nawiedzenia obraz Matki Bożej Częstochowskiej, peregrynujący dzisiaj po ziemi poznańskiej. Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński wypowiedział wówczas bardzo ważne słowa: „Kościół ma Matkę, Naród musi mieć Matkę! I dlatego Ona jest dzisiaj z nami”. Te słowa wypowiadam również jako zaproszenie, nie tylko dla mojej archidiecezji, ale dla wszystkich wiernych całej naszej Ojczyzny, ażeby w przeddzień święta Matki, tutaj na Jasnej Górze stanąć i przeprosić Boga, Chrystusa i Ją za zniewagi. O godzinie 13.00 spotkajmy się na Szczycie Jasnogórskim na Eucharystii, żeby doświadczyć: „Mój Kościół jest moją Matką”. Jednocześnie, że w Maryi mamy Pomoc. Na tę drogę z serca wszystkim błogosławimy.

20 maja 2019 r.
W czasie okupacji Ksiądz Antoni Marchewka, który był redaktorem naczelnym „Tygodnika Katolickiego Niedziela” udzielił schronienia małemu chłopcu żydowskiemu, Arturowi Dreifingerowi. On, kiedy rozpoznawał po wojnie swoją matkę, to określił, że poznał ją po zapachu domu. Przytulając się do Niej „zapach domu był zapachem matki”. Życzymy tego wszystkim przybywającym tutaj, żeby przytulając się do Maryi i wpatrując się w Jej Oblicze, odnaleźli dom, niezależnie od czasu niewiary i oddalenia.

16 maja 2019 r.
W ten czas wielkanocny wpisują się w Niepokalane Serce Maryi szczególne daty: 11 kwietnia lub 8 maja podaje się datę męczeńskiej śmierci Świętego Biskupa Stanisława na Skałce, Biskupa Męczennika; 13 maja Pierwsze objawienie Maryi w Fatimie i zamach na życie Świętego Jana Pawła II i dzisiaj 16 maja, śmierć św. Andrzeja Boboli męczennika jedności Polaków i Kościoła Katolickiego. Maryjo, dla przemiany zapisuj każdego nas z bez wyjątku w swoim Niepokalanym Sercu.

13 maja 2019 r.
Eminencjo, to chyba zamiast dopowiedzenia na Jasnej Górze, które zazwyczaj przed błogosławieństwem dane mi jest udzielać. Dzisiaj już tam nie powrócę dlatego pozwólcie, że takie dopowiedzenie za nowym Katechizmem Kościoła Katolickiego. Że my tutaj ludzie wierzący i wyznający religię chrześcijańską nie jesteśmy „religią księgi”, ale religią Osoby Boga, który się objawia w Jezusie Chrystusie. Podobnie jak my nie jesteśmy wyznawcami takiego, czy innego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, czy Jej figury, ale osoby i dlatego kto narusza godność Matki dotyka każdego z nas. I dlatego rozumiemy się, że na to nie pozwolimy, na przekraczanie tych granic. Bo my wyznajemy Boga w Chrystusie, a Maryja jest Matką naszego Odkupiciela.

10 maja 2019 r.
W dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich spotykamy niezwykłe wydarzenie. Zmartwychwstały Chrystus trzy lata po swoim zmartwychwstaniu pyta się Szawła: Dlaczego Mnie prześladujesz? Kim jesteś Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Tę scenę dedykujemy wszystkim, którzy nie rozumieją i nie wierzą, że Jezus chodzi naszymi drogami. I dlatego mamy prawo przez Matkę docierać do Niego i nie pozwolić na profanację tych ścieżek.

8 maja 2019 r.
W przeżywanym na ziemi polskiej „Tygodniu Biblijnym” warto przypomnieć zasadę Świętego Hieronima, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Czy może być większa bieda na świecie od tej, gdyby człowiek nie poznał Chrystusa? A któż podprowadzi nas bliżej do Jego Ciała i Krwi wydanego za nas, jeśli nie Maryja? Czy już rozumiemy, dlaczego atakowana jest Matka? Bo Ona otrzymała nas z wysokości krzyża, jako swoje dzieci.

5 maja 2019 r.
Dzisiejsze przesłanie z Dziejów Apostolskich: „Trzeba nam bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi” jest nadal aktualne. A Jednocześnie, prośmy Ducha Świętego – po przekroczeniu progu Tygodnia Biblijnego w Polsce – abyśmy „od czytania przechodzili do spotkań z Jezusem”, który do nas mówi. I jeszcze jedna myśl. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar narodzin – akurat tego dnia – Stanisława Moniuszki, który przepięknie tworzył kulturę polską i religijną. Dlatego, że bardziej słuchał Boga, aniżeli ówczesnych zaborców, którzy skazywali Polskę na niebyt...

4 maja 2019 r.
Najświętsza Maryja Panna jest „dowodem”, że Jezus nie jest mitem z historii, lecz Synem Boga, zrodzonym z Jej Ciała i Krwi dla naszego zbawienia. Dlatego nie dziwmy się, że Maryja będzie tak atakowana, jak sam Jezus i Jego Kościół. Albowiem Kościół też nie jest wymysłem ludzkim lecz wspólnotą Boga z ludźmi przez Chrystusa w Duchu Świętym. Pamiętajmy więc o słowach Chrystusa, że „bramy piekielne go nie zwyciężą”, niezależnie od prób czasu i systemów...

3 maja 2019 r.
Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami „zawłaszczania historii”, poprzez różne interpretacje słowa i prawa Konstytucji, przychodzimy tutaj, aby za Janem Pawłem II, Świętym Rodakiem, Następcą Świętego Piotra powiedzieć: „Maryjo, wierzymy w mądrość Narodu, który buduje na Ewangelii, na Krzyżu i na zaufaniu do Ciebie”. Bo Ewangelia Twojego Syna nie znosi i nie zmienia Konstytucji tylko nadaje jej kierunek i światło...

1 maja 2019 r.
Codziennie tutaj na Jasnej Górze sprawowana jest Eucharystia na intencję Ojczyzny, Kościoła i Ojca Świętego. Prosimy w niej o pokój dla Ojczyzny, a religia żeby rozwijała się w wolności. Czyż tak trudno zrozumieć tym, którzy profanują nam obraz Jasnogórskiej Pani wraz z Jej Synem, że to nie jest tylko zaatakowanie obrazu, ale godności Polaków, ludzi wierzących? Czy tak trudno zrozumieć, że to dziedzictwo Matki otrzymaliśmy od Chrystusa już od 1053 lat? Cieszymy się „piętnastoleciem” tzw. europejskości, ale umiejmy dostrzegać dysproporcje wdzięczności Bogu za Ojczyznę i za Kościół...

29 kwietnia 2019 r.
Męczennicy powracają... w pamięci i modlitwie Narodu i Kościoła. Przypominamy sobie, że co piąty kapłan Kościoła Katolickiego ginął w czasie drugiej wojny światowej, razem z tymi tysiącami, milionami Polaków. Chcemy nie tylko pamiętać, ale chcemy prosić Miłosiernego Boga, ażeby z ich śmierci wyrosło dobro i wierność naszego Kościoła i Ojczyzny.

28 kwietnia 2019 r.
W zapiskach dialogu Jezusa Miłosiernego z Siostrą Faustyną odnajdujemy zdanie o obietnicy wywyższenia Polski, tylko czy Polska będzie wdzięczna? Czy okaże wdzięczność Bogu? Tak odbieramy między innymi dar Świętej Faustyny, jak również szczególnego orędownika i przewodnika na tej drodze, Świętego Jana Pawła II, Pierwszego z rodu Polaków Następcę Świętego Piotra. A cóż dopiero powiedzieć o iskrze, o tajemnicy iskry, która ma przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa. Czy jesteśmy wdzięczni i gotowi...? 28 kwietnia 2019 r.

27 kwietnia 2019 r.
W wigilię Miłosierdzia Bożego, 2 kwietnia 2005 roku, przeszedł z „życia do Życia” Jan Paweł II. A przypomnijmy, że 1 kwietnia, w przeddzień śmierci pobłogosławił te korony „Totus Tuus”, które dzisiaj są przed naszymi oczyma na skroniach Jezusa i Maryi. I dzisiaj, pięć lat po jego kanonizacji musimy prosić, aby Polska była dziedzictwem chrześcijańskim. Żeby przyjęła na nowo i potwierdziła to dziedzictwo... A jednocześnie, nie pozwólmy, żeby „barbarzyństwo kulturowe”, na ulicach, czy w teatrach, czy w spektaklach telewizyjnych profanowało Obraz naszej Matki i Jej Syna. Bo wtedy nie odnajdziemy się nigdy na wspólnej drodze...
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!
Święci niebiescy nasi polscy Patronowie, Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami!

17 kwietnia 2019 r.
Przeglądajmy się w tych dniach w Sercu Maryi i wtedy sprawdzimy autentyczność naszej wiary, naszego zawierzenia Bogu na Jej wzór. A dodatkowym impulsem niech będzie powrót zarówno sukni na obrazie Maryi jak i koron, które złożył – można powiedzieć w ostatnich godzinach swojego ziemskiego życia – Święty Jan Paweł II Totus Tuus. Prośmy jego o szczególne wstawiennictwo w tym przeglądaniu się w zwierciadłach wiary Maryi i wiary Kościoła.

16 kwietnia 2019 r.
Zdumiewa nas podwójny komunikat wynikający z tragedii pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Podobno ten pożar powstał przypadkiem... Drugi komunikat, że w miejsce katolickiej świątyni przy odbudowaniu będzie Centrum Spotkań Kultur Religijnych. Ale dziękujemy Bogu, że na pewno nie przypadkiem ocalała Korona cierniowa Jezusa jako najcenniejsza relikwia tego miejsca, Ikona Jasnogórskiej Matki Kościoła i relikwie Świętego Jana Pawła II. Niech będzie Bóg uwielbiony!

15 kwietnia 2019 r.
Doświadczamy kolejnego bolesnego dramatu religii chrześcijańskiej w Europie. Katedra Notre Dame spłonęła. Tak, jak przynajmniej kilkanaście kościołów w Europie w ostatnim czasie. Europa stoi i patrzy, czy ta cywilizacja jeszcze przetrwa, czy będzie potrzebna aż interwencja z Nieba? Dlatego prośmy Matkę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, aby „ogień miłości” panował wśród ludzi, a oddalał nienawiść i wszelką przemoc.

14 kwietnia 2019 r.
Dzisiaj po raz pierwszy w historii naszego Narodu obchodziliśmy święto Chrztu Polski. Dokładnie 14 kwietnia 966 roku zostaliśmy „zanurzeni” w życie Boga w Trójcy Jedynego. A tam, gdzie jest Chrystus tam jest również i Jego Matka. Dlatego dziękujmy nie tylko za „wczoraj”, nie tylko za „dziś”, ale zawierzmy to, co składa się na „jutro” naszej Ojczyzny i naszego Kościoła.

12 kwietnia 2019 r.
W tych dniach, kiedy będziemy przeżywać Triduum Paschalne, a więc szczyt naszych wydarzeń zbawczych warto przywołać słowa Ojca Świętego Benedykta XVI seniora, który zaznaczył: „Siła wewnętrznego człowieka jest w moralności, w prawie zjednoczenia życia ludzkiego z Bogiem”. A Święty Jan Paweł II w Manili do młodzieży podkreślał: „Strzeżcie się fałszywych nauczycieli, którzy głoszą, że nie ma prawdy absolutnej, że wszystko jest relatywne. Strzeżcie się, bo chcą oni doprowadzić was do tego, żebyście byli tak jak oni cyniczni i wątpiący”. Dlatego przychodzimy tutaj do Matki Niezawodnej Nadziei, złożonej w Chrystusie.

10 kwietnia 2019 r.
Dzisiaj Kościół na całym świecie głosił słowa Chrystusa: „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Wiemy, że Prawdę, którą jest Chrystus można było ukrzyżować, ale ta Prawda zmartwychwstała i nadal zwycięża. Dlatego ufamy, że każda prawda również ta, która dotyczy ziemi polskiej i dramatów II wojny światowej, Holokaustu, Katynia, Smoleńska „przebije się” i zwycięży w Chrystusie, Jedynym Zbawicielu człowieka i świata.

9 kwietnia 2019 r.
W domach rodzinnych, w szkołach i w Kościele uczyliśmy się i uczymy mądrej i odpowiedzialnej miłości Ojczyzny. Był czas, że rozerwano tę triadę. A dziś, stawiamy pytanie: dlaczego w tak zwanej słusznej sprawie protestu szkolnego nie uwzględniono terminów rekolekcji dla dzieci i młodzieży i tym samym pozbawiono ich nauczycielskiego głosu Kościoła i sakramentalnej posługi kapłanów? Księża oczekują w konfesjonałach, a dzieci nie ma? Stawiamy to pytanie przed Tobą Matko i prosimy, uproś nam mądrość i odpowiedzialność.

8 kwietnia 2019 r.
Zmarły przed kilkoma dniami, śp. pan Tadeusz Szyma, bardzo zasłużony dla świadectwa o Janie Pawle II, napisał wiersze zarówno dedykowane jemu samemu, jak i w ostatnim czasie jeszcze nie wydane Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W jednym z nich napisał: „Był taki czas dziejowego zła, którego żaden naród by nie uniósł... dlatego należało powiedzieć: Dosyć, „non possumus”, nie pozwolimy!” I te słowa odnoszą się dzisiaj do degradacji osoby i posługi św. Jana Pawła II. Nie pozwolimy, bo z tego Jasnogórskiego Obrazu idzie moc i siła przez Maryję. I to zwycięstwo przyjdzie przez Nią.

5 kwietnia 2019 r.
Wsłuchujemy się w kolejne świadectwa grup pielgrzymich, zwłaszcza ludzi młodych, maturzystów z całej naszej Ojczyzny. Wpatrując się w ich twarze, które tutaj zawierzają siebie przez Maryję, trzeba z głębi serca dziękować Bogu w duchu Magnificat „za wielkie rzeczy, które nam czyni”. Bo nie jest przypadkiem, że w grupie od 16 do 29 roku życia polska młodzież jest najbardziej związana z Bogiem, w Europie a nawet w świecie. A dzisiaj dołącza do tej grupy grono dzieci i tych najmłodszych, muzykujących i... już twórców. Dlatego dziękujmy Bogu za polskie domy, które potrafią się modlić, śpiewać i muzykować.

3 kwietnia 2019 r.
Obliczono, że w czasie swoich apostolskich pielgrzymek Jan Paweł II okrążył ponad 30 razy ziemię, zawsze z Ewangelią i z krzyżem. Wskazując cenę podnoszenia naszego człowieczeństwa w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tym bardziej boli, że już w naszym pokoleniu tak poniża się jego godność osobową i jego posługę. Tłumacząc paszkwile z różnych języków świata, również na nasz język ojczysty. Dlatego prośmy Królową Polski, której tak zaufał i zawierzył wszystko, aby wstawiała się za nami i broniła jego godności w naszym i kolejnych pokoleniach.

2 kwietnia 2019 r.
W takim dniu jak dzisiaj, a zwłaszcza wieczorem powinniśmy się nauczyć na pamięć, jak pacierza testamentu Świętego Jana Pawła II z Krakowskich Błoń, 10 czerwca 1979 roku. „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której Chrystus wyzwala człowieka. Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili miłością, która objawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa. A bez której życie ludzkie nie ma korzeni, ani sensu. Proszę was o to... Amen”.

1 kwietnia 2019 r.
Kiedy 1 kwietnia 1656 roku król polski Jan Kazimierz składał śluby w Katedrze Lwowskiej był już po zwycięstwie tutaj na Jasnej Górze, ale jednocześnie był świadomy zagrożeń, które szły nie tylko od zewnątrz, ale i wewnątrz kraju podzielonego. Dlatego zawierzał całe dziedzictwo Ojczyzny, które było i które będzie. Nawiązał do tego św. Jan Paweł II w Lubaczowie, w 1991 roku, że „Odwieczna Mądrość zapuściła korzenie w dzieje naszego narodu. Przez ten wizerunek Bogarodzicy Dziewicy Łaskawej podejmujemy to dziedzictwo”. I nie pozwólmy, aby go zniszczyły siły zewnętrzne i wewnętrzne.

31 marca 2019 r.
Po raz kolejny w naszym życiu zdumiewamy się mądrością Kościoła, który po „przepołowieniu” czasu Wielkiego Postu ukazuje nam już świt świąt wielkanocnych i każe się cieszyć z tej drogi. Bo chrześcijaństwo nie jest tylko religią krzyża, ale przede wszystkim miłości i to miłości zwycięskiej, a ona daje nam nadzieję i umocnienie na każdy czas.

30 marca 2019 r.
Wśród wielu doświadczeń zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, przez które przechodzi Kościół i nasza Ojczyzna, warto przywołać słowa Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego, który powiedział: „Pamiętajcie, że kiedy naród miał usta zamknięte, przemawiał Kościół. A Jan Paweł II dopełnił te słowa mówiąc: „Mówię nie tylko do was, ale i za was, dźwigając to wszystko, co polskie, narodowe i chrześcijańskie”.

29 marca 2019 r.
Jeśli w duchu dzisiejszej Ewangelii nie będzie prymatu Boga w naszym życiu, zarówno w porządku poznania, jak i miłowania, to nawet służba bliźniemu może okazać się tylko filantropią albo pozorną solidarnością. Dlatego prośmy o jedność z Bogiem i pomiędzy sobą przez przyczynę Maryi.

28 marca 2019 r.
Czas Wielkiego Postu jest czasem trudnych, powracających pytań. Na przykład, jak daleko przebiega granica między Miłością Miłosierną a Sprawiedliwością Boga? Na początku postu usłyszeliśmy trzykrotne kuszenie Jezusa przez szatana. A w dzisiejszej Ewangelii słyszymy zarzut wobec Chrystusa: "Mocą złego ducha wyrzuca złe duchy". Czy nie jest to również i nasza rzeczywistość, kiedy dobro, prawda, czystość, wolność są opresyjne, a zło staje się normą wszelkich dewiacji i zboczeń? Prosimy Miłość Miłosierną Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi o mądrość na co dzień.

27 marca 2019 r.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wyznaczył nam bardzo wysoką miarę: przebaczyć zawsze, nie tylko siedem razy. Przebaczenie nie jest słabością, nie jest też zapominaniem, jest dążeniem do prawdy i domaga się sprawiedliwości. Dlatego dopiero wówczas mamy prawo prosić o przebaczenie naszych win. 26 marca 2019 r.
Oczekując – tak ufamy – na bliską beatyfikację Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, warto wsłuchać się w jego słowa: „Kościół nie jest zwykłym obserwatorem dziejów Narodu. Kościół jest wcielony w Naród, dlatego podnosimy nasze ręce nie po to, żeby rozszarpywać rany, ale żeby przebaczać, jednoczyć i błogosławić. Kładziemy te ręce na serce i duszę Narodu, bo Kościół nie ma zwyczaju opuszczać Narodu”. Jakżeż te słowa są nam potrzebne dzisiaj. Kościół nie ma tego zwyczaju i dzisiaj - opuszczać Narodu!

25 marca 2019 r.
Każde święto maryjne podprowadza nas do kontemplacji Oblicza Jezusa Chrystusa. W tym czasie jest to Oblicze cierniem ukoronowane i ukrzyżowane. Bo jest to objawienie miłości miłosiernej. "Tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej obficie rozlała się łaska". Pamiętajmy o tym zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. A Maryja jest drogą ku Chrystusowi, ku życiu.

24 marca 2019 r.
Dzisiaj w Markowej koło Łańcuta przeżywaliśmy 75. rocznicę męczeńskiej śmierci rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi, zamordowanych ze względu na ukrywanie Żydów: rodziny Goldmanów, Szallów i Grunfeldów. Szczytem wolności, w rozumieniu Ewangelii Chrystusa, jest oddanie życia za kogoś, kogo się kocha i komu się służy. To jest prawdziwa miara chrześcijaństwa.

22 marca 2019 r.
Każde pokolenie Polek i Polaków, otrzymując dar spojrzenia Matki na tym miejscu, musi przyjąć Jej wołanie: Nie bójcie się Boga - dla Boga jest wszystko możliwe! Nie bójcie się świata, bo Chrystus zwyciężył świat! I nie bójcie się samych siebie i własnej słabości, bo On posyła Ducha Świętego.

21 marca 2019 r.
Na drogach Wielkiego Postu wsłuchajmy się w głos poety, Romana Brandstaettera: „Młodzieńcze, ile razy zagubisz swój czas, przyłóż ucho do ramion krzyża, a on ci wskaże dokładną godzinę twojego życia”. Bo Chrystus sam powiedział: „Nikt mi życia nie odbiera. Ja sam od siebie je daję, bo Ja za was w ofierze poświęcam samego Siebie”.

20 marca 2019 r.
Przed czterdziestu laty – 4 marca 1979 roku – Ojciec Święty podpisał pierwszą programową encyklikę "Redemptor hominis". I zadał nam następujące zmaganie: "Człowiek, który chce zrozumieć samego siebie bez pozornych opinii i wartościowań, musi „przylgnąć” do Chrystusa wraz ze swoją słabością i grzesznością. Wejść w Jego życie, w Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia. Uczmy się tego przy Maryi i z Maryją.

19 marca 2019 r.
W Jasnogórskim Wizerunku dostrzegamy Boże Macierzyństwo Maryi i tajemnicę Dziecięctwa Syna Bożego. Ale z pewnością w czasie życia w Nazarecie towarzyszyła Im troska i miłość Józefa. I tak jest dzisiaj z Kościołem. Święty Józef jest i idzie z nami wraz z Maryją i prowadzi do Jezusa. Dlatego prośmy, według myśli z modlitwy Kościoła: "Tak jak niegdyś opiekowałeś się ziemskim życiem Zbawiciela, tak dziś broń Kościoła Świętego od wszelkich błędów, wrogich napaści i zepsucia”.

16 marca 2019 r.
Trzeba nam przypomnieć, że dokładnie 12 czerwca 1999 roku zarówno w Sandomierzu, jak i w Zamościu, Jan Paweł II wołał: "Nie możecie przegrać miłości! Bądźcie mocni nadzieją!" Trzeba być rzeczywiście krótkowzrocznym, żeby w niektórych propozycjach tak zwanej „Karty” i programów dla dzieci i młodzieży nie dostrzegać nawet słowa "miłość" i słowa "nadzieja". A czy można żyć bez miłości? Czy można żyć bez nadziei? Dlatego tutaj przychodzimy!
Matko miłości, Matko nadziei, módl się za nami!

27 lutego 2019 r.
Już za tydzień wejdziemy w okres Wielkiego Postu. Dlatego przyjmijmy pouczenie z Księgi Syracha, który mówi, że „kto che trwać przy Panu, musi swoją duszę przygotować na doświadczenia”. A któż nas na tej drodze najbardziej wychowa i strzeże, jeśli nie Maryja – która zarówno w doświadczeniach wiary, jak i wierności Bogu – jest „Pierwszą Służebnicą”.

26 lutego 2019 r.
W kontekście przeżyć, których doznajemy w naszej Ojczyźnie, zwłaszcza na płaszczyźnie Kościoła, warto zastanowić się nad słowami Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: "Przebaczenie daje nam prawdziwą wolność", bo jest wolnością od zła, która opiera się na prawdzie, a nie na złudzeniach czy oskarżeniach.

25 lutego 2019 r.
Zaledwie wczoraj usłyszeliśmy słowa Chrystusa: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy wam złorzeczą. Kiedy ktoś cię uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi". Chrystus nie zmieni swojej Ewangelii, również i naszymi ustami. Pomimo profanacji w Katowicach-Panewnikach czterech Kaplic Różańcowych, pomimo dewastacji cmentarzy w Polsce czy za granicą - pamiętajmy o korzeniach, z których wyrastamy. Nie podcinajmy ich, bo wtedy nie będzie miejsca dla nikogo...

24 lutego 2019 r.
Z woli Wszechmogącego Boga Maryja była nie tylko obecna na drogach ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, ale kiedy na Golgocie otrzymała testament z wysokości Krzyża: "Oto Syn Twój". Oto Kościół - wspólnota ludzi wpatrujących się w Ciebie i uznających Ciebie za Pana i Zbawiciela. Na tych drogach Maryja jest obecna również jako Królowa Męczenników. Dokładnie dzisiaj, w 303 roku cesarz Dioklecjan rozpoczął krwawe prześladowanie chrześcijan, zakazując wszelkich praktyk religijnych. Czasy nieraz powracają, a Ona jest zawsze z nami, w każdy czas.

23 lutego 2019 r.
To nie przypadek, że wczoraj modliliśmy się słowami: „Aby wśród zamętów tego świata pozostała nienaruszona wiara Kościoła”. A dzisiaj słyszymy Ewangelię według Świętego Marka, kiedy Bóg Ojciec potwierdza Jezusa, jako Umiłowanego Syna, którego słuchajcie! Bo to w Nim jest źródło prawdy i moralności, a nie w raportach „pseudooczyszczaczy” Kościoła. Matko Chrystusa i Kościoła, módl się za nami!

19 lutego 2019 r.
W nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy również Świętego Jana Pawła II mogliśmy wiele razy usłyszeć słowa umierającego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda: „Gdy przyjdzie zwycięstwo, przyjdzie przez Maryję". Dzisiaj również potwierdzamy prawdę tych słów. Bo w nocy z 14 na 15 lutego 2014 roku – tutaj na Jasnej Górze o północy Maryja zwyciężyła po raz kolejny, poprzez wolność obrazu Telewizji Trwam na multipleksie. Dlatego - poprzez Apel Jasnogórski jesteśmy razem - w Polsce po krańce świata. Maryjo, zwyciężaj!

18 lutego 2019 r.
W niewielkiej książeczce, która nosi tytuł "Maryjne drogi wolności", Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński zapisuje bardzo ważne słowa: "Myślę, że jedyną siłą, która może ocalić Kościół i świat jest ta, która płynie z Serca Jezusa. I ta siła jest na drobne gesty dobroci i miłości w naszej codzienności". Matko Kościoła i świata, módl się za nami!

17 lutego 2019 r.
Wydawałoby się, że dzisiejsza Antyfona mszalna jest bardzo prosta: "Błogosławiony, kto zaufał Panu". Ale rozumiemy, że dopiero stopień zaufania prowadzi do prawdziwej wspólnoty. A prawdziwa wspólnota jest tam, gdzie jest konsekwencja przyjętych zobowiązań i programu, który Bóg nam przygotował. Dlatego prośmy Maryję, która jest Pierwszą w porządku łaski, aby nam wypraszała pragnienie zaufania Bogu we wszystkim.

16 lutego 2019 r.
Przed czterdziestu laty Ojciec Święty Jan Paweł II, kończył swoją pierwszą encyklikę "Redemptor hominis" - "Odkupiciel człowieka", którą podpisał 4 marca 1979 r. Podkreślał w niej, że Ewangelia nie jest ideologią, lecz „zdumieniem nad godnością każdego człowieka”. Zdumieniem samego Boga, który posłał swojego Syna. A On zjednoczył się z każdym bez wyjątku, nawet gdyby on nie zdawał sobie z tego sprawy. Odczytujmy na nowo i realizujmy w sobie te słowa i przesłania.

15 lutego 2019 r.
Jeden z dziennikarzy francuskich dał takie świadectwo o Janie Pawle II: "On mówił sobą, nie tylko słowami". Postawmy sobie pytanie, gdzie się on tego nauczył? Sam odpowiedział: "Cały Twój, Maryjo!". Na podobieństwo Maryi, która nie mówiła wiele słów, ale mówiła sobą, przez łaską Boga. Bądźmy sobą na miarę łaski, którą otrzymujemy.

14 lutego 2019 r.
Podczas dzisiejszego sympozjum Ruchu "Europa Christi" w jednym z referatów usłyszeliśmy słowa, że w jednym z bałkańskich krajów nazywano Świętych Cyryla i Metodego "stwórcami literatury i rewolucjonistami". A z kolei święty Walenty, który jest męczennikiem również tego dnia, został „zawłaszczony” z kolei przez neopogaństwo i zaproponowany jako „miłość bez granic”, bez prawdy...
Dlatego prośmy Maryję, Matkę Słowa Wcielonego o prawdę polskich słów - żeby słowo miało swoją treść.

12 lutego 2019 r.
Zauważmy, że ludzie współcześni lubią szukać linii genealogicznych, swoich korzeni. Jednocześnie zapominamy o tym, o czym mówi dzisiaj Księga Rodzaju: o pochodzeniu człowieka z ręki Boga. A w Chrystusie odnajdujemy swój początek, koniec i przyszłość. Matko Chrystusa i Kościoła, módl się za nami!

11 lutego 2019 r.
Przed sześciu laty przeżywaliśmy niezwykłe wydarzenie w Kościele Chrystusowym: ustąpienie z urzędu Świętego Piotra papieża Benedykta XVI. To był wielki akt wiary, odwagi i odpowiedzialności. I warto przywołać dzisiaj słowa tegoż papieża, że "miłosierdzie Boże pomimo wielu aktów przemocy i niesprawiedliwości, to miłosierdzie, które objawiło się w Jezusie Chrystusie „przeważy” szalę zła dobrem i przebaczeniem, które rodzi się w sercu pojedynczego człowieka".
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

10 lutego 2019 r.
W dzisiejszej Ewangelii powraca do nas tajemnica Kościoła, kiedy Chrystus wskazuje Piotrowi na jego zadanie: "Pomimo twojej grzeszności będziesz ludzi łowił". Czymże jest więc Kościół, jeśli nie wspólnotą uczniów, którzy z wiarą wpatrują się w Jezusa jako Jedynego Zbawiciela. Jednocześnie jest Siecią zbawczą dla wszystkich, którzy nie chcą się zatracić, ale osiągnąć Zbawienie.

9 lutego 2019 r.
Bardzo znamienny jest dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Marka, który pokazuje nam Chrystusa zatroskanego o całego człowieka, skoro po działaniach Apostołów mówi: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco". To słowo Chrystusa jest dla nas bardzo aktualne, kiedy przeżywamy ostatnie dni ferii, odpoczynku zarówno dla dzieci, młodzieży czy studentów. Jest to jednocześnie przypomnienie, żebyśmy umieli wchodzić na górę modlitwy, a później schodzili i odpoczęli nieco, dla rozwoju zarówno duchowego, jak i fizycznego. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, żeby rodzice nie zapominali o prawie i obowiązku upomnienia się o religijne praktyki swoich dzieci.

8 lutego 2019 r.
Za Świętym Grzegorzem z Nyssy potwierdzamy, że są trzy sprawy, które charakteryzują chrześcijanina: sposób myślenia, sposób mówienia i sposób życia. Myślmy „tak”, mówmy „tak” i żyjmy „tak” - dziś, aby jutro nikt z nas się nie wstydził...

7 lutego 2019 r.
Jak zauważa jeden z katolickich dziennikarzy Franciszek Kucharczyk szerzy się w polityce świata, Europy i w Polsce nowa pseudoreligia, która ma na imię "dobrzyzn". A wyznaje następującą zasadę: "Nie wierzę w Boga, nie uznaję Go, ale jestem dobry". Odpowiedzmy słowami poezji: "Czy można żyć bez Ciebie, Boże? - Można! Ale nie można bez Ciebie owocować". Matko Wcielonego Słowa, módl się za nami!

6 lutego 2019 r.
Przed siedemdziesięciu laty, 6 lutego 1946 roku, do Archikatedry Warszawskiej wchodził Ksiądz Prymas abp Stefan Wyszyński. Ale pamiętajmy, że była to spalona i ledwie odbudowywana archikatedra. Ten ingres poprzedzał bardzo znamienny fakt... Kiedy po Powstaniu Warszawskim płonęła stolica, Ksiądz Wyszyński wówczas jako kapelan Armii Krajowej patrzył się na dymy płonącej Warszawy w Laskach. Wtedy u jego stóp z wysokości nieba spadła spalona kartka Biblii. I odczytał jej treść: "Będziesz miłował". Wczytujmy się w jego testament, w którym przebaczał winowajcom i prosił, abyśmy nie ulegli „nienawiści społecznej”. Nigdy!

5 lutego 2019 r.
W tych dniach, w sposób szczególny obchodzimy święto Ordynariatu Polowego, w stulecie jego zaistnienia. Ale jednocześnie trzeba przypomnieć, że ponad 50 lat po zerwaniu Konkordatu ze Stolicą Apostolską „owocowało” to między innymi włączeniem alumnów w szeregi żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. I to nie w celu obrony i budowy jedności w Narodzie, ale złamania ich kręgosłupów moralnych i decyzji opowiadania się za Bogiem i za służbą Ojczyźnie. Są dzisiaj wśród nas niektórzy spośród tych kilku tysięcy powołanych kleryków żołnierzy. Jednym z nich był również obecny z nami Ksiądz Biskup Ignacy Dec, inni Księża Biskupi, z Arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem. Szczególnym świadkiem tamtego zniewolenia jest Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, alumn żołnierz. Dziękujemy za to, że stali się oni świadkami tamtego trudnego czasu jedności Kościoła z Narodem.

4 lutego 2019 r.
Mijają kolejne lata i pokolenia Polaków, a my ciągle nie zdajemy egzaminu ze stanu wojennego i papieskiego nauczania, że „nie ma wolności bez solidarności”. Ale jeśli solidarność jest w złym, to przynosi ciężary nie do uniesienia. „Jeden drugiego brzemiona noście i wtedy wypełnicie program apostolski”. Bez Boga, ani do proga.

3 lutego 2019 r.
Dzisiaj w całym Kościele Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian przypomniał nam przymioty miłości: „miłość nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie dopuszcza się bezwstydu, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy...” Streszczeniem tych przymiotów jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus, który swoją miłością miłosierną zwycięża. Dlatego przyjmijmy ostrzeżenie Świętego Jana Pawła II, że bez Chrystusa człowiek nie zrozumie samego siebie, nie zrozumie dziejów naszego Narodu. I bez pomocy Ducha Świętego nie będzie prawdziwej odmiany oblicza tej ziemi, ludzi tej ziemi, pomimo programów i obietnic. Bez Boga człowiek zatraca siebie...

2 lutego 2019 r.
Pozwólcie, że w dniu dzisiejszym wspomnę dwie bardzo ważne postacie Kościoła w Polsce. Dokładnie 83 lata temu tutaj, na Jasnej Górze, został wyświęcony na biskupa Teodor Kubina, pierwszy biskup częstochowski, którego hasłem było: "Żal mi tego ludu", wskazując na Eucharystię. A z kolei 70 lat temu do katedry gnieźnieńskiej wchodził Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, którego hasło brzmiało: "Samemu Bogu przez Maryję". Myślę, że te dwie postaci - tak jak innych wspaniałych ludzi naszego Kościoła - streszczają słowa kardynała Wyszyńskiego: "Kościół w Polsce nie miał nigdy w zwyczaju opuszczać Narodu. Nie ma takiego zwyczaju także i dzisiaj”. Maryjo, prowadź! Maryjo, wysłuchaj!

1 lutego 2019 r.
W wierszu Karola Wojtyły Maryja zdumiewa się, że nie tylko w Jezusie jest światło, ale On jest Światłem. Jego Miłość się nie starzeje - i ta z Betlejem, i ta z Golgoty, i ze Zmartwychwstania. A rozjaśnia się mam każdego dnia w Eucharystii i tak będzie aż do skończenia świata.

31 stycznia 2019 r.
Sobór Watykański II w jednym ze swoich najważniejszych dokumentów - Konstytucji Dogmatycznej o Kościele - określił rolę Kościoła, że jest on w Chrystusie "światłością narodów". Bardzo często słyszymy pytanie: Co mi daje Kościół? To odpowiedzmy sobie: kim bylibyśmy bez Kościoła? Chodzilibyśmy nadal w ciemnościach i skazani na bezsens życia...

30 stycznia 2019 r.
Kiedy w Kościele polskim przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: "W mocy Bożego Ducha", prośmy o taką odwagę wiary i głoszenia Ewangelii, która nie będzie odbierana jako klerykalizacja życia społecznego, ale jako fundament jedności człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. A zarazem miarą przyszłego sądu nad nami.

29 stycznia 2019 r.
W dzisiejszej Ewangelii św. Marek przypomniał nam bardzo trudne pytanie Jezusa: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Każdy, kto wypełnia wolę Ojca mego, ten mi jest bratem, siostrą i matką". Ta mocna więź Maryi z Chrystusem stanowi podstawę do Jej najpiękniejszego tytułu: "Bogurodzica". A Kościół naszych dni ośmielił się dołączyć: " Wszechmoc Błagająca."
Zawierzmy więc Chrystusowi wszystkich i wszystko przez Maryję.

25 stycznia 2019 r.
Ojciec Święty Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie bardzo mocno zaznaczył, że Chrześcijaństwo to jest Jezus Chrystus. To jest styl życia wynikający z wiary w Jego Osobę jako Pana i Zbawiciela, a nie żaden system rozrywkowy i po taniej cenie, żeby pozyskać sobie ludzi. Dlatego nasze zawierzenia Bogu na wzór Maryi są odpowiedzią na miłość Chrystusa objawioną w Betlejem, na Krzyżu i w Zmartwychwstaniu.

24 stycznia 2019 r.
W kontekście dzisiejszej modlitwy za dziennikarzy warto przypomnieć bardzo trafne zdanie Cypriana Kamila Norwida. „Jeśli ktoś chce napić się wody z karafki, to tylko pochylić ją do ust i pije, ale żeby napić się wody ze źródła trzeba uklęknąć, pochylić czoła”. Jeśli nie uzna się w Chrystusie Prawdy, Drogi i Życia, wówczas każdy ma swoją prawdę, które prowadzą donikąd. Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami!

23 stycznia 2019 r.
W duchu Świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, pragnę wypowiedzieć następujące zadanie: "Kimkolwiek jesteśmy i gdziekolwiek jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości poprzez prawdę, a nie zamęt i zło!".

22 styczeń 2019 r.
W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan uświadamiamy sobie prawdę, że wszelkie podziały, zło i śmierć istnieją od owego początku stworzenia, ale jednocześnie nigdy nie były tak nagłaśniane i nie miały takiej szybkości rozchodzenia się w nasze umysły, w nasze serca, jak teraz, przy pomocy sieci społecznościowych czy innych. Dlatego prośmy Ducha Świętego o odnowienie naszych umysłów i serc, o jedność z Bogiem. A wtedy będziemy jedno między sobą.

19 stycznia 2019 r.
Święty Paweł pouczył nas, że gdy nie potrafimy się modlić; wyrazić słowami tego, czego pragniemy, to Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. To On doprowadza nas do całej prawdy, przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o sądzie Boga i czyni nas świadkami. Bez pomocy Ducha Świętego nie będziemy prawdziwi, nie będziemy jednością, przebaczający sobie nawzajem i nie będziemy wspólnotą... A słowo wspólnota dzisiaj niektórych razi... Zaś na fundamencie wiary wszystko odbudowane być może.

18 stycznia 2019 r.
Ileż to już razy zdumiewamy się aktualnością słowa Bożego. W odczytywanym dzisiaj w brewiarzu kapłańskim fragmencie Listu do Efezjan Święty Paweł napisał bardzo mocne słowa: "Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Niech zniknie wśród was wszelka gorycz, znieważanie i wszelka złość". Im bardziej będziemy słuchać słowa Bożego i wypełniać je, mniej będzie wśród nas „przemądrzałości” i niezgody.

17 stycznia 2019 r.
Wobec dramatycznych wydarzeń zarówno w Koszalinie, jak i w Gdańsku różnimy się interpretacjami i postulatami. A trzeba by przyjąć ten trudny program papieski: "Wymagajmy od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali" tego, czy innego spełnienia obowiązków. Nie zapominajmy, że jedynie wiara, choć jest ciężarem, przynosi światło w ciemnościach zła i śmierci.

16 stycznia 2019 r.
Na progu dwutysięcznego roku nasz polski pisarz Stanisław Lem postawił bardzo trafną diagnozę, że świat współczesny nie stanowi wspólnoty, lecz zbiegowisko ludzi, którzy patrzą, stoją z boku, interpretują wydarzenia... Myślę, że wspólnota z Wadowic, za Świętym Janem Pawłem II wie, dokąd idzie, ze świadomością celu. Skąd są i do Kogo idą, i przez czyje pośrednictwo? Dlatego dziękujemy za to świadectwo wiary. Z serca Wam wszystkim błogosławię.

15 stycznia 2019 r.
Pytał się przed laty kard. Joseph Ratzinger: "Dlaczego wiara chrześcijańska ma szanse przetrwania na zawsze?" I dał taką odpowiedź: "Bo Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, w darach i mocy Ducha Świętego, przezwycięża wszelki fatalizm zła i śmierci". Maryjo, Matko życia, módl się za nami. Święty Pawle Pierwszy Pustelniku, módl się za nami".

14 stycznia 2019 r.
Dramat zbrodni w Gdańsku poucza nas, że bez odniesienia do praw Bożych, a zwłaszcza do przykazania: "Nie zabijaj!" we wszystkich jego wymiarach, niezależnie kogo dotyczy, pokazuje, że ateizm dla nas, dla ludzi tej ziemi, nie jest żadnym poglądem neutralnym. Tu chodzi o życie...

12 stycznia 2019 r.
W jutrzejszym święcie Chrztu Pańskiego powróci do nas bardzo ważne pytanie: "Czy znacie sprawę Jezusa z Nazaretu?" Powtórzymy również kolejne pytanie: Czy bez Maryi można znać sprawę Jezusa? Bez Tej, która dała Mu ciało i krew dla naszego zbawienia? Czy bez pomocy Ducha Świętego, który zaświadczy o Nim również poprzez głos Ojca, można dojść do całej prawdy i nie błądzić?

11 stycznia 2019 r.
Zdumiewamy się żywotnością Słowa Bożego, które jest bardzo żywe i skuteczne. W dzisiejszym fragmencie Listu św. Jana Apostoła słyszymy: "Ten, kto ma Syna, ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, też nie ma życia”. Maryja uczy nas, będąc Matką Syna Bożego, że jest Matka życia. To wezwanie jest nam bardzo potrzebne. Zwłaszcza, jeśli ktoś nie uznaje Boga jako Ojca, to wtedy nie uznając Syna, nie zrozumie Matki, którą jest Maryja, ani Kościoła, który jest Matką.
Cieszymy się, że Ksiądz Biskup Antoni 6 stycznia br. przeżywał 25-lecie swoich święceń biskupich. Niech Bóg odnawia swoją miłość w nim i przez niego. Amen.

10 stycznia 2019 r.
Dzisiejszy fragment Listu Świętego Jana Apostoła kończy się bardzo ważnym dla nas stwierdzeniem, że zwycięstwo, które zwycięża świat wypływa z wiary. A to ostateczne zwycięstwo dokonało się przez Chrystusa, Który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. W zwycięstwie Chrystusa szczególną rolę ma Maryja, która już we wskazaniu Protoewangelii miażdży głowę węża. Dlatego wobec wszystkich ataków złego ducha i wobec różnych fal, które nie omijają również naszego Kościoła na ziemi polskiej, uciekajmy się do Niej, jako Przedziwnej Pomocy i Obrony.

9 stycznia 2019 r.
Nasza codzienna rzeczywistość dowodzi, że z Kościołem i w Kościele nie jest łatwo żyć. On bowiem nie jest rodzajem supermarketu, który obniża ceny, bojąc się, że odejdą od niego klienci. Jedyną ofertą Kościoła jest Jezus Chrystus, Jedyny Odkupiciel człowieka i świata.

8 stycznia 2019 r.
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu św. Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

7 stycznia 2019 r.
Podczas Zwiastowania, jak również przy tajemnicy Bożego Narodzenia występuje Osoba Ducha Świętego działająca jako Miłość Ojca i Syna. Dlatego przyzywamy Go dzisiaj, w czasach szczególnego zamętu, nie odróżniania prawdy od kłamstwa, a dobra od zła. Prośmy, żeby Maryja - Matka Chrystusa i Kościoła, pomimo naszej grzeszności i słabości, wypraszała nam wierność Chrystusowi.

6 stycznia 2019 r.
Z nauczania św. Jana Pawła II do polskich biskupów dzisiaj pragnę zacytować następujące słowa: "Nie lękajcie się głosić odważnego świadectwa o małżeństwie i rodzinie, bo ono zapisane jest w ich sercach i sumieniach". Dlatego kiedy przychodzą kryzysy - o których wspomniał tutaj Ojciec Mariusz - patrzmy w górę, patrzmy w Jej oczy i serce. Przyzywajmy Ducha Świętego na wszelkie doświadczenia.

5 stycznia 2019 r.
Przed 40 laty na Błoniach Krakowskich, w czerwcu 1979 roku, Jan Paweł II prosił nas, abyśmy sami nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy. Dlatego z kolejnym bólem przyjmujemy inicjatywy na ziemi polskiej, aby tak ostro oddzielić Kościół od Narodu. Czy nie rozumiemy, że Kościół to jest Chrystus? Czyli, chcemy wolności od Chrystusa na ziemi polskiej? Dlatego z mocną nadzieją przyjmujemy dzisiaj święcenia i posługę biskupa Janusza Mastalskiego - biskupa pomocniczego w Krakowie, który bardzo wyraźnie przypomniał w Katedrze Wawelskiej: "Bóg - Pan jest moją nadzieją". I niech tak będzie na zawsze.

1 stycznia 2019 r.
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Ewangelii odnajdujemy pewną pedagogikę maryjną. Otóż Ewangelista, ukazując Jej godność i rozważanie w sercu tych wszystkich tajemnic, które przeżywała wraz z Józefem, kończy ten fragment imieniem "Jezus". To imię było objawione Maryi już w Zwiastowaniu, a oznacza: "Bóg zbawia", "Bóg jest zbawieniem". Dlatego przyjmijmy ten dar, by Jezus wszedł w nasze życie i zjednoczył się z każdym człowiekiem, choćby on nie zdawał sobie z tego sprawy. Życie każdego toczy się w Chrystusie. Biedny jest człowiek, który próbuje poza Chrystusem odnaleźć sens i drogę swojego życia.

Przeczytaj także: CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ DALEJ

Wiedeńska kaplica świętego Stanisława Kostki

2020-09-18 15:29

[ TEMATY ]

Wiedeń

św. Stanisław Kostka

Katarzyna Dobrowolska

Św. Stanisław Kostka

Św. Stanisław Kostka

W dniu dorocznego wspomnienia św. Stanisława Kostki (1550–1568) warto przypomnieć jedno z ważniejszych miejsc w biografii patrona dzieci i młodzieży, jakim jest kaplica jego imienia w Wiedniu.

Krótkie życie polskiego świętego było mocno związane z naddunajską stolicą. Tutaj młody Stanisław spędził trzy niełatwe dla niego lata, które zadecydowały o jego dalszej drodze życiowej.

To właśnie w Wiedniu, w trakcie nauki w kolegium jezuickim oraz pod wpływem przeżyć mistycznych podczas ciężkiej choroby, powstało wielkie pragnienie wstąpienia do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego i całkowitego poświęcenia się Bogu – jako kilkunastoletni młodzieniec podporządkował całe swoje życie temu jedynemu życzeniu, kierując się maksymą „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć.”

Stanisław Kostka przebywał w Wiedniu od lipca 1564 r. do sierpnia 1567 r. Przybył tu w wieku czternastu lat, wraz ze swoim starszym bratem Pawłem, w celu kontynuowania nauki w słynnym na całą Europę kolegium jezuickim. Początkowo mieszkali w konwikcie zakonu. Jednak po zamknięciu internatu przez cesarza Maksymiliana II w 1566 r. wynajęli mieszkanie w pobliskiej kamienicy przy Kurrentgasse 2. Niewielki pokój Stanisława znajdował się na pierwszym piętrze. Piętnaście lat po jego śmierci, w 1583 r., a jeszcze przed wyniesieniem go na ołtarze, pomieszczenie przez niego zamieszkiwane przebudowano na skromną kaplicę. Kamienica bardzo często zmieniała właścicieli. W latach czterdziestych XVIII w., dwadzieścia lat po kanonizacji św. Stanisława Kostki w 1726 r., ówczesna właścicielka domu Maria Barbara Koller von Mohrenfeld poleciła przebudować kaplicę, a jej wnętrze przyozdobić bogatymi ornamentami w stylu rokoko. W miejscu, gdzie wcześniej stało łóżko i gdzie Stanisław miał objawienia postawiono ołtarz. Nad nim sto lat później umieszczono obraz autorstwa austriackigo jezuity Franza Stechera. Scena nawiązuje do wizji św. Stanisława Kostki i przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem, św. Barbarę oraz anioła podającego Stanisławowi Komunię Świętą. Na suficie znajdują się freski przedstawiające dwie sceny – ucieczkę z Wiednia oraz przyjęcia Stanisława do rzymskiego nowicjatu Towarzystwa Jezusowego na Kwirynale przez Ojca Generała Franciszka Borgiusza.

Joanna Łukaszuk-Ritter

Kaplica św. Stanisława Kostki przetrwała do dnia dzisiejszego. Ponieważ znajduje się ona cały czas w rękach prywatnych, wiedzą o niej tylko nieliczni. Obecnym właścicielem jest Zrzeszenie Chrześcijańskich Gospodyń Domowych/Berufsverband christlicher Arbeitnehmerinnen (szczególną troską otaczała i nadal otacza to miejsce była preses, dziś 92-letnia Nora Brandl, dbając o dobro kaplicy w kontekście duchowym i finansowym), a opiekę duchową sprawują jezuici. Regularnie raz w miesiącu odprawiana jest tu Msza św. – każdego 13-go o godz. 7.30, na pamiątkę wspomnienia z 13 listopada w Kościele katolickim, kiedy to papież Klemens X w 1670 r. zezwolił Zakonowi Jezuitów na sprawowanie Mszy św. oraz odmawianie godzin liturgicznych ku czci Stanisława. Kaplica jest otwarta w trakcie oktawy św. Stanisława Kostki między 13 a 20 listopada (w godz. 7.30 – 12.00 i 15.00 – 18.00). Tradycja oktawy pielęgnowana jest w tym miejscu od końca XVIII w. Możliwość zwiedzania i odprawienia nabożeństwa istnieje również po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Joanna Łukaszuk-Ritter

Joanna Łukaszuk-Ritter

Wiedeńskie ślady polskiego świętego to również pobliski plac Am Hof. Na nim mieścił się niegdyś konwikt i kościół jezuitów (dzisiejszy kościół pw. Dziewięciu Chórów Anielskich), do którego uczęszczał codziennie św. Stanisław Kostka. Tu na sklepieniu kaplicy Serca Jezusowego znajduje się fresk przedstawiający niebiańską scenę – Matkę Bożą oraz klęczącego przed nią św. Stanisława, trzymającego w ramionach Dzieciątko Jezu. Scena ta ponownie nawiązuje do wizji podczas choroby młodzieńca. Konający Stanisław doznał cudu uzdrowienia od Matki Bożej i usłyszał od niej polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego, co też, dzięki swojej głębokiej wierze i determinacji, rok później uczynił.

CZYTAJ DALEJ

Abp Depo w Kłobucku: Bądźcie strażnikami tego pomnika

2020-09-18 23:12

[ TEMATY ]

pomnik

abp Wacław Depo

Dni Długoszowskie

św. Jan Paweł II

parafia św. Marcina w Kłobucku

Maciej Orman/Niedziela

Abp Wacław Depo odmawia modlitwę poświęcenia pomnika św. Jana Pawła II

Abp Wacław Depo odmawia modlitwę poświęcenia pomnika św. Jana Pawła II

– Tak jak jesteście dzisiaj świadkami poświęcenia tego pomnika, tak bądźcie jego strażnikami – powiedział abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 18 września przewodniczył Mszy św. w kościele św. Marcina – sanktuarium Matki Bożej Kłobuckiej i poświęcił pomnik św. Jana Pawła II.

Uroczystość wpisała się w trwające do niedzieli 20 września XIX Dni Długoszowskie w Kłobucku zorganizowane przez Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa”.

Zobacz zdjęcia: Poświęcenia pomnika św. Jana Pawła II w Kłobucku

W homilii abp Depo przypomniał krótko najważniejsze fakty z życia księdza arcybiskupa nominata Jana Długosza, kronikarza i proboszcza kłobuckiej parafii. Wymienił jego największe dzieła, które „wnoszą wkład w dzieje polski” – to księga uposażeń diecezji krakowskiej („Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis”) i roczniki. – Ta historia pokazuje nam pewną siłę duchową, o której zaświadcza również dzisiejsza Liturgia i nasza modlitwa przez pośrednictwo patrona Polski, św. Stanisława Kostki – zauważył metropolita częstochowski.

– W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości usłyszeliśmy, że Bóg ma kompletnie różną od naszej perspektywę spojrzenia na dar życia ludzkiego i mądrości: „Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane”. Życie nieskalane to takie, w którym rozpoznając prawdę naszym umysłem, winniśmy kierować się ku dobru, które wybrane jest zawsze w wolności. Tego uczymy się zarówno od ks. Jana Długosza, jak i dzisiejszego patrona św. Stanisława Kostki – podkreślił abp Depo.

Hierarcha wyraził radość i wdzięczność organizatorom Dni Długoszowskich i zaznaczył, „że jesteśmy tutaj, aby prosić o szczególne światło Ducha Świętego, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy niedługo będą decydować o naszej przyszłości, o Ducha Prawdy, żeby przypomniał nam to, co odnosi się do Jezusa, naszego życia i wszelkich granic między prawdą a kłamstwem, dobrem i złem”.

Metropolita zwrócił uwagę, że „psychologowie i socjologowie religii coraz częściej mówią o potrzebie sacrum, świętości w kulturze jako czynniku niezbywalnym i konieczności zmagań na płaszczyźnie humanistycznej i religijnej, jeśli nie ma nastąpić deformacja i degradacja człowieka”. W tym kontekście zacytował Ericha Fromma: „Nie było takiej kultury w przeszłości i – jak się zdaje – nie może być takiej kultury w przyszłości, która by nie miała religii”.

– Św. Jan Paweł II, którego pomnik święcimy jako znak dla pokoleń, w wielu przemówieniach do ludzi nauki, sztuki i kultury sięgał samych korzeni, wskazując, że jeśli są one dobrze rozumiane, spotykają się w samym człowieku, służąc jego wszechstronnemu dobru. Za największe zaś zagrożenia współczesnego świata uważał błędne wizje człowieka i oderwanie go od dzieła Boga Stwórcy. Za nauką Soboru Watykańskiego II mówił wprost: „Stworzenie bez Stworzyciela zanika” – przypomniał abp Depo.

– To błędy antropologiczne stawały się i stają podstawą wszelkiego koloru rewolucji. Mimo że nasza epoka bez wątpienia jest epoką humanizmu i antropocentryzmu, to paradoksalnie jest również epoką najgłębszych degradacji człowieka, bo jak nigdy przedtem porzuciła wartości związane z Bogiem – kontynuował.

Za św. Janem Pawłem II podkreślił, że „Europa wciąż traci pamięć, pozbawiając się korzeni chrześcijańskich, a więc odniesienia do Chrystusa. Rozwija bowiem kulturę, która wyrzuca Boga z publicznej świadomości i nawet neguje Jego istnienie, uważając, że jest ono niemożliwe do udowodnienia, a religię spycha się do spraw prywatnych, zamkniętych we własnych kręgach i izdebkach”.

Abp Depo ubolewał, że mimo deklaracji i spotkań przywódców państw współtworzących Unię Europejską z Janem Pawłem II nie wpisano imienia Boga do Konstytucji dla Europy, a europosłowie „mówią o wartościach ogólnoludzkich, humanistycznych i europejskich, tylko nie chrześcijańskich”.

Przytoczył również fragment tekstu Zygmunta Krasińskiego „Polska wobec burzy” z 1848 r.: „Lękam się niekiedy o człowieczeństwo w tym wieku. Mogłoby na czas w tył się cofnąć. Człowieczeństwo albowiem tak, jak naród, tak, jak osobnik, ma wolną wolę i jeśli wybierze zło miast dobra, postęp swój na czas hamuje, zwraca w tył. (...) Stąd w republikanach czerwonych zamiary, godzące na wszelki ład i strój – wściekłe podrywy przeciwko rodzinie i własności – pogarda wszystkich religijnych podań rodu ludzkiego – natomiast niesłychane nabożeństwo do wszelakiego gwałtu – wreszcie dziecinna, dzika, namiętna żądza zupełnego zerwania z przeszłością, jak gdyby przeszłość mogła być kiedy odrzucona z harmonii czasu i podobna było nowy czas stworzyć dwójeczny tylko, a nie trójeczny, czas, składający się tylko z samej przyszłości i teraźniejszości”.

– Czy to nie dzieje się tu i teraz? Zwłaszcza ten atak przeciwko rodzinie i pogarda wobec wszystkiego, co składa się na religię – mówił abp Depo.

– Staniemy kiedyś przed Bogiem, niezależnie od tego, ile dzisiaj mamy lat. Św. Stanisław Kostka pokazuje nam, że można mieć zaledwie 18 lat i osiągnąć świętość i dojrzałość. Po wiekach, które dzielą nas od jego śmierci, Kościół wspomina jego imię. A jak będzie z naszym pokoleniem i z nami osobiście? – pytał metropolita częstochowski.

„Ziemio polska, ziemio ojczysta, zjednocz się przy Chrystusowej Ewangelii, w której krwawa ofiara Chrystusa ponawia się wciąż” – cytował ponownie św. Jana Pawła II. – Zjednocz się, aby każdy człowiek, który zna radość i gorycz bytowania na tej ziemi, mógł stawać się Jego uczniem poprzez przeciwstawianie się wszelkiej formie zła. Niech tajemnica Eucharystii pozwala nam odzyskiwać świadomość tej godności, która jest właściwa człowiekowi jako synowi i córce Boga samego – zakończył abp Depo.

Po Eucharystii odsłonięto pomnik św. Jana Pawła II, który stanął na Rynku jego imienia. Poświęcił go metropolita częstochowski. – Każdy, będzie przed nim stawał, nie tylko jako wobec symbolu, ale daru osoby papieża dla historii Kościoła i naszej ojczyzny, niech odkrywa prawdę, dobro i piękno – apelował abp Depo. W kontekście niedawnego znieważenia krzyża na Giewoncie przez zawieszenie na nim tęczowej flagi przez środowiska LGBT wzywał: – Tak jak jesteście dzisiaj świadkami poświęcenia tego pomnika, tak bądźcie jego strażnikami. Każdego pomnika, który stawiamy z wdzięczności Bogu i temu, który całował polską ziemię za każdym razem jak serce matki, musimy strzec i zachować dla przyszłych pokoleń jako symbol wierności Bogu i ojczyźnie.

Pomnik św. Jana Pawła II z brązu wykonała pracownia odlewu Mariusza Wasilewskiego w Krakowie, a jego autorem jest krakowski artysta rzeźbiarz Władysław Dudek. Pomnik przedstawia papieża stojącego na barce, z rozłożonymi i wzniesionymi ramionami. – Ma przypominać wszystko, co powiedział św. Jan Paweł II, jego oddanie Bogu i patriotyzm. Bliskie są mi jego przesłania i pielgrzymki. Mam jego ważniejsze dzieła, które studiuję i to pomaga mi w życiu – przyznał w rozmowie z „Niedzielą” – Władysław Dudek.

Andrzej Sękiewicz, prezes Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa”, dziękował m.in. ks. Wiesławowi Korpecie, proboszczowi parafii św. Marcina w Kłobucku i jej wiernym, którzy w 98% sfinansowali pomnik św. Jana Pawła II. – Zamierzaliśmy go wykonać już od 5 lat. Chcieliśmy, żeby stanął tu piękny i okazały pomnik. Takie pomniki jak ten Ojca Świętego czy Jana Długosza są po to, żeby przypominać i uczyć o uwiecznionych na nich osobach. Dla mnie są potrzebne, chociaż niektórzy uważają inaczej – powiedział „Niedzieli” organizator Dni Długoszowskich.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele kapituł – zawierciańsko-żareckiej i radomszczańskiej, siostry augustianki, przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, samorządowych i parlamentarnych, Orkiestra Dęta Rędziny z kapelmistrzem Krzysztofem Gajowniczkiem, poczty sztandarowe, m.in.: Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego z Chrzanowa, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kłobucku, Stowarzyszenia Górników w Kłobucku, Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, straży pożarnej, policji i szkół.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję