Reklama

Być człowiekiem paschalnym

Miechów stał się świadkiem ważnego wydarzenia, wpisanego w najnowsze dzieje Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W tym historycznym miejscu na polskiej ziemi 15 czerwca 2014 r. odbyła się inwestytura abp. Zygmunta Zimowskiego z Watykanu

Niedziela Ogólnopolska 26/2014, str. 12-13

MAURYCY FOJCIK

Decyzją wielkiego mistrza kard. Edwina Fredericka O’Briena do zakonu bożogrobców został przyjęty, w randze komandora z gwiazdą, abp Zygmunt Zimowski – wyjątkowy polski hierarcha z Watykanu, mianowany w 2002 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem radomskim. Jego głównym konsekratorem był kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Abp Zimowski jest dziś przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych oraz członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Kongregacji ds. Biskupów.

W kolebce polskich bożogrobców

Miechowska uroczystość stanowiła wymowne połączenie przeszłości z teraźniejszością. To miejsce, nazywane Polską Jerozolimą, pamięta przecież powstanie ponad 850 lat temu fundacji bożogrobców miechowskich – pierwszej fundacji utworzonej poza ziemią jerozolimską.

Reklama

Na początku inwestytury, czyli uroczystego przyjęcia abp. Zimowskiego do zakonu bożogrobców, miało miejsce poświęcenie mucetu i dystynktorium. Ten obrzęd odbył się w siedzibie Polskiego Zwierzchnictwa, mieszczącej się od 2010 r. w odrestaurowanych wnętrzach budynku poklasztornego, w sąsiedztwie bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Komandor z gwiazdą Karol Bolesław Szlenkier – zwierzchnik w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie nazwał wielkim wyróżnieniem i zaszczytem dla zakonu fakt, że abp Zimowski może być włączony do grona bożogrobców. Podczas poświęcenia zakonnego stroju ks. prał. Jerzy Bielecki – ceremoniarz kościelny zakonu – wypowiedział słowa, które stanowią istotę posłannictwa bożogrobców. Modlił się do Boga o udzielanie nowemu członkowi zakonu stałej opieki i pomocy, aby mężnie stawał w obronie Kościoła, wspierał duchowo i materialnie chrześcijan w Ziemi Świętej i z mocą głosił prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Brawa dla nowego członka zakonu bożogrobców

Następnie miał miejsce widowiskowy, jak zawsze, punkt inwestytury – damy i rycerze w swoich zakonnych płaszczach uroczyście przeszli z siedziby Polskiego Zwierzchnictwa do bazyliki Grobu Bożego, a ich przedstawiciele nieśli mucet i dystynktorium dla nowego członka zakonu, którego w orszaku prowadzili do miejsca uroczystej celebry Mszy św. Już od śpiewu pieśni na wejście: „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana” uczestnicy Liturgii zagłębiali się w tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego, którego znakiem jest Grób Jerozolimski, gdzie słychać radosne śpiewy wielkanocne niezależnie od okresu liturgicznego przypadającego w Kościele. Warto wiedzieć, że Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie nazywana jest, głównie przez prawosławnych, bazyliką Zmartwychwstania. Przy miechowskim ołtarzu Zwierzchnik bożogrobców w Polsce odczytał dekret Wielkiego Mistrza, włączający abp. Zimowskiego z Watykanu do zakonu. Po nałożeniu zakonnych oznak nowy członek zakonu został serdecznie powitany w gronie bożogrobców, również spontanicznymi brawami. Wszystkich zgromadzonych pozdrowił gospodarz miechowskiej bazyliki – ks. kan. Mirosław Kaczmarczyk, który w grupie 20 kandydatów został przyjęty do zakonu bożogrobców 7 czerwca 2014 r., podczas inwestytury w Kielcach. Dla nowych członków zakonu uroczystości w Miechowie były rodzajem prymicji.

Proklamowanie Wielkiej Modlitwy Bożogrobców w drodze do Jubileuszu 2000 lat od Zmartwychwstania Chrystusa

Inwestytura była połączona z innym ważnym wydarzeniem, niemającym precedensu. Ceremoniarz kościelny Polskiego Zwierzchnictwa proklamował Wielką Modlitwę Bożogrobców w drodze do Jubileuszu 2000 lat od Zmartwychwstania Chrystusa, który przypadnie w roku 2033. – Ten wielki jubileusz jest szczególną okazją, aby uwypuklić fundamentalne znaczenie Zmartwychwstania Chrystusa dla wiary chrześcijańskiej – wyjaśniał ks. prał. Bielecki. – Prawda o Zmartwychwstaniu powinna być stale głoszona i znajdować nowych jej świadków, także dzisiaj, w dobie nowej ewangelizacji. Dlatego Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce, który głosi chwałę Chrystusa Zmartwychwstałego, obchodząc jubileusz 850-lecia sprowadzenia bożogrobców do Miechowa, zainaugurował Wielką Modlitwę Bożogrobców w drodze do Jubileuszu 2000 lat od Zmartwychwstania Chrystusa.

Reklama

To wydarzenie rozpoczęła Msza św. sprawowana w dniu inwestytury, 15 czerwca br., pod przewodnictwem nowego członka zakonu – abp. Zimowskiego. Jak zapowiedział ks. prał. Bielecki, odtąd co miesiąc, aż do roku 2033, w bazylice Grobu Bożego w Miechowie biskupi i kapłani – członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – będą sprawować Msze św. jako przygotowanie do Jubileuszu 2000 lat od Zmartwychwstania Chrystusa. Dopełnieniem Eucharystii będzie zawsze nawiedzenie kaplicy Grobu Bożego.

Jubileuszowy program

W wygłoszonej homilii abp Zimowski zwrócił uwagę, że inauguracja Wielkiej Modlitwy Bożogrobców następuje w krótkim czasie po kanonizacji dwóch papieży – Jana XXIII oraz Jana Pawła II. Zaznaczył, że Papież Polak bywał w świątyni miechowskiej jako arcybiskup krakowski. Wspólna modlitwa bożogrobców – jak zauważył abp Zimowski – to też wyraz wdzięczności za życie i nauczanie świętych papieży, którzy pokazywali nam, jak być świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.

Ksiądz Arcybiskup nakreślił program przygotowań do roku 2033. Wskazał trzy charakterystyczne cechy prawdziwego świadka Zmartwychwstania: powinien on myśleć paschalnie, żyć paschą i oczekiwać na wypełnienie paschy, aby być człowiekiem Chrystusowego pokoju.

Paschalne myślenie, działanie i oczekiwanie

Myślenie paschalne stanowi najlepsze, ponadziemskie rozwiązanie problemu jedności człowieka i całej ludzkości. Mamy myśleć paschalnie, tzn. z ziemi spoglądać ku niebu, bo Chrystus, zanim wstąpił do nieba, powiedział: „Idę przygotować wam miejsce” (por. J 14, 2). A czy przygotowane miejsce zostanie przez nas zajęte – zależy to od naszego współdziałania z łaską Bożą.

– Paschalne działanie z kolei to praca nad sobą – wyjaśniał Ksiądz Arcybiskup. Staniemy się ludźmi paschalnymi, gdy każdego dnia będziemy przechodzić od niewierności, nienawiści i zobojętnienia do miłości człowieka, od pychy – do pokory, od grzechu – do cnoty. – Do tej pracy konieczna jest łaska Boża, która została nam ofiarowana przez Chrystusa, przez Jego paschę – wyjaśniał. – Zbawcze dzieło Chrystusa nie kończy się zmazaniem grzechu przez śmierć na krzyżu, ale dopełnia się odnawiającym zmartwychwstaniem człowieka.

Trzecia cecha świadka Zmartwychwstania Chrystusa to oczekiwanie na wypełnienie naszej paschy. – Ta tajemnica wyraża się w słowach, które powtarzamy przy konsekracji w każdej Mszy św.: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Zawarta jest w tym nadzieja na wieczność – tłumaczył Ksiądz Arcybiskup.

Filary pokoju: prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność

W dalszej części homilii abp Zimowski zwrócił uwagę, że Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu nie wypowiedział wielu słów, ale po trzykroć skierował do uczniów pozdrowienie: „Pokój wam!”. – Jest to zarazem pragnienie Chrystusa, abyśmy jako chrześcijanie żyli Jego pokojem – mówił. Jako ludzie paschalni, na wzór świętych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, mamy budować pokój na czterech filarach, które powinny wejść do programu przygotowań do Jubileuszu 2000 lat od Zmartwychwstania Chrystusa. Są to: prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność. Prawda – zdaniem abp. Zimowskiego – będzie fundamentem pokoju w naszym życiu, jeśli każdy uświadomi sobie, że oprócz praw swoich musi widzieć prawa innych. Sprawiedliwość z kolei może budować pokój, jeśli każdy w konkretny sposób będzie się starał o wypełnianie swoich obowiązków wobec bliźnich, zwłaszcza potrzebujących naszej miłości ludzi słabszych, chorych. Miłość stanie się zaczynem pokoju, jeśli ludzie będą dostrzegać potrzeby innych jak swoje własne i w konsekwencji zaczną się dzielić z nimi tym, co posiadają, poczynając od wartości duchowych. Wolność będzie owocnie podtrzymywać pokój, jeśli wybierając metody działania, pójdzie się za wskazaniami rozumu, odważnie przyjmując odpowiedzialność za innych ludzi.

W podsumowaniu Ksiądz Arcybiskup życzył, aby przez comiesięczne miechowskie modlitewne przygotowania do roku 2033 każdy stawał się coraz bardziej człowiekiem paschalnym i żył pokojem Chrystusa Zmartwychwstałego. Zakończył słowami sługi Bożego Pawła VI, który 50 lat temu, gdy odwiedził Ziemię Świętą, wołał: „Idę spotkać Chrystusa na nowo, zobaczyć Jego świeżość, jego teraźniejszość i powiedzieć Mu: Każ mi przyjść do Siebie nie tylko przez ten świat, ale razem z tym światem”.

Miechowska modlitwa o pokój

Inwestytura zakończyła się uroczystym przejściem do kaplicy Grobu Bożego, gdzie pod przewodnictwem abp. Zimowskiego została odmówiona miechowska modlitwa o pokój, w której tekście zapisane są m.in. takie słowa: „Zmartwychwstały Chryste! Przychodzisz do swoich uczniów z darem pokoju, który nie pochodzi ze świata, ale od samego Boga. Dar Twojego pokoju, Panie, buduje naszą więź z Tobą i z każdym człowiekiem. Pierwsi uczniowie przyjęli dar Twojego pokoju. A potem ten zbawczy dar pokoju rozprzestrzeniał się przez wieki i stawał się udziałem coraz to nowych ludzkich pokoleń. Ale nie zawsze i nie wszędzie ludzkie serca były otwarte na Twój dar pokoju. Wiele serc pozostawało zamkniętych. Podobnie jest i dzisiaj. Tymczasem właśnie dzisiaj tak bardzo potrzeba całemu światu i każdemu z nas Twojego Bożego pokoju. Potrzeba go także, a nawet szczególnie, w Twojej ziemskiej Ojczyźnie – w Ziemi Świętej, w świętym mieście Jerozolimie. Pamiętamy słowa św. Jana Pawła II, który powiedział: «Jeśli pokój zapanuje w Jerozolimie, doświadczać się go będzie na całym świecie»”.

Po Eucharystii bożogrobcy spotkali się z nowym członkiem zakonu przy wspólnym stole. Mieli okazję wyrazić radość z inwestytury i złożyć gratulacje. Pięknymi przemówieniami uczczono też ks. inf. Ireneusza Skubisia – redaktora naczelnego „Niedzieli” – z okazji zbliżających się jego imienin oraz ks. prał. Tadeusza Kuklę z Londynu – który obchodzi 50. rocznicę święceń kapłańskich.

Polscy bożogrobcy żegnali się z abp. Zygmuntem Zimowskim z nadzieją na rychłe spotkania. Zaprosił ich nie tylko do Rzymu, gdzie pracuje w watykańskich dykasteriach, ale przede wszystkim do Ziemi Świętej na wspólną modlitwę podczas Światowego Dnia Chorego, którego obchody w 2016 r. zaplanowano w Nazarecie.

2014-06-24 16:47

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

[ TEMATY ]

modlitwa

nowenna

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

1. Znak krzyża

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI: negowanie natury człowieka prowadzi do samozniszczenia

2021-09-16 20:53

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

rodzina

małżeństwo

homoseksualizm

Vatican News/AFP

Benedykt XVI

Benedykt XVI

Również człowiek ma naturę, która została mu dana. Jej naruszanie bądź negowanie prowadzi do samozniszczenia – ostrzega Benedykt XVI w refleksji na temat konsekwencji przemian, jakie zachodzą w pojmowaniu małżeństwa i rodziny.

Papież Senior napisał tę analizę w związku z publikacją wyboru jego tekstów, które ukazały się dzisiaj we Włoszech w zbiorze pod tytułem: „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”. Książkę wstępem opatrzył Papież Franciszek.

CZYTAJ DALEJ

Bp Bryl do ministrantów: żyjcie pięknie jak św. Stanisław Kostka

2021-09-18 12:27

[ TEMATY ]

ministrant

ministranci

Karol Porwich/Niedziela

- Chciałbym, aby ta pielgrzymka była mocnym poruszeniem i zaproszeniem do pięknego życia tak jak żył nasz dzisiejszy patron św. Stanisław Kostka - mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas XIII Pielgrzymki Ministrantów Diecezji Kaliskiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa, której towarzyszyły słowa „Nazwałem Was przyjaciółmi” (J 15, 15b).

W homilii celebrans prosił ministrantów, aby pomagali uczestnikom liturgii w pięknym spotkaniu z Panem Jezusem. - Służba liturgiczna jest po to, żeby służyć Panu Jezusowi. Bardzo chciałbym, żebyśmy mocno dbali, aby zawsze Pan Jezus był w centrum wszystkiego i żeby wszystko co robimy było dla Niego. Dbajcie o to, aby w taki sposób służyć przy ołtarzu, aby pomóc uczestnikom liturgii, a nie przeszkadzać – powiedział bp Bryl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję