Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Pyrzycki Plener Malarski u źródeł św. Ottona

Niedziela szczecińsko-kamieńska 25/2017, str. 3, 5

[ TEMATY ]

malarstwo

Ks. Robert Gołębiowski

Piękno ziemi pyrzyckiej uchwycone przez młodych artystów

Postać św. Ottona z Bambergu jest dla całego Pomorza Zachodniego fundamentem przyniesionej przez niego wiary i budowania zrębów Kościoła, który do tej pory czerpie wiele natchnień z jego misyjnego posługiwania. Zbliża się powoli 900. rocznica chrztu Pomorzan, dlatego nie dziwią liczne inicjatywy, które mają na celu przypomnienie dziedzictwa Ottonowego wraz z godnym uczczeniem jego pracy ewangelizacyjnej. Niewątpliwie do takich cennych pomysłów należy Plener Malarski, który od 15 do 26 maja miał miejsce w Pyrzycach, a którego głównym motywem było tworzenie: „U Źródła w Poszukiwaniu Śladów św. Ottona”.

Plener malarski jest inicjatywą starosty pyrzyckiego Stanisława Stępnia oraz dziekana ks. dr kan. Grzegorza Harasimiuka, a także Liceum Plastycznego w Szczecinie, którego dyrektorem jest pyrzyczanin Artur Sawczuk. Myśl o zorganizowaniu pleneru wyszła naprzeciw pragnieniu, aby połączyć piękno sztuki malarskiej z prezentacją dziedzictwa Pyrzyc, w tym chrześcijańskich korzeni wypływających z chrystianizacji dokonanej przez patrona naszej archidiecezji. Jak mówi ks. kan. dr Grzegorz Harasimiak: – Idea pleneru ma na celu ukazanie tożsamości ziemi pyrzyckiej. Poprzez pokazanie piękna miejscowych zabytków pragniemy powrócić do źródła, jakim był chrzest Pyrzyczan, za którym poszedł rozwój zarówno miasta, jak i regionu. Młodzież w swojej warstwie merytorycznej tworzy obrazy przedstawiające zabytki sakralne, jak i pozostałe, które stanowią o wartości dziejów Pyrzyc. Wykonane prace stanowić będą walor artystyczny, ale także historyczno-ewangelizacyjny oraz zachęcić mają wszystkich odwiedzających naszą ziemię do pochylenia się nad dziedzictwem św. Ottona.

Na niezaprzeczalną wartość pleneru wskazuje również starosta pyrzycki S. Stępień: – Razem z ks. dziekanem Grzegorzem szukaliśmy inspiracji do jeszcze wyraźniejszego uwypuklenia wartości chrztu, jakiego w 1124 r. dokonał w Pyrzycach św. Otton. Jedną z form uczczenia tego wydarzenia oraz utrwalania jego znaczenia stanie się właśnie obecny plener malarski. Ogromną wartością obok wysokiego kunsztu artystycznego stały się spotkania z osobami niepełnosprawnymi, młodzieżą oraz chociażby dzień spędzony przy Studzience św. Ottona, gdzie każdy ukazał w innym ujęciu to święte miejsce, podkreślając jego walory, które stały się natchnieniem artystycznym. Jako przedstawiciel władzy samorządowej cieszę się, że wszystkie prace staną się dziedzictwem naszej ziemi i pozostaną w Pyrzycach, aby być znakiem historii i uczyć kolejne pokolenia o doniosłości chrztu Pomorzan. Bardzo chcielibyśmy, aby wzorem Szlaku św. Jakuba powstał również podobny, odzwierciedlający posługę św. Ottona.

Reklama

W plenerze uczestniczyło 10 uczniów z Liceum Plastycznego ze Szczecina. – Spotkanie z Pyrzycami traktujemy podwójnie – mówią uczniowie – najpierw jako miejsce przemawiające znaczną historią, a po drugie, jako świetny element do tworzenia niezwykłych ujęć malarskich uświadamiających piękno tej ziemi. Temat przewodni pleneru skłonił nas do pochylenia się nad postacią św. Ottona i zapoznania się z jego historią życia oraz dziełem ewangelizacji. Miało to wpływ na wybór miejsc, które przedstawiane są na naszych obrazach. Pyrzyce ze swoją przeszłością są doskonałym miejscem do tworzenia obrazów i przyczyniają się do tego, że rodzą się w nas nowe pomysły na to, aby wydobyć całą duszę z tutejszych zabytków i pozostawić ją dla mieszkańców, którzy, asystując przy malowaniu, często podkreślali, że przyzwyczaili się do swoich zabytków i nie uświadamiają sobie ich prawdziwej wartości. Jesteśmy wdzięczni gronu osób, z którymi zetknęliśmy się i dzięki którym także usłyszeliśmy o znaczeniu misji św. Ottona, jak również o roli, jaką do tej pory odgrywa w życiu religijnym Pyrzyc ten święty misjonarz. Bardzo budujące były dla nas spotkania z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami seniorów, a także młodzieży, która sama odkrywała w sobie talenty plastyczne – z entuzjazmem o swojej warsztatowej pracy opowiadają uczniowie z klas II i III Liceum Plastycznego: Iga, Olga, Iza, Maja, Natalia, Alicja, Grzegorz, Aleksandra, Alicja i Marta.

Plener Ottonowy wpisuje się w merytoryczno-dydaktyczną pracę przyszłych artystów sztuki, którzy często odbywają wyjazdowe warsztaty, aby szkolić swoje umiejętności oraz dokumentować dziedzictwo naszej ziemi. Podczas pleneru młodzieżą opiekowali się nauczyciele liceum, w tym Stanisław Kokolus, który z niezwykłą pieczołowitością dba o sakralny wymiar zabytków, m.in. od dawna starając się o przywrócenie pierwotnej godności kościoła w Szadzku k. Dobrzan. W drugim tygodniu opiekunem był Wojciech Józef Zieliński, który podkreśla: – Plener w Pyrzycach, a także wizyta w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach oraz spotkania z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielęcinie są istotnym elementem naszej pracy artystycznej, jak również wyrabiania wśród młodych postaw wrażliwości, która jest nieodzowna przy jakiejkolwiek pracy plastycznej. Nasza młodzież z dużą chęcią poznawczą utrwalała sobie szlak chrzcielny św. Ottona, wynikające z niego wartości wiary oraz akcenty patriotyczne, które złożyły się na budowanie świadomości społecznej mieszkańców tych ziem. Zbudowani jesteśmy entuzjazmem młodzieży, która prawie codziennie od 9 rano do godz. 19 pilnie pracowała w różnych miejscach Pyrzyc. Z pewnością te dwa tygodnie spędzone u źródła św. Ottona staną się dalszą inspiracją dla naszych uczniów, aby często w swojej twórczości podejmować podobne akcenty związane z tożsamością chrześcijańską naszych ziem.

Zwieńczeniem pleneru była na gorąco zorganizowana mała wystawa dopiero co ukończonych prac w kościele NMP Bolesnej w Pyrzycach, a po ich całkowitym ukończeniu i oprawieniu owocem końcowym będzie we wrześniu wystawa prac malarskich wykonanych podczas pobytu w Pyrzycach.

2017-06-13 11:34

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wystawa poplenerowa „Z Biegiem Warty – Kamion 2019”

2020-06-23 11:13

[ TEMATY ]

malarstwo

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Jerzy Duda‑Gracz

Kamion

Zofia Białas

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej 21 czerwca otwarto wystawę poplenerową „Z biegiem Warty – Kamion 2019”. Ekspozycja jest pokłosiem XX Ogólnopolskiego Pleneru Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy-Gracza (1941 – 2004), który odbył się pod patronatem Starosty Wieluńskiego

Na Plener Kamion 2019 przyjechali: Renata Bonczar, Stanisław Chomiczewski, Marian Danielewicz, Anna Jagodowa, Andrzej Kacperek, Paweł Kotowicz, Przemysław Lasak, Sabina Lonty, Krzysztof Pasztuła, Alina Sibera, Joanna Sierko – Filipowska, Małgorzata Stępniak, Janusz Szpyt, Marta Węg i Leszek Żegalski.

Zobacz zdjęcia: Wystawa poplenerowa „Z Biegiem Warty – Kamion 2019”

Przybyłych na wernisaż znów urzekła kolorystyka obrazów, ich tajemniczość i ciągle na nowo odkrywane uroki nadwarciańskich krajobrazów, które jeszcze długo będą dostarczać artystycznych wzruszeń.

Wystawę poplenerową „Z biegiem Warty – Kamion 2019” można oglądać do 6 sierpnia w Muzeum Ziemi Wieluńskej.

Plenery w Kamionie mają bogatą historię. Rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym stuleciu. Zainicjował je zmarły w 2004 r. Jerzy Duda-Gracz, ich honorowy i artystyczny patron. Od początku „oświetlał to miejsce słońcem swojego talentu i czułości badacza miejsc autentycznych oraz rozsławiał nie tylko w środowisku malarzy. Zapraszał na plener swoich studentów, kolegów, przyjaciół. Tak powstała tradycja i pokoleniowa więź, która, mam nadzieję, przetrwa i przez następne pokolenia malarzy będzie przekazywana. Komisarzem plenerów została Alina Sibera, która dzieło mistrza z pasją kontynuuje” – napisał Andrzej Fogtt, uczestnik pleneru Kamion 2012.

W ciągu 20 lat w Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprezentowano 1000 obrazów autorstwa 81 artystów.

CZYTAJ DALEJ

Wyznanie

Niedziela Ogólnopolska 28/2017, str. 33

Graziako/Niedziela

Brat Albert Chmielowski, „Wizja św. Małgorzaty” (fragment obrazu – XIX wiek)/Fot. Graziako

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. W tych słowach modlitwy i wyznania Chrystusa uderzają nas przedziwna naturalność i prostota mówienia do Boga i o Bogu.

Taka postawa Jezusa znajduje swoje potwierdzenie również w trudnej modlitwie Ogrójca i Golgoty. Mówienie Jezusa z Nazaretu skierowane ku Bogu – zdaniem Ladislausa Borosa – otworzyło swobodną przestrzeń nowemu rodzajowi modlitwy, stworzyło nową potęgę mówienia. Chrystus wypowiadał słowa bardzo proste, zwyczajne, a jednak ludzie, którzy Go słuchali, mówili ze zdumieniem: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia” (J 7, 46). Nauka Jezusa poruszała słuchaczy, budziła refleksję, choć nie brakowało i takich, którzy w Niego wątpili. Krótko mówiąc: odchodzili z powodu „twardości” tej mowy. Tym bardziej więc trzeba podkreślić – za św. Pawłem Apostołem – że każda forma wyznania wiary w posłannictwo Jezusa jest w nas dziełem Ducha Bożego.

To właśnie On, Duch Tego, „który Jezusa wskrzesił z martwych”, jest w nas Sprawcą owego pokrzepiającego „przyjścia wiary” i „podjęcia Jezusowego jarzma”. To On, Duch Prawdy, uczy nas ewangelicznej łagodności i pokory serca, abyśmy uzdolnieni Jego łaską odkrywali Chrystusową prawdę. Przypomniał nam o tym św. Jan Paweł II: „Chrystus «zadał» Kościołowi swoją prawdę, aby ją odkrył i przekazał każdemu człowiekowi. Prawda jest zadaniem i zobowiązaniem”.

Dzieje zbawienia pouczają nas jednak o pewnym sprzeciwie wobec prawdy ze strony samego człowieka. Może on bowiem wybrać „życie według ciała”, które prowadzi do śmierci. Człowiek może posunąć się aż tak daleko, że nie tylko nie przyjmuje głoszonej mu prawdy, ale też radykalnie i wprost zaprzecza obecności Boga jako Źródła wszelkiej prawdy. Tego rodzaju postawa wobec prawdy może być również ujęta w pewien system filozoficzny, jako forma myślenia i kształtowania ludzkich postaw i zachowań. Wtedy jednak – jak zaznacza św. Jan Paweł II – pojawiają się w świecie tzw. znaki i sygnały śmierci. Są nimi: wyścig zbrojeń i niebezpieczeństwo zagłady nuklearnej, praktyka zabijania istot ludzkich przed narodzeniem, zamachy na życie ludzkie ze strony terroryzmu, zorganizowanego na skalę międzynarodową (por. „Dominum et vivificantem”, 57).

Z pomocą więc Ducha Bożego musimy ciągle na nowo podejmować trud szukania i zdobywania Chrystusowej prawdy, aby w niej „znaleźć ukojenie dla dusz naszych” i według niej kształtować swoje „życie według Ducha”.

Polecamy „Kalendarz liturgiczny” – liturgię na każdy dzień
Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze

CZYTAJ DALEJ

Włochy: 172 lekarzy zmarło od początku pandemii COVID-19

2020-07-06 19:38

[ TEMATY ]

Włochy

koronawirus

źródło: wPolityce.pl

172 lekarzy zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech od początku epidemii - ten najnowszy bilans podała w poniedziałek krajowa federacja Izb Lekarskich. Wśród zmarłych są emerytowani lekarze, którzy wznowili praktykę w związku z kryzysem w służbie zdrowia.

Łącznie SARS-CoV-2 zaraziło się prawie 30 tysięcy lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz innych pracowników włoskiej służby zdrowia. To ponad 12 procent całego personelu medycznego kraju.

80 procent zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Lombardii, Emilii-Romanii i Wenecji Euganejskiej. (PAP)

sw/ ap/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję